DKR-KABUM-02-KHA-049-07-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:12, 4 November 2022 by WikiBot2015 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader

<div class="wylie-content"


!__khyab brdal nam mkha'i ting 'dzin dbyings dang mnyam par/_/zang thal rig pa'i ltad mo 'bum phrag brdal klong*/_/rtag tu mnyam par bzhag pa'i he ru ka dpal/_/yab gcig dpal mgon bla ma snying dran byung*/_1_/col chung sems kyi spre'u rgyal khams yan pas/_/sna tshogs yul gyi snang ba 'ja' tshon ri mo/_/cir yang snang ba'i dbang gis gang shar rnam rtog_/thol byung glu ru len la spro snang 'char 'dra/_2_/lhun chags brag ri'i mgul na bag phebs dben pa/_/rnal 'byor grub pas brten pa'i rang byung sgrub phug_/ljon shing bya tshogs rnams kyang glu dbyangs dir dir/_/'di 'drar mnyam par bzhag pa 'dun pa'i rtse mo/_3_/'dir snang chu ris ded pa'i ngal dub mang po'i/_/chags sdang mdud pas rang sems dam por dkris nas/_/phyir ring 'khor ba'i gting rdo'i 'ching thag sgrub pa/_/yud kyis bor la dben pa'i bas mthar phebs dang*/_4_/phyin pa tsam gyis rig pa rang bzhin dwangs shing*/_/'du 'dzi'i spros chod ting 'dzin ngang gis 'char 'dir/_/mi g.yo lhod kyis klod pa'i gu yangs rnal 'byor/_/sngon byon grub thob de tsho e ma ngo mtshar/_5_/rgyal ba'i phrin las rgya mtsho'i dus rlabs mi yol/_/ri sul spong ba'i bsam gtan spyil bur nyams dgar/_/theng gcig phyin pas gsol 'debs smon lam zhus tshe/_/dga' spro'i snang ba ma bcos sems la shar song*/_6_/chos nyid rig stong dbyings su skyid sdug ro snyoms/_/'khrul pa ka nas dag pa gshis kyi bzhugs tshul/_/mngon sum rtogs pa min kyang mos pa'i gdeng gis/_/mnyam par bzhag khul byas pas skyid skyid 'dra lags/_7_/snang ba sgyu mar rtogs pas chos kun ma lus/_/ye shes rgyan du rdzogs pa'i lta stangs gcig gis/_/'khrul rtog yud kyis bcad pa'i grub thob chen po/_/ye shes lus can de tsho e ma ngo mtshar/_8_/rdo rje nang gi sa lam rdzogs pa'i gdeng can/_/bde stong dpa' bo DA ki'i 'du ba bcas te/_/brtul zhugs tshogs kyi 'khor lor mngon sum spyod pa'i/_/'dus pa de 'dra mthong na e ma dga' ba/_9_/kun khyab chos nyid lta ba skungs su sbas te/_/a 'thas 'khrul pa'i gsob la chos gzugs bcos pa'i/_/tha chad bdag 'dras dus kyi tha mar khengs pas/_/da ni ci bya med pa khyi bzhin 'khyams song*/_10_/lta ba nam mkha'i mdung skor grub thob spyod yul/_/sgom pa 'od gsal chu rgyun kha bshad tsam zhig_/spyod pa rang grol chen po stor nas song bas/_/tshol yang rnyed thabs mi 'dug skal dman bdag 'dras/_11_/skyo yang ci bya med pa dad mos tsam gyis/_/gsol 'debs smon lam bzang po'i 'brel bar zhus nas/_/phyi mar rdo rje'i rigs kyi skal bzang 'gyur bar/_/grogs mchog 'phags pa'i skyes bu'i mthun 'gyur gnang mdzod/__/ces pa 'di'ang mang+ga las so//__//