JKW-KABAB-20-WA-013-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


@#/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig las/__bskyed rim srid pa phur bu'i phrin las khrigs su bsdebs pa las rigs grub pa'i srol 'byed ces bya ba bzhugs//__/ye shes dbyings su bdud bcom phrin las mtshon/__/sangs rgyas kun gyis dbang bskur spyi dpal che/__/rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor 'khor lo yis/__/phyogs las rnam rgyal grub pa'i dga' ston stsol/__/zab gsang phur pa'i rgyud sde rgya mtsho'i srog__/mtshungs med grub pas snyan brgyud gdams pa'i bcud/__/skal bzang dngos grub dga' ston deng shar ba'i/__/las kyi byang bu 'jug bde'i btsas su spel/__/de la 'dir phrin las phur pa'i bka' bab slob dpon chen po pra b+ha hasti'i dgongs pa/__gu ru rin po che shAkya seng ges gangs can mkhas grub rgya mtsho'i ded dpon pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la snyan brgyud du bstsal ba'i phrin las phur pa'i gnad tig gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang las/__bskyed rim srid pa phur bu'i lha:__snang srid gzhir bzhengs ting 'dzin ni:__zhes gsungs pa'i don phrin las rgyas pa'i tshul du nyams su len pa la sbyor dngos rjes gsum las/__dang po sbyor ba la'ang*/__thog mar yo byad kyi shom ni/__gnas khang by-i dor dang rgyan sogs bkram ste gung du gzhung mthun gyi sku rten bkram pa'i spyan sngar rgyas par spro na lcags sam drag po'i shing las tshul bzhin bgyis pa'i dam tshig gi rten phur bu mgul du sngags kyis btab pa'i yungs kar khrag gis sbags pa dar nag po'i thum du bcings pa byug bdug brab gsum gyis gzi byin bskyed pa bka' gter phur pa'i sgrub thabs gzhan nas 'byung ba ltar byin gyis brlabs pa sngon du 'gro bas gzhung mthun ras bris kyi dkyil 'khor ram/__tshom bu lha grangs bkod pa'i steng du b+han+d+ha gling bzhi pa'i nang du gser gyi 'khor lo rtsibs brgyad bris pa 'bru nag gis bkang ba'i dbus su'am ma 'byor na e khrom la btsugs pa bkod de/__gu gul gyis bdug cing dug khrag gi zegs ma 'thor ba bcas/__ma gu ta la pra ta la:__sangs rgyas thams cad 'dus pa'i bdag:__phrin las yongs su rdzogs pa'i dngos:__ting 'dzin gsal zhing brtan pa yi:__sgrub pa'i rdzas su byin phob cig:__oM badz+ra kI li kI la ya sa ma ya a be sha ya a a a:__zhes brjod la rol mo dang bcas byin dbab/__bsdu na gzhung ltar phur bu byin gyis brlab kyang rung*/__tshe sgrub dang 'brel na tshe 'brang*/__tshe ril/__tshe chang*/__mda' dar g.yu yis spras pa bcas dang*/__de'i mdun du dpal gtor 'khor rang 'dra bcu/__bar rnams mtheb kyu zas snas ltem pa/__g.yas su chos skyong spyi gtor/__g.yon du phur srung gtor ma/__gzhan yang chad brtan 'bul gtor/__sman raka__/mtha' skor du nyer spyod/__dkar gtor/__bgegs gtor/__tshogs kyi yo byad sogs 'og tu dgos pa'i rigs gtsang la dag par 'du byas te/__bdag 'jug dang 'brel na dbang gzhung ltar bum pa dbang rdzas rnams tshogs par bya/__gnyis pa brgyud pa'i gsol 'debs ni/__bde ba'i stan la 'khod pas nges 'byung dang*/__snying rje dad pa'i blos kun nas bslangs bas/__gnyis pa brgyud pa'i gsol 'debs ni/__kun gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i skyes rabs rnam thar gsol 'debs dang*/__phur pa bka' gter spyi'i brgyud 'debs 'jam mgon kong sprul gsung lta bu sogs gang 'os sngon du 'gro bas/__dpal chen rdo rje gzhon nu'i dgongs pa sogs gsol 'debs tshig rkang drug dang*/__gzhi dbyings gdod nas rnam dag kun tu bzang*/__/gzhi snang ye shes rol pa rdo rje sems/__/dbyings rig zung 'jug badz+ra ku mA rar/__/gsol ba 'debs so phrin las char chen phob/__/phur pa'i grub chen pra b+ha hasti'i zhabs/__/bdud sde tshar gcod shAkya seng ge rtsal/__/bka' babs thugs kyi gzungs ma mtsho rgyal rjer/__/gsol ba 'debs sau phrin las char chen phob/__/snyan brgyud byin thob pad+ma mdo sngags gling*/__/las rigs grub pa'i shing rta gar gyi dbang*/__/phrin las yongs grub rdo rje dbang