JKW-KABAB-20-WA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:21, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ།
Wylie title snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo JKW-KABAB-20-WA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 20, Text 26, Pages 455-456 (Folios 1a1 to 1b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྷ་ན་སཾསྐྲིཏ་ (Dhanasaṃskṛta)
Citation Khyentse, Dilgo. snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 20: 455-456. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ (srid pa ma mo'i gnad tig)
Deity ma mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-045
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་སྐབས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།།

ces pa'ang rang nyid kyis bsnyen sgrub 'brel 'jog skabs gsol ba 'debs pa po rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bris pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་རོལ་མོ་བཞུགས། ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་དཔའ་བོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ། །ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་མུ་ཁ་ལེ། །གསང་བདག་རྡོར་སེམས་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །མངོན་རྫོགས་མ་མོའི་བཀའ་བབས་དྷ་ན་སཾ། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་མཆོག་གྲུབ་ཉི་མ་འོད། །རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེ་ཤེས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་བཀའ་བབ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །སྣང་མཛད་ལོ་ཙཱ་དངོས་བྱོན་གར་གྱི་དབང༌། །ངེས་གསང་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །གྲུབ་རིག་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །རྩ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀུན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །ཕྱི་ནང་འབྱུང་ལྔ་ཀློང་དག་རྟག་རྒྱལ་ལྔ། །བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་ཕོ་ཉ་རྗེ་བཅུ་བཞི། །སྲིད་པ་དབྱིངས་སྒྲོལ་དམན་མོ་ལྔ་བཅུ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ་མཛོད། །རང་བཞིན་གཞི་དཀྱིལ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས། །གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་སྣང་ཞེན་དབང་བཞི་དང༌། །རིམ་གཉིས་ལམ་དཀྱིལ་གྱིས་སྦྱངས་འབྲས་བུའི་མཆོག །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་དབྱིངས་སིམ་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་སྐབས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo bzhugs/__chos dbyings bde chen dpa' bo mngon rdzogs rgyal/__/kun bzang shes rab phar phyin mu kha le/__/gsang bdag rdor sems mkha' 'gro las kyi dbang*/__/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/__/mngon rdzogs ma mo'i bka' babs d+ha na saM/__/brtul zhugs spyod pa'i mchog grub nyi ma 'od/__/rje 'bangs grogs gsum 'brog mi dpal ye shes/__/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/__/snyan brgyud gdams pa'i bka' bab mdo sngags gling*/__/snang mdzad lo tsA dngos byon gar gyi dbang*/__/nges gsang bstan pa'i shing rta chos rgya mtsho/__/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/__/grub rig 'dzin pa 'jam dbyangs tshul khrims dang*/__/he ru ka dpal ye shes rdo rje rtsal/__/rtsa brgyud rig 'dzin bla ma'i tshogs kun la/__/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/__/phyi nang 'byung lnga klong dag rtag rgyal lnga/__/bde chen sgyu ma'i pho nya rje bcu bzhi/__/srid pa dbyings sgrol dman mo lnga bcu la/__/gsol ba 'debs so bde chen mchog grub mdzod/__/rang bzhin gzhi dkyil rtsa rlung thig le'i khams/__/grong khyer gsum gyi snang zhen dbang bzhi dang*/__/rim gnyis lam dkyil gyis sbyangs 'bras bu'i mchog__/rdo rje gsum gyi mkha' klong dbyings sim shog__/ces pa'ang rang nyid kyis bsnyen sgrub 'brel 'jog skabs gsol ba 'debs pa po rang byung 'od gsal thugs mchog rdo rjes bris pa'o//__//

Footnotes

Other Information