JKW-KABAB-16-MA-021-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:59, 13 July 2021 by Jeremi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader


d+hI/:__rtsa gsum 'od gsal snying thig las:__bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i srog dbang rdo rje'i rgya can bzhugs:__he ru ka la phyag 'tshal lo:__'od gsal lam la spyod pa'i tshe:__las kun sgrub pa'i bka' srung gtso:__rgyud gsum gtso bo dregs pa'i mchog:__gcig dril gsol mchod 'dod pa la:__thog mar srung ma'i bka' gtad pas:__srog snying dam tshig gcig 'dres te:__don gnyis lhun gyis grub pa'i phyir:__'di nyid bya ba gnad du che:__dur khrod la sogs 'jigs pa'i gnas:__stegs steng gtor ma sku sngags dang :__phyag mtshan 'du bya mchod pas bskor:__gtor ma gser skyems mthun rdzas bsags:__bdag nyid lha yi nga rgyal gyis:__bka' srung phrin las gzhung bsrangs la:__bzlas pas rgyud bskul thugs dam bskang :__mthol bshags phrin bcol ye shes kyi:__byin rlabs rig pa'i me tog dor:__slob ma 'jug par gnang zhus rjes:__dam tshig thub kun legs bsags te:__khrus kyis dbyung bsal nag phyogs bskrad:__maN+Dal dang bcas gsol ba gdab:__he ru ka dpal bla ma rje:__dkyil 'khor bdag po dgongs su gsol:__bstan pa gnyan po srung ba'i phyir:__dam can lcam dral bdag la stsol:__skyabs sems bsags sbyangs sngon 'gro bas:__slob ma khrag 'thung chen por bsgoms:__rdo rje'i byin dbab brtan par bya:__dpal gyi snyems pa dang bcas te:__dam can lcam dral sku rnams gtad:__hU~M:__gdug pa'i ru tra 'joms pa'i gshed:__che ba'i che mchog nag po che:__lha chen dpal 'bar khyod la gtad:__sgrub cing bstan pa srung bar mdzod:__oM shrI ma hA kA la sarba sa ma ya hU~M b+h+yo hU~M:__b+h+yo:__stong pa bdag med dbyings kyi yum:__snang srid ma mo'i rje btsan te:__rnal 'byor dam ldan skyongs ba'i ma:__e ka tsa ti khyod la gtad:__oM ma ma traka rak+sha sarba sa ma ya hU~M b+h+yo hU~M:__tri:__srid zhi 'chol ba srin po'i gzugs:__gnyis med ye shes stobs po che:__gsang bdag dpa' bo bka' sdod mchog:__khyab 'jug drang srong khyod la gtad:__oM ke ta ra hu la sarba sa ma ya hU~M:__sngags byang gtad la srog snying drang :__hU~M:__ma lus dregs pa'i srog chen po:__rang byung sngags kyi phreng bar shar:__bzlas pas las kun sgrub byed pa'i:__dngos grub 'byung gnas sbyin gyis longs:__sarba wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__'bar ba'i phyag mtshan gtad nas kyang :__hU~M:__rdo rje'i srog ste ye shes che:__rnam pa thams cad phyag rgya'i tshul:__ru mtshon snying zhags gtad pa yis:__log 'dren tshar gcod rjes 'dzin shog:__tsit+ta badz+ra sa ma ya hU~M:__gtor ma yongs rdzogs lhar bskyed la:__las kyis gnyer gtad srog snying bsre:__dam gcun gnyis med lta bas gzir:__dam tshig khas blang yon gtang rag:__'bul zhing mchod dang bstod la brtson:__ye shes 'jig rten las kun gyi:__srung ma lcam dral gcig dril du:__sgrub la nus pa tshan che zhing :__las myur snying gi bu la gtad:__dus kyis tha ma son pa na:__bstan 'gror phan pa'i btsas gyur cig:__sa ma ya:__rgya rgya rgya:__brda thim:__rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i srog dbang 'di yang mdo khams kyi shrI nA len+d+ra gnyis par grags pa rdzong sar bkra shis lha rtse'i gdan sa la 'jam dpal zhi drag gi gnas kyi mdo byang bzhin rang byon ngo sprad pa dang*/__bskor lam btod pa la rje btsun thams cad mkhyen pa nyid phebs pa'i zhabs 'bring du bdag kyang 'khod pa'i tshe gnas kyi shar phyogs kyi sman ljongs nyams dga' bar bzhugs pa'i skabs nam mkhar sprin hU~M gi dbyibs can brdol ba'i brda la brten te rig ngor thon pa bzhin pad+ma gar dbang mdo sngags gling pas bris nas thog mar rje btsun 'jam pa'i rdo rje pad+ma ye shes rdo rje la bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal nas phul ba bstan 'gror sman pa'i don dang ldan par gyur cig__/sarba bi dza yan+tu//__//