mchog rtsal/__/gsol ba 'debs sau phrin las char chen phob/_/rgyal kun rnam thar mdzod 'dzin ma ti'i mtshan/__/gdams pa'i bcud 'dzin brgyud ldan bla ma dang*/__/yi dam lha dang mkha' 'gro dam can la/__/gsol ba 'debs so=__/rdzas kyi phur bus dgra bgegs rtsad nas gcod/__/srid pa'i phur bus snang zhen lha skur dag__/byang sems phur bus sa lam dbu mar rdzogs/__/rig pa'i phur bus ye shes skur smin shog__/gsum pa bsang chu byin rlabs ni/__bsang chu'am las bum gyi nang du/__bsang chu'i steng du pad nyi'i gdan la khro bo bdud rtsi 'khyil ba ljang nag rgya gram dang sdig mdzub mdzad cing khro bo'i chas thams cad kyis brgyan pa'i skur gsal ba/__badz+ra a mr-i ta'i sngags kyis byin brlabs/__khro bo 'od du zhu nas chu'i rdul re re bzhin khro bor gyur pas phrin las mdzad par mos/__bzhi pa dkar gtor gtang ba ni/__dkar gtor dang gser skyems la chab bran te/__raM yaM khaM gis bsregs gtor bkrus/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M gis byin gyis brlabs/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs pa/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra a kA ro mu khaM sarba d+harma NaM ad+ya nud+pan+natwa ta oM A hU~M phaT swA hA lan gsum gyis bsngos la/__gang dag 'dir gnas lha dang klu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/dkyil 'khor don du sa phyogs 'di/__/bdag zhu khyed kyi stsal du gsol/__/zhes gsol nas rol mo dang bcas phyi rol du 'bul/__lnga pa skyabs su 'gro ba ni/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i dpal chen rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor la rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi sprin phung 'phro ba mngon sum bzhin du bzhugs par gyur/__aH__skye ba med pa'i ye shes las:__'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen rdo rje gzhon nu la:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__lan gsum/__drug pa sems bskyed pa ni/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum bsgral bar sems bskyed do:__/lan gsum/__bdun pa bsags sbyong gi snying po yan lag brgyad pa ni/__hoH__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i bgegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rang :__dag pa'i mtha' bzhi dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__lan gsum mthar/__badz+ra muHsa tshogs zhing rnams rang la thim par gyur/__brgyad pa bgegs gtor gtang ba ni/__bgegs gtor la chab bran te/__ra~M ya~M kha~M/__yid mthun snod du 'bru gsum las/__/gtor ma 'dod rgu'i rgya mtshor gyur/__/oM AHhU~M lan gsum/__sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron 'gugs/__sarba big+h+nAn na maHsarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngo/__hU~M:__nyon cig bgegs dang log 'dren tshogs:__nga yi bka' las 'da' ma byed:__rdo rje gsang ba'i bka' las ni:__sdig can gang zhig 'da' byed pa:__stobs chen khro bo chen po bcus:__klad pa tshal pa brgya ru khos:__ming yang grags par mi 'gyur bas:__de bas da lta phyir dengs shig:__hU~M hU~M hU~M sarba big+h+nAn u tsaT+Ta ya phaT:__ces hU~M bzhi'i sngags dang yungs thun rol mo sogs kyis bskrad/__dgu pa mtshams bcad pa ni/__hU~M:__steng 'og phyogs mtshams thams cad kun:__mtshon cha'i gur khang 'bar ba'i me:__rdo rje khro bo'i sprin 'phro bas:__bgegs kyi sbyor ba mtshams gcod do:__sarba tIk+Sh+Na badz+ra dz+wa la ma hA kro d+ha rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M hU~M:__bcu pa byin dbab pa ni/__hU~M:__chos sku'i dbyings las longs spyod rdzogs:__sprul pa'i rnam rol cir yang shar:__zhi khro rab 'byams lha tshogs kyis:__dbang bskur byin phob rtags mtshan ston:__oM badz+ra sa twa hU~M:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__sarba sa ma ya dz+nyA na a be sha ya hU~M hU~M hU~M:__bcu gcig pa mchod pa byin rlabs ni/__ra~M ya~M kha~M:__stong pa'i ngang las skad cig gis:__gnas yul dur khrod rol pa'i zhing :__phyi