ཞལ་གདམས་ཉུང་ངུ་ཕན་བདེའི་ས་བོན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 09:36, 1 June 2024 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "Khyentse Metadata" to "Text")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Wylie title zhal gdams nyung ngu phan bde'i sa bon JKCL-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 24, Pages 347-351 (Folios 32a4 to 34a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhal gdams nyung ngu phan bde'i sa bon. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 347-351. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Advice - zhal gdams
Colophon

།དེ་ལྟར་གདམས་པ་རང་གིས་ཉམས་མ་ལོངས། །གཞན་ལ་འདོམས་པ་ནེ་ཙོའི་སྨྲ་དང་མཚུངས། །འོན་ཀྱང་བློ་གསལ་དོན་དམ་ཆོས་མཆོག་ལ། །རབ་ཏུ་སྤྲོ་བས་རྨོངས་གཟུགས་གྱི་ན་བ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱས་སྤྲིངས་པ་འདིས། །ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས་པའི་གསོས་གྱུར་ནས། །ཚུལ་བཞིན་བསླབས་པས་སྲིད་དང་ཞི་ལས་གྲོལ། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག། སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།

/de ltar gdams pa rang gis nyams ma longs/__/gzhan la 'doms pa ne tso'i smra dang mtshungs/__/'on kyang blo gsal don dam chos mchog la/__/rab tu spro bas rmongs gzugs gyi na ba/__/chos kyi blo gros zhes byas springs pa 'dis/__/thar pa'i sa bon 'debs pa'i gsos gyur nas/__/tshul bzhin bslabs pas srid dang zhi las grol/__/mi gnas mya ngan 'das pa'i go 'phang thob/__/rang gzhan don gnyis mtha' ru phyin par shog/__sarba dza ga taM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཞལ་གདམས་ཉུང་ངུ་ཕན་བདེའི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །གྲོགས་མཆོག་གང་གིས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ཡི། །གདམས་པར་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངུ་ནི། །བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བཞིན། །འཆད་ལ་གང་ཐུགས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་རིགས། །ཤིན་ཏུ་རྙེད་དཀའི་རྟེན་འདི་དོན་ཆེ་ཡང་། །སྐད་ཅིག་མི་རྟག་འཇིག་པར་འགྱུར་བས་ན། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྙིང་པོ་བླངས་དགོས་ཏེ། །ནམ་ཞིག་སྟོར་བླག་ཆེན་པོ་འབྱུང་ཏ་རེ། །དགེ་སྡིག་ལས་རྣམས་ཆེན་པོས་སྨོས་ཅི་དགོས། །ས་བོན་ཕྲ་ཡང་ཨ་ཤྭ་ཀ་བཞིན་དུ། །ལས་འཕེལ་འབྲས་བུ་མི་བཟད་བསྐྱེད་པས་ན། །ལས་འབྲས་ཕྲ་ཞིབ་བླང་དོར་མ་ནོར་གཅེས། །སྲིད་པའི་གནས་འདིར་ཉེས་བརྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཅིང་། །ད་ལྟ་བདེ་ཡང་སྲོག་འཕྲོག་ཀིམྦ་དང་། །མཚུངས་པའི་འཁོར་བདེ་ཇི་སྙེད་ཐམས་ཅད་ལ། །མ་ཆགས་འཕགས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པར་མཛོད། །རང་ཉིད་ཐར་པར་འདོད་པའི་བློ་ངན་དེས། །དམན་ལམ་ལྷུང་ཞིང་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་གེགས། །གཏན་བདེའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་པར་རྒྱ་ཆུང་བས། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །རྒྱལ་སྲས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པུ་ནི། །རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་གཞན་མེད་པས། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་བྱང་ཆེན་འགོད་པའི་སླད། །སྒོ་གསུམ་དགེ་བའི་བྱ་བར་རྟག་ཏུ་བརྩོན། །གཞན་དོན་སེམས་པས་རང་དོན་ཞོར་ལ་འགྲུབ། །གཡོ་སྒྱུ་སྤངས་ཤིང