JKCL-KABUM-03-GA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:58, 30 November 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པ།
Wylie title sangs rgyas byang sems la smre sngags kyi gsol ba 'debs pa JKCL-KABUM-03-GA-006.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 6, Pages 25-26 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sangs rgyas byang sems la smre sngags kyi gsol ba 'debs pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 25-26. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

/ces pa'ang blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཞུགས། །ན་མོ་གུ་རུ། བླ་མ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་། །འཇམ་དབྱངས་བྱམས་པ་ཕྱག་རྡོར་སྤྱན་གཟིགས་སོགས། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་ཚོགས་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། ཀྱེ་མ། བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་པ། །ལུས་ལ་སྣ་ཚོགས་ནད་ཀྱིས་གདུང་བས་མནར། །ངག་ནི་མི་དགེའི་གཏེར་གྱི་འབྱུང་གནས་གྱུར། །སེམས་ལ་བྱིང་རྨུགས་གཉིད་དང་བརྗེད་ངས་ཆེ། །སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་རང་བཞིན་འདི་འདྲ་བའི། །གནས་ངན་ལེན་ལ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་གཟིགས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་བླང་དོར་ཅུང་ཟད་ཤེས་ནའང་། །ཤེས་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཆང་གི་རབ་མྱོས་པས། །དབང་མེད་གྱུར་པའི་སྐྱེ་ངན་བདག་ཉིད་ལ། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལས་ཉོན་འཁྲུལ་འཁོར་དྲག་པོ་བཟློག་པ་དང་། །འཁོར་བའི་མུན་པ་སྨུག་པོ་བསལ་དུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་ཟེར་གྱིས་སྣང་བའི་སྒོ་ཕྱེས་ལ། །མ་འཁྲུལ་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་དེ་ཁོ་ནའི། །རང་བཞིན་མངོན་གྱུར་བདག་ལ་མཛད༴ །ཀྱེ་མ་ཀྱིི་ཧུད་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྲིད་པའི་འདམ་ལས་དྲོངས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་དྲོང་དུ་གསོལ། །སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་དག་ཅིང་བྱང་བ་དང་། །རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཉམས་འོག་ཆུབ་པ་དང་། །སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

sangs rgyas byang sems la smre sngags kyi gsol ba 'debs pa bzhugs/____/na mo gu ru/__bla ma mnyam med thub pa'i dbang po dang /____/'jam dbyangs byams pa phyag rdor spyan gzigs sogs/____/dmigs med thugs rje chen po dang ldan pa'i/____/rgyal dang de sras tshogs rnams dgongs su gsol/__kye ma/__bdag 'dra'i sems can las ngan pa/____/lus la sna tshogs nad kyis gdung bas mnar/____/ngag ni mi dge'i gter gyi 'byung gnas gyur/____/sems la bying rmugs gnyid dang brjed ngas che/____/sgo gsum 'khrul pa'i rang bzhin 'di 'dra ba'i/____/gnas ngan len la sras bcas rgyal ba yi/____/thugs rje chen pos nges par gzigs su gsol/____/bdag ni blang dor cung zad shes na'ang /____/shes bzhin nyon mongs chang gi rab myos pas/____/dbang med gyur pa'i skye ngan bdag nyid la/____/rgyal sras rnams kyis skyob par mdzad du gsol/____/las nyon 'khrul 'khor drag po bzlog pa dang /____/'khor ba'i mun pa smug po bsal du gsol/____/ye shes zer gyis snang ba'i sgo phyes la/____/ma 'khrul gnas lugs zab mo de kho na'i/____/rang bzhin mngon gyur bdag la mdzad=____/kye ma kyi+i hud rgyal ba thugs rje can/____/da lta nyid du srid pa'i 'dam las drongs/____/byang chub mchog gi lam la drong du gsol/____/sgrib pa'i dri ma dag cing byang ba dang /____/rtogs pa'i yon tan nyams 'og chub pa dang /____/sku bzhi'i rgyal sa thob par mdzad du gsol/____/ces pa'ang blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa'o//____//_

Footnotes

Other Information