nang gsang ba bla med pa'i:__mchod pa'i sprin phung mkha' khyab gyur:__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pany+tsa kA ma gu Na sarba pU dza AHhU~M:__bo d+hi tsit+ta ga Na gu h+ya pU dza AHhU~M:__oM AHhU~M ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta hU~M hrIHThaH__lan gsum gyis brlab bo/__/gnyis pa dngos gzhi'i dang po rten dang brten pa'i lha'i 'khor lo bsgoms pas dam tshig pa gsal 'debs pa ni/__hU~M:__rdo rje de bzhin nyid kyi dbyings:__snying rje'i 'gal zla la khros pas:__nyon mongs zhe sdang gzung 'dzin gcod:__mtshon chen hU~M sngon 'od 'bar ba:__rang byung nam mkha'i dkyil du shar:__'khor 'das srog gi go ru bsgom:__cho 'phrul chen po'i ting 'dzin gyis:__snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:__klong lnga'i dwangs ma 'byung rim steng :__ye shes lnga rdzogs gzhal med khang :__dur khrod drag po'i bkod pa can:__'jigs shing skyi g.ya'i nang khongs su:__gnam lcags tsakra rtsibs bcu'i dbus:__bdag nyid ma bcos rtsa ba'i lha:__rdo rje gzhon nu sku mdog mthing :__zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar rngam bzhad gshe:__phyag drug ye shes rol pa'i rtags:__g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:__g.yon gnyis me dpung kha T+wA~M dang :__tha ma ri rab phur bu 'dril:__yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:__mthing skya ut+pal dung khrag bsnams:__dpal dang dur khrod rol pa'i chas:__pad nyi lha chen khyo shugs steng :__khams gsum zil gnon chen por bzhengs:__hU~M hU~M hU~M:__rdo rje hU~M gis glus bskul bas:__yab yum bzod med bde ba 'bar:__rjes chags snyoms zhugs mkha' gsang nas:__a haM sngags kyi sgra chen pos:__sangs rgyas sras bcas spyan drangs te:__zhal zhugs byang sems thig ler zhu:__'od kyi gong bu mkha' nas spros:__rtsibs steng dpal chen khro rgyal bcu:__mthing nag phur 'dril yum dang 'khyud:__za gsod pho nya'i sprin phung 'phro:__sgo bzhir phrin las sgo ma bzhi:__mu ran 'jig rten skyong bas bskor:__gtso bo yab yum gnas lnga ru:__sangs rgyas pad+ma rdo rje dang :__rin chen las kyi kI la ya:__dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog:__lhan skyes yum dang bcas par gsal:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__bde gshegs dbang bskur ye shes lnga:__khrag 'thung rigs lnga'i phyag rgyar rdzogs:__oM AHhU~M:__hU~M oM trAM hrIHAHzhes srid pa rdo rje phur bu'i dkyil 'khor du sad pa la dbang bskur rgyas gdab kyis brtan par byas nas/__gnyis pa ye shes sems dpa' dbyings nas spyan drang ba ni/__hU~M:__srid pa'i phur bu bsgrub pa dang :__dbang dang dngos grub blang ba'i phyir:__ye shes khro bo gshegs su gsol:__khro rgyal 'khor bcas gshegs nas kyang :__rtags dang mtshan ma bstan pa dang :__kI la ya yi dngos grub stsol:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__badz+ra sa ma ya dzaH__gsum pa dam ye dbyer med du brtan par bzhugs su gsol ba ni/__hU~M:__rdo rje gzhon nu'i lha tshogs rnams:__srid pa rdo rjer grub mdzod cig:__srid pa rdo rje phur pa'i lha:__ye shes khro bor grub par mdzod:__dzaHhU~M baM hoH__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__hU~M:__thabs kyi spyod pas 'gro don du:__byams dang snying rjes gang 'dul ba:__sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i:__khrag 'thung chen por phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__lnga pa mchod pa la dang po phyi mchod ni/__hU~M:__bla med mchog gi mchod pa ni:__ye shes lnga yi 'od zer 'phro:__yul dang dbang po gnyis med pa:__bde chen longs spyod chen por bzhes:__oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri wA ra ar+g+haM:__pad+yAM:__puSh+pe:__d+hU pe:__A lo ke:__gan+d+he:__nai wid+yA:__shab+da pU dza hoH__gnyis pa dug gsum gyi mchod pa ni/__hU~M:__gti mug bsgral ba'i sha chen dang :__'dod chags bsgral ba'i khrag chen dang :__zhe sdang bsgral ba'i rus chen