JKCL-KABUM-04-NGA-040

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:46, 7 December 2021 by Mort (talk | contribs)

མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title mnga' bdag mar pa lo tsA'i bla ma'i rnal 'byor JKCL-KABUM-04-NGA-040.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 4, Text 40, Pages 289-290 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ (mar pa chos kyi blo gros)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mnga' bdag mar pa lo tsA'i bla ma'i rnal 'byor. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 4: 289-290. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/marpa-guru-yoga
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལྡན་ནས་ལྷ་རྫས་དང་དངུལ་དཀར་གྱི་དོང་རྩེ་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ལྷོ་བྲག་སྲས་མཁར་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་གི་འདབ་རོལ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang dad ldan bla ma mchog ldan nas lha rdzas dang dngul dkar gyi dong rtse bcas bskul ngor chos kyi blo gros pas lho brag sras mkhar sprul pa'i lha khang gi 'dab rol skyed mos tshal du bris pa mang+ga laM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། །ཨཿ རང་སྣང་དག་པ་འོག་མིན་ཞིང་། །བཀོད་པ་ལྷུན་རྫོགས་མདུན་མཁའ་རུ། །སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ལྷོ་བྲག་པ། །མར་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། །དམར་སྨུག་ཁྲོ་ཉམས་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི། །པུས་སྟེང་ས་གནོན་དགེ་བསྙེན་ཆས། །སྤྱན་གཉིས་ལྟ་སྟངས་ཧུར་བག་གཟིགས། །ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །སྐུ་ལ་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། །གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང་། མཎྜལ་ཡང་ཕུལ། དཔལ་དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །རྗེ་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །ཡིད་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །རང་སེམས་གཉུག་མ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་དང་། སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་འཕགས་ཡུལ་ལན་མང་བགྲོད། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུག །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པས་གསོལ་བ་བཏབ། ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་དྷརྨ་མ་ཏི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་པའི་མཚན་སྔགས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། བླ་མ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ༴ བླ་མ་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ༴ བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ༴ །ཞེས་ཡང་ཡང་བྱས་མཐར། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ༴ །ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བར་བྱིན༴ །འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར༴ བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །འོད་ཟེར་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་དང་། །ཕྱག་མཚན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པ་ལས། །སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །དུས་གསུམ་རྟོག་པས་མ་བསླད་པའི། །རང་རིག་གཉུག་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར། །མ་བཅོས་རང་བབས་ངང་དུ་བཞག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། སོགས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལྡན་ནས་ལྷ་རྫས་དང་དངུལ་དཀར་གྱི་དོང་རྩེ་བཅས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ལྷོ་བྲག་སྲས་མཁར་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཁང་གི་འདབ་རོལ་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

mnga' bdag mar pa lo tsA'i bla ma'i rnal 'byor bzhugs so/__/aH_rang snang dag pa 'og min zhing /__/bkod pa lhun rdzogs mdun mkha' ru/__/seng khri pad nyi zla ba'i steng /__/rtsa ba'i bla ma lho brag pa/__/mar ston chos kyi blo gros ni/__/dmar smug khro nyams phyag gnyis kyi/__/pus steng sa gnon dge bsnyen chas/__/spyan gnyis lta stangs hur bag gzigs/__/zhabs zung rdo rje'i skyil krung bzhugs/__/sku la rgyud sde'i dkyil 'khor rdzogs/__/gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan/__/'od 'phros ye shes spyan drangs gyur/__yan lag bdun pa rgyas bsdus ci rigs dang /__maN+Dal yang phul/__dpal dgyes mdzad rdo rje sprul pa'i sku/__/rje mar pa chos kyi blo gros la/__/yid rtse gcig gus pas gsol ba 'debs/__/mchog thun mong dngos grub stsal du gsol/__/ye shes rdo rje'i byin chen phob/__/rang sems gnyug ma rtogs par byin gyis rlobs/__/ces dang /__snying stobs chen pos 'phags yul lan mang bgrod/__/shes rab chen pos chos kun thugs su chud/__/brtson 'grus chen pos sgrub pa'i rgyal mtshan btsug__/lo tsA chen po'i zhabs la gsol ba 'debs/__/zhes pas gsol ba btab/__oM AHgu ru d+harma ma ti sarba sid+d+hi pha la hU~M/__zhes pa'i mtshan sngags ci nus su bzla/__ma nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma sangs rgyas rin po che la gsol ba 'debs so/__/de bzhin du sbyar te/__bla ma kun khyab chos kyi sku la=__bla ma bde chen longs spyod rdzogs pa'i sku la=__bla ma thugs rje sprul pa'i sku la=__/zhes yang yang byas mthar/__bdag dang sems can thams cad kyi blo chos su 'gro bar byin gyis brlab tu gsol/__chos lam du 'gro ba=__/lam 'khrul pa sel bar byin=__/'khrul pa ye shes su 'char bar=__bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las/__/'od zer sku dang sngags phreng dang /__/phyag mtshan dpag tu med pa 'phros/__/rim dang cig car thim pa las/__/sgrib dag dbang dang dngos grub thob/__/bla ma 'od zhu rang la thim/__/dus gsum rtog pas ma bslad pa'i/__/rang rig gnyug ma phyag rgya cher/__/ma bcos rang babs ngang du bzhag__/thun las ldang ba na/__skye ba kun tu yang dag bla ma dang /__sogs kyi bsngo smon bya'o/__/ces pa'ang dad ldan bla ma mchog ldan nas lha rdzas dang dngul dkar gyi dong rtse bcas bskul ngor chos kyi blo gros pas lho brag sras mkhar sprul pa'i lha khang gi 'dab rol skyed mos tshal du bris pa mang+ga laM//____//

Footnotes

Other Information