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བདག་བཀོལ་ན། །ནམ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ། །དྭང་འདོད་ཡིད་ཆེས་དད་མོས་དྲག་པོ་ཡིས། །རྗེས་དྲན་དྲུག་པོ་རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱེད། །ཐུབ་གསུང་དྲི་མེད་མདོ་སྡེ་རིན་པོ་ཆེར། །ཡང་ཡང་བལྟ་བའི་སྐལ་བཟང་བསྐྱེད་པ་གཅེས། །ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་མོ་རྡོ་རྗེའི་ཐེག། སྨིན་གྲོལ་ལམ་བཟང་འཕྲད་པ་ད་རེས་ཙམ། །ཡིན་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་དམ་ཚིག་སྲོག་བཞིན་སྲུངས། །བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོར་རྟག་ཏུ་བརྩོན། །དེ་ཡི་ཡང་སྙིང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་རབ་བསྔགས་སེམས་ཉིད་ཀྱི། །གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྟོགས་ཕྱིར་བསགས་སྦྱོང་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་གཅེས། །རང་སེམས་མ་བཅོས་ཇི་བཞིན་བཞག་པ་ན། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་འདི། །རང་བཞིན་ལྟ་བའི་མིང་དུ་འདོགས་པས་ན། །སྤྲོས་པའི་གཟེབ་ཏུ་ནམ་ཡང་མ་འཆིངས་ཤིག། དེ་ལ་དམིགས་གཏད་འཛིན་པས་ཅི་བྱར་མེད། །བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་གཉིས་འཛིན་ཀུན་ཐོངས་ལ། །ཐ་མལ་ཡེངས་ཤིང་ཕྱལ་བར་མ་ཤོར་བར། །ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་རང་འགྲོས་ངང་ལ་ཞོག། ཞོག་ཅེས་བྱ་བའང་ཚིག་གི་བླ་དྭགས་ཙམ། །མཚོན་དཔེ་ཕྱོགས་གཅིག་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཡང་། །བསམ་པར་མི་ནུས་བརྗོད་པ་ཀུན་བྲལ་ན། །གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་བསམ་པར་ག་ལ་ནུས། །དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་དང་། །རྩོལ་བཅས་སྒོམ་པའི་ངལ་དུབ་ཀྱིས་མ་རེག། །འབྲས་བུ་གཞན་ནས་སྨོན་པ་མེད་པ་ཡི། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་བཞུགས། །ལྟ་བ་མི་འགྱུར་རི་བོ་ཅོག་བཞག་དང་། །སྒོམ་པ་ཡེངས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ཅོག་བཞག་དང་། །སྤྱོད་པ་མ་འཆིངས་སྣང་བ་ཅོག་གེར་བཞག། འབྲས་བུ་མ་བཅོས་རིག་པ་ཅོག་བཞག་གནད། །དེ་ལྟར་གོམས་པས་ལམ་གྱི་བོགས་འདོན་ནི། །སྙིང་པོའི་རང་གདངས་དབང་པོའི་སྒོར་འདྲེན་ནས། །ཕྱི་ནང་མི་འགུལ་སྒྲོན་མེའི་གནད་བསྟེན་པས། །སྣང་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །གོམས་པ་དམན་པས་ཚེ་འདིར་མ་གྲོལ་ན། །འཆི་ཁའི་གདམས་པ་འཕོ་བའི་རིམ་པ་དང་། །ཆོས་ཉིད་ལམ་གྱི་བར་དོའི་གནས་ལུགས་ལ། །ད་ལྟ་ཐོས་བསམ་གོམས་འདྲིས་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །དེར་མ་གྲོལ་ན་སྲིད་པའི་བར་དོ་ལ། །ལྷ་དང་བླ་མ་གདམས་ངག་དྲན་པའི་མོད། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེས་བྱས་ནས། །ལམ་གྱི་ལྷག་མ་མྱུར་དུ་བགྲོད་པར་འགྱུར། །མདོར་ན་ཚུལ་གནས་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་དང་། །ཡང་དག་ལྟ་དང་དད་མོས་དམ་ཚིག་དག། དགེ་བ་ཅི་བྱས་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཟིན། །དེས་ནི་ངེས་པར་བྱང་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་ངེས། །དེ་ལྟར་གདམས་པ་རང་གིས་ཉམས་མ་ལོངས། །གཞན་ལ་འདོམས་པ་ནེ་ཙོའི་སྨྲ་དང་མཚུངས། །འོན་ཀྱང་བློ་གསལ་དོན་དམ་ཆོས་མཆོག་ལ། །རབ་ཏུ་སྤྲོ་བས་རྨོངས་གཟུགས་གྱི་ན་བ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱས་སྤྲིངས་པ་འདིས། །ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས་པའི་གསོས་གྱུར་ནས། །ཚུལ་བཞིན་བསླབས་པས་སྲིད་དང་ཞི་ལས་གྲོལ། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག། སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།། །།
[edit]