rnams:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__ma hA mAM sa rak+ta keM ni ri ti khA hi:__gsum pa sman mchod ni/__rang byung gdod nas dag pa'i rdzas:__rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman:__ye shes lnga rdzogs sgrub pa'i rdzas:__he ru ka yi tshogs la 'bul:__sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__sman gyi brgyud mchod ni/__chos sku'i ston pa kun bzang dang po'i mgon/__/bde chen sgyu 'phrul drwa ba rdo rje sems/__gdul dkar 'bar ba'i skur bzhengs ku mA ra/__/sman mchod 'bul lo phrin las mchog grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA h-i/__phrin las phur pa'i bka' bab pra hasti/__/bdud bzhi'i dpung bcom gu ru shAkya seng*/__/snyan brgyud bka' bab pad+ma mdo sngags gling*/__/sman mchod 'bul lo phrin las mchog grub mdzod/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA h-i/__rdo rje sems dpa' badz+ra kI la ya/__/khro bcu sras mchog sgo ma dam can sogs/__/snang srid phur bu'i dkyil 'khor rdzogs pa la/__/sman mchod 'bul lo phrin las mchog grub stsol/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA h-i/__zhes thig gtor 'bul/__lce yi dam tshig rdo rje la:__rnal 'byor can gyis hU~M bsgom zhing :__oM AHhU~M gis dngos grub blangs:__lce la thim pas mchog thob 'gyur:__kA ya sid+d+hi oM:__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M:__sarba sid+d+hi hrIH__bzhi pa rak+ta'i mchod pa spyir 'bul ba ni/__hU~M:__dung chen snod du ru tra bsgral:__dmar chen rba rlabs mkha' la 'phyo:__'khor ba stong pa'i rak+ta 'di:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__ma hA rak+ta khA hi:__bye brag tu rak+ta tshar gsum 'bul ba ni/__hU~M:__dam tshig chen po'i dus la bab:__dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__zung zhig rgyob cig rnam par chings:__sod cig srog dang bral bar gyis:__rings par khug la smyor chug gcig:__phob cig gzer cig brlag par gyis:__gru gsum drag po'i snod du bskyil:__khrag 'thung 'bar ba'i zhal du bstab:__ma hA rak+ta khA hi:__hU~M:__nga yi dbang du gyur nas kyang :__bsgo ba'i bka' rnams nyan par gyis:__bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:__khyod kyi dam tshig dus la bab:__sngon chad tshul bzhin dam bcas pa'i:__mngon spyod phrin las myur du mdzod:__ma hA rak+ta kha raM khA hi:__hU~M:__gdug cing sdang sems ldan pa rnams:__lha'am 'on te bdud kyang rung :__nga la bar chad byed pa rnams:__mthu dang rdzu 'phrul med par gyis:__ma hA rak+ta kha raM khA hi:__zhes rak+ta lan gsum du 'bul/__lnga pa gtor ma 'bul ba ni/__hU~M:__b+han+d+ha 'bar ba'i snod nang du:__srid gsum bsgral ba'i ba liM ta:__dpal gyi gtor ma chen po 'di:__he ru ka yi tshogs la 'bul:__ma hA ba liM ta khA hi:__drug pa sbyor mchod ni/__hU~M:__chos dbyings yum gyi b+ha ga'i klong :__bde chen thabs kyi rdo rjes srub:__bde stong 'du 'bral med pa 'di:__dpal chen 'khor dang bcas la 'bul:__ma hA mu dra b+hany+dza mo k+Sha pU dza ho:__bdun pa bsgral mchod ni/__hU~M:__nga la bar chad byed pa'i bgegs:__lha 'am 'on te bdud kyang rung :__e yi dkyil 'khor chen por bsgral:__dpal chen 'khor bcas zhal du bstab:__ma hA ru tra khA hi:__drug pa bstod pa ni/__hU~M:__ye shes sku ni gzi brjid 'bar:__grags stong gsung gis 'jig rten g.yo:__snying rje'i shugs kyis stong gsum bsgral:__he ru ka la phyag 'tshal bstod:__mi dge bcu bsgral khro chen bcu:__phar phyin bcu las bzhengs pa'i yum:__thabs shes sku sprul za gsod tshogs:__phyogs bcu'i lha la phyag 'tshal bstod:__bsad cing mnan pa ma yin te:__thugs rje'i thabs kyis bsgral ba'i phyir:__snying rje 'dus pa'i kI la ya:__sras mchog rnams la phyag 'tshal bstod:__dpal gyi spyan sngar khas blangs pa'i:__tshad med rnams bzhi'i sgo ma bzhi:__phyi 'khor skyong ba pho nya'i tshogs:__phrin las sgrub phyir phyag 'tshal bstod:__hU~M:__sgeg pa dpa' ba mi sdug rdo rje'i sku:__dgod gshe drag shul sngags kyi sgra gdangs can:__snying rje rngam