JKW-KABUM-01-KA-002-058

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཆི་མེད་པདྨ་འོད་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title 'chi med pad+ma 'od 'bar la gsol ba 'debs pa tshe dang ye shes mchog sbyin JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 58, Pages 245-248 (Folios 94a1 to 95b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'chi med pad+ma 'od 'bar la gsol ba 'debs pa tshe dang ye shes mchog sbyin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 245-248. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity pad+ma 'od 'bar
Colophon

།དེ་ལྟར་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་གཉིས་ཀ་དགེ་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨོན་ལམ་གྱིས་མཐའ་བརྟེན་པ་འདིའང་། མཚོ་སྐྱེས་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་དམ་པས་མཛེས་པ་འཆི་མེད་གཡའ་མ་ལུང་གི་དབེན་གནས་ཆེན་པོའི་ཉེ་འདབས་སུ་སྨིན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་དགེ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། སླར་ཡང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་སོ།།

de ltar brjod bya dang rjod byed gnyis ka dge mtshan gyi khyad par du ma dang ldan pa'i gsol 'debs kyi tshigs su bcad pa smon lam gyis mtha' brten pa 'di'ang /__mtsho skyes pad+ma 'od 'bar gyi byin rlabs snang ba dam pas mdzes pa 'chi med g.ya' ma lung gi dben gnas chen po'i nye 'dabs su smin zla'i dkar phyogs kyi gral tshes dge bar gsol ba btab pa las/__slar yang rnam par phye ba'i dge bas 'gro kun tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan thams cad rgyas pa'i rgyur gyur cig__/ces pa'ang gzhon nu a b+hA yas so

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཆི་མེད་པདྨ་འོད་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ། །འཆི་མེད་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །འཆི་མེད་པདྨ་འོད་འབར་ཚེ་མཐའ་ཡས། །འཆི་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་གཏེར། །འཆི་མེད་སྟོང་ཉིད་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཡུམ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྣམ་རོལ་ཐོད་ཕྲེང་ལྔ། །འཆི་མེད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གསོལ་བ༴ །འཆི་མེད་གདོད་མའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །འཆི་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་གཟུགས་འཆང་བ། །འཆི་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ༴ །འཆི་མེད་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་པས། །འཆི་མེད་འདོད་དགུར་འཆར་བའི་ཡོན་ཏན་གྱིས། །འཆི་མེད་དགེ་མཚན་སྣང་བ་རབ་འབར་བ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མཆོག་ལ༴ །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཅན་ཀུན། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་པདྨོ་རྒྱས་པ་དང་། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྩོལ་མཛད་ཕྲིན་ལས་ཅན། །འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །བར་ཆད་སོལ་ཅིག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ནོར་བུ་སྨན་སོགས་ཕྱི་ཡི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་ནུས་པ་ནང་གི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །དུས་མིན་འཆི་བ་མཐའ་དག་ཞི་བྱས་ནས། །རིང་འཚོའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པས་ལྷར་བཅས་ཀུན་གྱིས་སྲུང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་གདོན་བགེགས་དབང་དུ་གྱུར། །སྤྲོས་བྲལ་ལྟ་བས་སྐྱེ་འཆིའི་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན། །གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་ལྔའི་ཁམས་དང་སྲིད་ཞིའི་བཅུད། །བཀུག་སྟེ་ནང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་བསྟིམས་པས། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་བྱིན༴ རྒུད་པ་མེད་པའི་ལང་ཚོའི་གཟི་འོད་དང་། །སྟོབས་དང་རྩལ་གྱིས་ཕས་རྒོལ་ཟིལ་གནོན་ཅིང་། །དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་དཔལ། །དབང་བཅུའི་མངའ་ཐང་འཕེལ་བར༴ འཆི་མེད་སྲོག་གི་མདུད་པ་དམ་པོར་བཅིངས། །མི་ཤིགས་ཚེ་ཡི་ལྗོན་བཟང་རབ་ཏུ་བརྟན། །མ་འགག་བློ་དང་མྱུར་བའི་སྤོབས་པ་ཡིས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར༴ བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བས་ཕུང་ཁམས་རྡོ་རྗེར་དག །བཟླས་བརྗོད་ནུས་པ་སྲོག་རྩོལ་རྡོ་རྗེར་རྫོགས། །གང་ཤར་རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ངང་། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་སྨིན་པར༴ ཁ་སྦྱོར་རླུང་གིས་འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །གཏུམ་མོའི་དྲོད་ཀྱིས་སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་རྒྱས། །འབར་འཛག་ཞུ་བདེའི་རགས་པའི་རྩ་ཐིག་རླུང་། །དྭངས་མའི་ལུས་སུ་འགྲུབ་པར༴ བདེ་ཆེན་སྣང་ཆ་པདྨ་འོད་འབར་དང་། །ཤེས་རབ་མནྡཱ་ར་བ་མཉམ་སྦྱོར་བས། །དགའ་བཞི་དབུ་མར་རྫོགས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར༴ ཀ་དག་རིག་པ་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བར་རྟོགས། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་མི་ཕྱེད་ཐིག་ལེར་ཤར། །ཟུང་འཇུག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མདོར་ན་གནས་སྐབས་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སོགས། །ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་གེགས་མེད་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །མཐར་ཐུག་འཆི་མེད་རྟག་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཀྲ་ཤིས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི། །དགེ་ལེགས་སྣང་བ་ནུབ་པ་མེད་པའི་ཕུལ། །ཕུན་ཚོགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ངོ་མཚར་དང་། །ལྷན་ཅིག་ཕན་བདེའི་འབྱོར་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟར་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་གཉིས་ཀ་དགེ་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨོན་ལམ་གྱིས་མཐའ་བརྟེན་པ་འདིའང་། མཚོ་སྐྱེས་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་དམ་པས་མཛེས་པ་འཆི་མེད་གཡའ་མ་ལུང་གི་དབེན་གནས་ཆེན་པོའི་ཉེ་འདབས་སུ་སྨིན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་དགེ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། སླར་ཡང་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་སོ།། །། ༈
[edit]

