JKCL-KABUM-02-KHA-101

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:40, 30 November 2021 by Mort (talk | contribs)

འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་དད་པའི་གླིང་བུ།
Wylie title 'bri gung skyob pa rin po cher bstod pa dad pa'i gling bu JKCL-KABUM-02-KHA-101.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 101, Pages 721-722 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ ('bri gung skyob pa 'jig rten mgon po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'bri gung skyob pa rin po cher bstod pa dad pa'i gling bu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 721-722. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

ཅེས་པའང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་སྐུ་ལི་སེར་རྒྱང་མཐོ་ལྷག་ཙམ་ཡིད་ངོར་འཚར་བའི་རྐྱེན་ལས་དད་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

ces pa'ang skyob pa rin po che'i 'dra sku li ser rgyang mtho lhag tsam yid ngor 'tshar ba'i rkyen las dad pa chen pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་དད་པའི་གླིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་དཔག་མེད་མགོན། །འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཀླུ་ཡི་དབང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོར་བསྒྱུར་བ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །སླར་ཡང་གངས་ཅན་སྐྱོབ་བའི་མགོན་པོ་རུ། །སྐྱུ་རའི་རིགས་འཁྲུངས་རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ། །རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་མཚན་གྱི་སྤྲིངས་ཡིག་སྙན། །སྡོམ་བརྩོན་ཆེན་པོ་འཆལ་བའི་དྲི་མ་དབེན། །མ་ལ་ཡ་ཡི་ནགས་ཀླུང་དྲི་ཡིས་ཀྱང་། །ཆ་ཤས་མཚོན་མིན་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་བསུང་། །དཔག་ཚད་རེ་ཙམ་རིང་པོར་ཁྱབ་ཅིང་འཕྲོ། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ན་དགའ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཐུབ་དབང་ཉི་མ་ཆེས། །བཀའ་འཁོར་རིམ་པ་གདུལ་བྱའི་མོས་བློ་རྩམ། །ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི། །རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཚོམ་གཅིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། །བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་། །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཐེག་ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན། །སེངྒེ་ལ་ཡི་དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། །པདྨ་དཀར་པོ་སྤྱི་བོར་ཆིངས་ཤིག་ཅེས། །དོན་ལ་བསྔགས་བཞིན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཡིས། །མེ་ཏོག་སྐྱེས་ཕུལ་བསྟོད་བསྔགས་རྒྱུད་མངས་སྒྲོགས། །དེ་ལྟའི་དམ་པ་དམ་པས་བསྔགས་གྱུར་ན། །བླུན་པོས་བསྟོད་ལ་ངོ་མཚར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་མེས་ཆེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་བཏབ། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་བཀང་། །བྱིས་བློའི་ར་བ་ལས་བརྒལ་རྟེན་གསུམ་བཞེངས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །དང་བའི་ཡིད་མཁར་ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ན། །བློ་གྲོས་ངུར་པ་རྒན་པོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས། །བསྟོད་འདིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བྱིན་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་སྐུ་ལི་སེར་རྒྱང་མཐོ་ལྷག་ཙམ་ཡིད་ངོར་འཚར་བའི་རྐྱེན་ལས་དད་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ། །།
[edit]

'bri gung skyob pa rin po cher bstod pa dad pa'i gling bu zhes bya ba/__bla ma 'jam pa'i dbyangs la phyag 'tshal lo/____/bde ldan zhing gi rgyal ba dpag med mgon/____/'dzam gling chos kyi shing rta klu yi dbang /____/byang chub sems dpa' chen po 'jam pa'i dbyangs/____/sprul pa'i rgyal por bsgyur ba khri srong zhabs/____/slar yang gangs can skyob ba'i mgon po ru/____/skyu ra'i rigs 'khrungs rgyal ba 'bri gung pa/____/rin chen dpal zhes mtshan gyi springs yig snyan/____/sdom brtson chen po 'chal ba'i dri ma dben/____/ma la ya yi nags klung dri yis kyang /____/cha shas mtshon min 'phags pa dgyes pa'i bsung /____/dpag tshad re tsam ring por khyab cing 'phro/____/lhar bcas 'gro ba kun gyis mthong na dga'/____/kun mkhyen rgyal ba thub dbang nyi ma ches/____/bka' 'khor rim pa gdul bya'i mos blo rtsam/____/nges don mthar thug dgongs pa gcig sgrub pa'i/____/rdo rje'i gsung tshom gcig brgya lnga bcu pa/____/bstan pa thams cad 'gal med sgrub pa'i gzhung /____/bstan pa'i snying po theg chen mdzes pa'i rgyan/____/seng+ge la yi dgra bcom chen pos kyang /____/pad+ma dkar po spyi bor chings shig ces/____/don la bsngags bzhin shAkya shrI yis/____/me tog skyes phul bstod bsngags rgyud mangs sgrogs/____/de lta'i dam pa dam pas bsngags gyur na/____/blun pos bstod la ngo mtshar ci zhig yod/____/bde gshegs rdo rje rgyal po'i thugs kyi sras/____/bka' brgyud grub thob rgya mtsho'i spyi mes che/____/rdzu 'phrul chen pos chos kyi sde chen btab/____/ngur smrig 'dzin pas sa steng thams cad bkang /____/byis blo'i ra ba las brgal rten gsum bzhengs/____/bde ba can du gshegs la bstod par bgyi/____/'gran zla kun bral dpal ldan chos kyi rje/____/dang ba'i yid mkhar cung zad gsal ba na/____/blo gros ngur pa rgan po'i sgra dbyangs kyis/____/bstod 'dis chos kyi rgyal po'i byin thob shog__/ces pa'ang skyob pa rin po che'i 'dra sku li ser rgyang mtho lhag tsam yid ngor 'tshar ba'i rkyen las dad pa chen pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__/____//__

Footnotes

Other Information