zhing ye shes srog ldan pa'i:__phrin las 'dus pa'i lha la phyag 'tshal bstod:__bdun pa bzlas pa la/__thog mar dzab khang dbye ba ni/__dbang dang sgrub pa gtor zlog gi skabs dzaba? khang dbye dgos pas/__dbye gzhi dam ye gnyis med kyi dkyil 'khor la gsal snang brtan po'i ngang nas/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he hrIHhU~M phaT dzaH__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes dkyil 'khor gnyis pa dbye:__mdun gyi nam mkhar bzhugs pa yi:__gnyis ka'i thugs srog yi ge'i mthar:__sngags phreng sgrar bcas 'khor ba las:__'od zer dpag yas 'phro bar bsam:__zhes bdag mdun me ri 'dabs 'byor gyi tshul du bzhugs pa la/__dzaba? kyi dgongs pa bskul ba ni/__hU~M:__chos dbyings 'khor lo'i gzhal yas su/__/lha chen phyogs skyong nyi zla'i steng*/__/dpal chen rdo rje gzhon nu dang*/__/khro bcu phyag brnyan dam can tshogs/__/sku la dur khrod chas rnams rdzogs/__/gsung gi sgra sgrogs kI la ya/__/thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas/__/ma gsal bar du bskyed cing bsgom/__/ma grub bar du mi gtong ngo*/__/zhes bskul te/__gnyis pa bsnyen pa'i dmigs bzlas ni/__thugs ka dpal gyi be'u'i dbyings:__ye shes sems dpa' thig le'i sku:__badz+ra sa twa tshon gang ba'i:__snying dbus nyi zla kha sbyor sbubs:__hU~M las rdo rje'i sngags phreng 'phros:__yab yum zhal nas zhal du zhugs:__gsang ba'i lam nas 'khor ba'i 'od:__sku dang sngags phreng me 'od mtshon:__nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:__phyogs dus rgyal ba mchod pas mnyes:__khams gsum nyon mongs dug chen sbyangs:__srid gsum dregs pa gzir zhing sngangs:__bar chad 'byung po tshar thag bcad:__snod bcud ka dag gnyug ma'i babs:__rdo rje gzhon nu'i ngo bor rdzogs:__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:__ces rtsa ba'i sngags bsnyen 'bru dgu grangs tshad 'bum phrag bdun gsung*/__gsum pa sgrub pa ni/__bdag mdun la dmigs pa'i do li'i bzlas pa dang bcas/__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__zhes sgrub sngags grangs bye ba gsum/__bzhi pa las sbyor spu gri ni/__sgrub sngags kyis mgo mnan te/__ma rak+mo yak+mo:__kA la rU pa snying rtsa la yaM yaM:__srog rtsa la yaM yaM:__snying la phril phril:__srog la chuM chuM:__tsit+ta srog la tung tung :__snying khrag srog la shad shad:__thuM ri li li:__tseg tseg:__'ur 'ur:__shig shig:__gul gul:__myag myag:__sod sod:__d+hA ti ma ma karma shrI g+h+rAM ka ra ye:__mA ra se na pra mar+d+ha na ye hU~M phaT:_ces las sbyor khri phrag gcig bzla bar gsung*/__'di ni las sbyor spu gri'i sngags tsam ste don gnyis sgrub pa'i ting 'dzin dang*/__rdzas sngags kyi 'phrul 'khor bcas man ngag gi yig cha zur du bkod pa las shes par bya'o/__/dbang dang bdag 'jug sogs kyi skabs 'dir bum pa sgrub/__lnga pa zhar byung tshe sgrub sbyar bar 'dod na/__bdag mdun badz+ra ku mA ra'i:__thugs nas 'od zer mkha' khyab 'phros:__pho nya bcu gnyis las la bskul:__srid pa gsum gyi gting dkrugs te:__bla tshe chad nyams yar ba bkug:__snod bcud dwangs ma dbang med bsdus:__ye shes chen po'i gzi byin gyis:__mya ngan 'das pa'i rnam grol dbyig:__thig le gcig tu bskyil ba las:__mi 'gyur rtag pa'i srog thob gyur:__sgrub sngags kyi sham bur/__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes sbyar ba ji ltar 'os pa bzla/__thun mthar tshe 'gugs ni/__mda' dar g.yab ste/__oM:__dang po thugs bskyed rjes su dgongs:__bar du grub pa'i rtags mtshan dbyung :__tha ma rig 'dzin bdag cag gis:__rtse gcig bsnyen pa chud ma gson:__sku gsung thugs kyi gzi byin bskyed:__yon tan phrin las cho 'phrul ston:__pho nya sprul pas 'jig rten khengs:__snod kyi dwangs ma bcud kyi dpal:__'khor 'das kun gyi tshe bsdus la:__rnal 'byor bdag gi lus la khug:__sgo gsum thig le'i dbyings su stims:__bla tshe chad nyams yar ba gsos:__tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__badz+ra dz+nyA na A yu She swA hA:__zhes