'chi med pad+ma 'od 'bar la gsol ba 'debs pa tshe dang ye shes mchog sbyin/__ 'chi med pad+ma 'od 'bar la gsol ba 'debs pa tshe dang ye shes mchog sbyin ces bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru pad+ma ka rA ya/__/'chi med gnyug ma'i rdo rje'i ye shes ni/__/'chi med rtag pa dam pa'i ngo bo nyid/__/'chi med pad+ma 'od 'bar tshe mtha' yas/__/'chi med chos kyi sku la gsol ba 'debs/__/'chi med bde chen 'phags mchog snying rje'i gter/__/'chi med stong nyid gsang ba ye shes yum/__/'chi med grub pa'i rnam rol thod phreng lnga/__/'chi med longs spyod rdzogs skur gsol ba=__/'chi med gdod ma'i ngang las ma g.yos bzhin/__/'chi med rdo rje'i mtshan mchog brgyad la sogs/__/'chi med sgyu 'phrul dra ba'i gzugs 'chang ba/__/'chi med sprul pa'i sku la gsol=__/'chi med zung 'jug go 'phang mngon gyur pas/__/'chi med 'dod dgur 'char ba'i yon tan gyis/__/'chi med dge mtshan snang ba rab 'bar ba/__/'chi med rig 'dzin mchog la=__/'chi med bdud rtsi'i rgyun gyis lus can kun/__/'chi med tshe yi pad+mo rgyas pa dang /__/'chi med ye shes stsol mdzad phrin las can/__/'chi med mtsho skyes bla mar gsol ba 'debs/__/gsol ba 'debs so kun bzang pad+ma 'byung /__/byin gyis rlobs shig o rgyan thod phreng rtsal/__/bar chad sol cig pad+ma he ru ka__/dngos grub rnam gnyis tshe 'dir 'grub par mdzod/__/nor bu sman sogs phyi yi rten 'brel dang /__/rnal 'byor nus pa nang gi thabs mkhas kyis/__/dus min 'chi ba mtha' dag zhi byas nas/__/ring 'tsho'i dga' ston rgyas par byin gyis rlobs/__/tshul khrims dag pas lhar bcas kun gyis srung /__/byang chub sems kyis gdon bgegs dbang du gyur/__/spros bral lta bas skye 'chi'i 'khrul snang kun/__/gdod ma'i dbyings su grol bar byin gyis rlobs/__/dpal ldan bla ma'i thugs rje'i 'od zer gyis/__/phyi snod 'byung lnga'i khams dang srid zhi'i bcud/__/bkug ste nang gi sgo gsum la bstims pas/__/'gyur med rdo rje'i ngo bor byin=__rgud pa med pa'i lang tsho'i gzi 'od dang /__/stobs dang rtsal gyis phas rgol zil gnon cing /__/dngos grub bsod nams rnam par rgyas pa'i dpal/__/dbang bcu'i mnga' thang 'phel bar=__'chi med srog gi mdud pa dam por bcings/__/mi shigs tshe yi ljon bzang rab tu brtan/__/ma 'gag blo dang myur ba'i spobs pa yis/__/phyogs las rnam par rgyal bar=____bskyed rim gsal bas phung khams rdo rjer dag__/bzlas brjod nus pa srog rtsol rdo rjer rdzogs/__/gang shar rtog tshogs rang grol gnyug ma'i ngang /__/ye shes rdo rjer smin par=__kha sbyor rlung gis 'chi bdag g.yul las rgyal/__/gtum mo'i drod kyis stobs dang gzi brjid rgyas/__/'bar 'dzag zhu bde'i rags pa'i rtsa thig rlung /__/dwangs ma'i lus su 'grub par=__bde chen snang cha pad+ma 'od 'bar dang /__/shes rab man+dA ra ba mnyam sbyor bas/__/dga' bzhi dbu mar rdzogs pa'i skad cig la/__/lhan skyes ye shes 'char bar=__ka dag rig pa skye 'chi bral bar rtogs/__/lhun grub snang bzhi mi phyed thig ler shar/__/zung 'jug 'ja' lus rdo rje'i zhing khams su/__/'chi med sku gsum 'grub par byin gyis rlobs/__/mdor na gnas skabs tshe bsod dpal 'byor sogs/__/chos mthun bsam sbyor gegs med mthar phyin cing /__/mthar thug 'chi med rtag pa'i phrin las kyis/__/don gnyis yid bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/bkra shis srid dang zhi ba'i yon tan gyi/__/dge legs snang ba nub pa med pa'i phul/__/phun tshogs 'chi med grub pa'i ngo mtshar dang /__/lhan cig phan bde'i 'byor pa rgyas gyur cig__/de ltar brjod bya dang rjod byed gnyis ka dge mtshan gyi khyad par du ma dang ldan pa'i gsol 'debs kyi tshigs su bcad pa smon lam gyis mtha' brten pa 'di'ang /__mtsho skyes pad+ma 'od 'bar gyi byin rlabs snang ba dam pas mdzes pa 'chi med g.ya' ma lung gi dben gnas chen po'i nye 'dabs su smin zla'i dkar phyogs kyi gral tshes dge bar gsol ba btab pa las/__slar yang rnam par phye ba'i dge bas 'gro kun tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan thams cad rgyas pa'i rgyur gyur cig__/ces pa'ang gzhon nu a b+hA yas so//___//__!_

Footnotes

Other Information