!_zhal gdams nyung ngu phan bde'i sa bon ces bya ba bzhugs so/__/dpal ldan bla ma'i zhabs la phyag 'tshal nas/__/grogs mchog gang gis nan gyis bskul ba yi/__/gdams par rim pa shin tu nyung ngu ni/__/bka' dang bstan bcos bla ma'i zhal lung bzhin/__/'chad la gang thugs dgyes pa bskyed pa'i rigs/__/shin tu rnyed dka'i rten 'di don che yang /__/skad cig mi rtag 'jig par 'gyur bas na/__/da lta nyid du snying po blangs dgos te/__/nam zhig stor blag chen po 'byung ta re/__/dge sdig las rnams chen pos smos ci dgos/__/sa bon phra yang a shwa ka bzhin du/__/las 'phel 'bras bu mi bzad bskyed pas na/__/las 'bras phra zhib blang dor ma nor gces/__/srid pa'i gnas 'dir nyes brgya skyed byed cing /__/da lta bde yang srog 'phrog kim+ba dang /__/mtshungs pa'i 'khor bde ji snyed thams cad la/__/ma chags 'phags pa'i rigs su gnas par mdzod/__/rang nyid thar par 'dod pa'i blo ngan des/__/dman lam lhung zhing byang chub spyod pa'i gegs/__/gtan bde'i go 'phang sgrub par rgya chung bas/__/theg chen lam la 'jug pa shin tu gces/__/rgyal sras lam gyi bgrod pa gcig pu ni/__/rin chen byang chub sems las gzhan med pas/__/mkha' mnyam sems can byang chen 'god pa'i slad/__/sgo gsum dge ba'i bya bar rtag tu brtson/__/gzhan don sems pas rang don zhor la 'grub/__/g.yo sgyu spangs shing lhag pa'i bsam pa yis/__/sems can gzhan gyi don du bdag bkol na/__/nam zhig chos kyi rgyal po'i go 'phang thob/__/dwang 'dod yid ches dad mos drag po yis/__/rjes dran drug po rtag tu yid la byed/__/thub gsung dri med mdo sde rin po cher/__/yang yang blta ba'i skal bzang bskyed pa gces/__/chos kyi snying po zab mo rdo rje'i theg/__smin grol lam bzang 'phrad pa da res tsam/__/yin phyir slob dpon dam tshig srog bzhin srungs/__/bskyed rdzogs rim gnyis zab mor rtag tu brtson/__/de yi yang snying dus gsum sangs rgyas kyi/__/dgongs pa gcig tu rab bsngags sems nyid kyi/__/gnas lugs zab mo bla ma'i byin rlabs kyis/__/rtogs phyir bsags sbyong bla mar gsol 'debs gces/__/rang sems ma bcos ji bzhin bzhag pa na/__/gsal stong zung 'jug spros pa kun bral 'di/__/rang bzhin lta ba'i ming du 'dogs pas na/__/spros pa'i gzeb tu nam yang ma 'chings shig/__de la dmigs gtad 'dzin pas ci byar med/__/bsgom bya sgom byed gnyis 'dzin kun thongs la/__/tha mal yengs shing phyal bar ma shor bar/__/chos nyid gnyug ma'i rang 'gros ngang la zhog/__zhog ces bya ba'ang tshig gi bla dwags tsam/__/mtshon dpe phyogs gcig nam mkha'i rang bzhin yang /__/bsam par mi nus brjod pa kun bral na/__/gnyug ma'i gnas lugs bsam par ga la nus/__/dbyings dang ye shes 'du 'bral med pa dang /__/rtsol bcas sgom pa'i ngal dub kyis ma reg/__/'bras bu gzhan nas smon pa med pa yi/__/sku gsum lhun grub 'od gsal chen por bzhugs/__/lta ba mi 'gyur ri bo cog bzhag dang /__/sgom pa yengs med rgya mtsho cog bzhag dang /__/spyod pa ma 'chings snang ba cog ger bzhag/__'bras bu ma bcos rig pa cog bzhag gnad/__/de ltar goms pas lam gyi bogs 'don ni/__/snying po'i rang gdangs dbang po'i sgor 'dren nas/__/phyi nang mi 'gul sgron me'i gnad bsten pas/__/snang bzhi'i rtsal rdzogs gdod ma'i dbyings su grol/__/goms pa dman pas tshe 'dir ma grol na/__/'chi kha'i gdams pa 'pho ba'i rim pa dang /__/chos nyid lam gyi bar do'i gnas lugs la/__/da lta thos bsam goms 'dris shin tu gces/__/der ma grol na srid pa'i bar do la/__/lha dang bla ma gdams ngag dran pa'i mod/__/rang bzhin sprul pa'i zhing du skyes byas nas/__/lam gyi lhag ma myur du bgrod par 'gyur/__/mdor na tshul gnas nges 'byung byang sems dang /__/yang dag lta dang dad mos dam tshig dag/__dge ba ci byas dam pa gsum gyis zin/__/des ni nges par byang chen mchog thob nges/__/de ltar gdams pa rang gis nyams ma longs/__/gzhan la 'doms pa ne tso'i smra dang mtshungs/__/'on kyang blo gsal don dam chos mchog la/__/rab tu spro bas rmongs gzugs gyi na ba/__/chos kyi blo gros zhes byas springs pa 'dis/__/thar pa'i sa bon 'debs pa'i gsos gyur nas/__/tshul bzhin bslabs pas srid dang zhi las grol/__/mi gnas mya ngan 'das pa'i go 'phang thob/__/rang gzhan don gnyis mtha' ru phyin par shog/__sarba dza ga taM//___//

Footnotes

Other Information