sku gsung thugs kyi tshe dang ye shes brtan g.yo'i dwangs bcud bsdus pa dwangs ma'i thig ler rgyas gdab pa'i phyir/__AH__'khor 'das dwangs bcud srog tu 'dril:__mi shigs thig le hU~M la thim:__de yang brjod bral ka dag klong :__'chi med gnyug mar rgyas gdab bo:__badz+ra dz+nyA na b+h+rU~M rak+Sha a aH__thun las ldang ba na dbyangs gsal rten snying yi ge brgya pas lhag chad kha bskang zhing byin rlabs brtan par byas te stong tshig gi mchod pa ni/__sman raka gtor ma'i mchod pa gzhung bzhin du phul nas/__hU~M:__dpal chen phur bu'i lha tshogs gshegs/__/phyi nang gsang ba'i tshogs mchod 'bul/__/sku gsung thugs yon phrin las bstod/__/bag med 'gal 'khrul nyams chag bshags/__/thugs rjes brtser dgongs dngos grub stsol/__/zhes dngos grub blang ngo*/__/rtsa ba'i gsum pa rjes kyi rim pa la/__dang po tshogs kyi mchod pa ni/__skabs 'dir rdo rje phur pa'i gtor 'bul byung na dgos pa che bas gsang thig phur pa nas byung ba ltar dang*/__gzhan bka' gter srung ma'i rim pa spyi dang*/__bye brag phur srung dam can bcu gnyis kyi gsol mchod smin lugs dngos rol gyi rjes 'brang las byung ba lta bu rgyas bsdus 'tsham pa btang*/__tshogs dngos la thabs shes zung 'jug gi rdzas rnal 'byor pa'i nus pa dang mthun par tshogs par byas te/__thog mar byin gyis brlab pa ni/__dam rdzas la chu chang nang mchod kyis bran nas/__ra~M ya~M kha~M:__ye shes rlung dang rang rtsal me:__byang sems chu yi cho 'phrul las:__snod bcud tha mal 'dzin zhen sbyangs:__stong pa'i ngang las gsal ba'i gdangs:__snod ni pad+ma b+hany+dza'i nang :__bcud ni byang chub sems chen po:__rnam par dbye ba kun spangs pa'i:__'phel 'grib bral ba'i phyag rgya che:__rdo rje'i dam tshig chen por shar:__oM AHhU~M ha ho hrIH__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__a nu rA ga ya hoH__a nu rA ga ya mi:__gnyis pa tshogs mgron spyan drangs ba ni/__hU~M hU~M:__pad+ma rdo rje sbyor ldan pa'i:__a haM sngags kyi sgra chen pos:__dpal chen khrag 'thung lha tshogs dang :__rdo rje gzhon nu spyan drang ngo:__oM ma hA shrI he ru ka badz+ra kI li kI la ya e h+ye hi:__ma hA su kha sa ma ya s+t+waM:__sa ma ya hoH__gsum pa mchod pa ni/__hU~M:__byang chub sems ni bla na med:__dbang po'i rol pa phyi yi tshogs:__yul dang shes pa mi phyed pa:__bde stong longs spyod nang gi tshogs:__rdo rje dam tshig bla na med:__bsam gyis mi khyab gsang ba'i tshogs:__gnyis med mnyam pa'i ngang du rol:__ma hA pU dza ta na ga Na sa ma ya a haM:__bzhi pa bshags pa ni/__spro na skabs 'dir bskang ba'i las rim gsum pa bya/__hoH__rtsa ba yan lag dang bcas pa:__phyi yi dam tshig nyams chag bshags:__bde chen lam du ma bslangs pa'i:__nang gi nyams chag bzod par gsol:__med dang phyal ba gcig pu dang :__lhun gyis grub par mnyam bzhag pas:__kun nas kun tu mi phyed pa'i:__rdo rje'i dam tshig dag gyur cig:__sa ma ya hoH__yig brgya bzla/__lnga pa bsgral zhing bstab pa ni/__tshogs tha ma la rten byas te/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang*/__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang*/__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang*/__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang*/__sprul pa yang sprul sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang*/__bden pa chen po'i mthus ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/ces bden pa'i stobs brjod cing*/__nr-i yaM dzaH__nr-i badz+ra ang+ku sha dzaH__tri yaM dzaH__tri badz+ra ang+ku sha dzaH__zhes lcags kyu'i phyag rgyas dmigs bya rten la bkug__/dzaHhU~M baM hoH__dgug gzhug bc-ings te myos par byas la/__phur pa 'dril zhing*/__hU~M b+h+yoH__bstan dang 'gro la 'tshe ba yi:__dgra bgegs kla klo dgug cing bstim:__the tshom rtog pa'i byur 'dre kun:__dzaHhU~M baM hoH'i phyag rgyas gdab:__gzung dang 'dzin pa'i gnyis 'dzin bdud:__thams cad chos kyi dbyings su bsgral:__kun nas kun tu 'od gsal ba:__gdod ma'i stong chen dbyings su thim:__hU~M hU~M hoH__haM mA ra ya phaTaH__zhal bstab ni/__hU~M b+h+yo:__gnam sa tsam gyi zhal gdangs la:__gangs ri tsam gyi mche ba gtsigs:__glog dmar 'gyu 'dra'i ljags brkyangs te:__nyams pa bdun ldan dgra bo rol:__ye shes chen po'i gzi byin skyed:__bde ba chen po'i rtsal dang bcas:__dbyings rig gnyis su med pa'i ngang :__mngon spyod phrin las mthar phyin mdzod:__sa ma ya ho ho hoH__a haM ma hA su kha hoH__drug pa brda yi 'bul len byas la nang gi rnal 'byor dang ldan pas tshogs la rol/__spro na rdo rje'i glu dang phur pa rtsa dum gyi rgyud rje bla ma rin po che'i bklag chog ltar bklag__/dbang dang bdag 'jug dgos na skabs 'dir bya/__bdun pa lhag ma ni/__lhag ma rnams bsdus la/__oM AHhU~M ha ho hrIH__lhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes pas nam mkha' gang bar gyur ces byin gyis brlabs la/__e a ral+li hrIM dzaH__zhes pas lhag sdud kyi pho nya'i tshogs rnams dam tshig gi gnas su byon pa la/__oM badz+ra puSh+pe nas shab+da pra tIts+tsha swA hA/__hU~M b+h+yo:__gnas dang yul dang zhing rnams kun:__skyong ba'i ma sring mkha' 'gro dang :__lhag ma'i dam tshig gtogs pa kun:__'dir gshegs dpal gyi pha 'bab bzhes:__rnal 'byor phyi yi bar chad sol:__'byung bzhi nang gi g.yo 'khrugs zlog:__rtsa rlung gsang ba'i sun ma chod:__thig le rten dang brten par bcas:__ye shes chen por dbyer med mdzod:__sa ma ya u ts+tshiSh+ta ba ling ta khA hi:__brgyad pa smon lam gdab pa ni/__hoH__chos dbyings rnam par dag pa'i dkyil 'khor du:__rdo rje slob dpon gnyen dang gzung ma dang :__rdo rje'i srog gis sbrel ba'i mched lcam rnams:__nam yang mi 'bral ting 'dzin rtse gcig pas:__rdo rje theg pa'i rigs su skye ba dang :__bum gsang shes rab ye shes dbang bzhi pa'i:__skal ba mchog dang ldan par rab gyur te:__de dang de yi dam tshig rnam dag shog:__bskyed pa'i rim pas snang ba lha skur dag:__rdzogs rim zab mos rtsa rlung thig ler rdzogs:__rdzogs pa chen po'i ye shes mngon smin te:__spang thob med pa'i 'bras bu lhun grub shog:__dz+nyA na sa ma ya a a a:__gnyis pa gtor ma 'bul ba la/__dang po chos skyong gi gtor ma gsol ka'i gzhung ltar 'bul/__gnyis pa chad mdo gtong ba ni/__hU~M e:__skye ba med pa e ka dzA ti'i dbyings:__'gag pa med pa bde chen waM yig gzugs:__gnyis med dregs pa'i cho 'phrul sna tshogs pa:__rdo rje srin po ma ning rol pa las:__cir yang 'char zhing cir yang 'byung ba yi:__'jig rten kun tu khyab cing rnam 'phrul pa:__thams cad thugs dam dbang gis 'dir gshegs la:__sha khrag ba liM longs spyod rgya mtsho bzhes:__bstan dang 'khor srung bstan 'dzin sku tshe srings:__gzhan don phrin las g.yel ba med par mdzad:__d+harma pA la sa ma ya hoH__gsum pa brtan ma bskyang ba ni/__bshal chus bran te/__hU~M b+h+yoH__'jig rten spyi dang bod khams brtan ma'i tshogs:__nag mo smug mo dkar mo 'bum sde'i tshogs:__'dir spyod dpal gyi lhag gtor bshal chu bzhes:__bod khams srung zhing mtha' dmag g.yo 'khrugs zlog:__ma ma hriM hriM ba liM ta kha kha khA hi khA hi:__bzhi pa las mjug rta bros bsdu ba ni/__gtor gzhong kha sbubs pa ri rab tu gsal ba'i 'og sgab 'dre dam sri mnan pas rgyas btab par bsam ste/__e hU~M:__rnam par thar pa gsum gyi mkha' dbyings su:__bgegs byed ru tra kla klo sder bcas mnan:__byang chub mchog tu sems bskyed de srid du:__mnan pa yin gyis nam yang ma ldangs shig:__sa ma ya hU~M hU~M hU~M:__lnga pa dngos grub blang ba ni/__mchod bstod sngon du 'gro bas:__nyin tha ma'i skabs bya ba ste/__oM AHhU~M hoH__bla ma dpal chen badz+ra kI la ya:__rtse gcig bsnyen cing sgrub pas thugs dam bskul:__deng 'dir dngos grub stsol ba'i dus lags na:__phrin las bzhi dang grub pa chen po brgyad:__dbang bcu phyi dang nang la sogs pa yi:__thun mong dngos grub dka' ba med pa dang :__mchog tu mi 'gyur ye shes phyag rgya che'i:__go 'phang tshe 'di nyid la stsal du gsol:__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__kA la wA ka tsit+ta gu Na karma sarba sid+d+hi pha la hoH__zhes sgrub rdzas spyi bor gtug__/dngos grub kyi rdzas la longs spyod/__drug pa nongs bshags ni/__hoH__dpal chen po'i lha tshogs thams cad dgongs su gsol/__ta na sgrol ba gnas su ma stob pa dang*/__ga Na sbyor ba byin gyis ma rlob pa dang*/__/mchod sngags ting 'dzin ma dag cing nyams pa dang*/__dge ba bcu dang du ma longs shing mi dge ba bcu rtsad nas ma chod pa dang*/__bka' bzhin gzhung ma bsrangs pa dang*/__dam tshig rtsa ba dang yan lag nyams chag tu gyur pa ci mchis pa thams cad mthol zhing bshags na bzod pa dam pa mdzad du gsol/__tshe 'di'i rkyen dang phyi ma'i sgrib par mi 'gyur bar tshangs pa dam pa bstsal ba ci gnang*/__zhes gsol zhing yi ge brgya pa brjod do/__/bdun pa bsdu ldang ni/__mdun bskyed dang tshogs mgron yod na rten la ye shes pa bzhugs par gsol/__bdag dam tshig gi 'khor lor/__a a aH__lhar snang rig rtsal dbyings su thim:__dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :__zhes 'od gsal gyi dbyings su bsdus te mnyam par bzhag__/bde stong zung 'jug rtags kyi sku:__phyag rgya chen po'i rol par shar:__phaT phaT phaT:__slar yang sgyu ma lta bu'i snang grags 'gyu ba'i chos thams cad dpal chen po'i sku gsung thugs kyi 'khor lor shes pas srid pa phur bu'i dkyil 'khor du blta/__brgyad pa bsngo smon ni/__hoH__dgongs su gsol lo/__chos nyid kyi bden pa'o/__gsang sngags kyi byin gyis brlab bo/__sangs rgyas kyi mthu'o/__a b+hi tsAr+ya'i dus la bab bo/__brnag pa de kho na la'o/__de ltar gsang sngags kyi spyod pa rmad du byung ba spyad pa'i mthu byin gyis/__bcom ldan 'das dpal rdo rje gzhon nu'i sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo la longs spyod cing skal ba mnyam par gyur cig__/hoH__bsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:__'gro rnams sgrib gnyis yongs sbyangs nas:__kha sbyor bzhi ldan dpal chen po:__rdo rje gzhon nu myur 'grub shog:__khrag 'thung rigs su skye ba dang*/__/snyems med rdo rje gzhon nu nyan/__/bla ma la gus snying rje ldan/__/skye shi med par 'gyur bar shog__/lag na rdo rje phur 'dzin zhing*/__/zab mo'i chos ni klog pa dang*/__/btsun mo'i khu ba mnyam zas can/__/skye zhing skye bar 'gyur bar shog__/mnyam nyid ngang las thugs rje khros pa yis/__/gdug pa'i tshogs kun mthar byed ye shes sku/__/de bzhin gshegs pa kun gyi dam tshig mchog__/rdo rje khros pa'i rgyal po 'grub gyur cig__/ces rgyud nas 'byung ba'i smon lam yang gdab/__dgu pa shis brjod ni/__oM:__dbyings kyi ngo bo chos sku rdo rje sems:__rig pa rang snang badz+ra ku mA ra:__dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:__mchog thun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:__ces shis pa brjod pas dge legs su bya'o/__/zab gter phur pa'i gdams zab rgya mtsho'i dbus/__/'phags bod mkhas grub pad tshal ltar mdzes kyang*/__/zab don gnad 'dril tshig nyung byin rlabs gnyis/__/khyad par byas 'di bdag gi bgo skal rnyed/__/de phyir skal mnyam tshogs la'ang sman pa'i blos/__/rig 'dzin brgyud pa'i phyag bzhes ma smad pas/__/mdzes pa'i khrigs bsdebs rin chen do shal gyis/__/grub gnyis dga' ston yud kyis sder nus shog__/ces gter 'byin mkhas grub rgya mtsho'i ded dpon rje bla ma mchog gi rdo rje'i gsung rgyun gyi rnal 'byor zab 'dril khyad 'phags bzhugs kyang*/__de yang spros bcas gtsor bton sgrub zlog sogs kyi skabs las rim cung zad rgyas na legs par sems na dpal chen rdo rje phur pa dngos su grub pa'i mchog gi rdo rje'i rig pa 'dzin pa du mas rjes su bzung ba'i sngags ban rgan po bdud 'dul phrin las grub pa rtsal lam 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis chog bsgrigs su bstar ba'i yi ge pa ni reb kong gi sngags pa 'jigs med skal bzang gis bgyis pa bdag gzhan skye kun lhag pa'i lha 'dis rjes su 'dzin pas don gnyis lhun gyis 'grub pa'i rgyur gyur cig__/sarba shrI bi dza yan+tu//__//