DKR-KABUM-02-KHA-049-03-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:13, 4 November 2022 by WikiBot2015 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:WyliePageHeader

<div class="wylie-content"


!__bla ma rgyang 'bod byin rlabs thugs rje'i lcags kyu zhes bya ba bzhugs so/__bla ma mkhyen no/_lan gsum/_ston mchog shAkya'i rgyal po mkhyen no/_/srid zhi kun khyab dbyings nas gzigs shig_/lnga brgya tha ma'i gdul bya thams cad/_/don gnyis lhun grub sa la drongs shig_/rgyal dbang mtsho skyes rdo rje mkhyen no/_/sku lnga ye shes klong nas gzigs shig_/'khrul snang 'khor ba'i mtsho las sgrol te/_/rnam grol sa la dbugs dbyung mdzod cig_/rje btsun bzhad pa rdo rje mkhyen no/_/mkha' spyod mngon dga'i zhing nas gzigs shig_/gcig pu ri khrod dben gnas zin nas/_/nyams rtogs ye shes 'char bar mdzod cig_/kun mkhyen klong chen rab 'byams mkhyen no/_/lhun grub 'od lnga'i klong nas gzigs shig_/klong chen dgongs pa'i rtsal chen rdzogs nas/_/sku gsum btsan sa zin par mdzod cig_/rig 'dzin 'jigs med gling pa mkhyen no/_/dbyings rig dbyer med klong nas gzigs shig_/dgongs brgyud rtogs pa'i pha phog thob nas/_/da lta thugs yid dbyer med mdzod cig_/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po mkhyen no/_/mi 'gyur rdo rje'i dbyings nas gzigs shig_/sgrib gnyis ka dag chen po'i klong nas/_/dgongs pa'i btsan sa zin par mdzod cig_/'jigs med ye shes rdo rje mkhyen no/_/khrag 'thung mngon rdzogs zhing nas gzigs shig_/rmad byung mkhyen brtse nus pa'i stobs kyis/_/khams gsum 'khor ba dong nas sprugs mdzod/_/'jam mgon yon tan rgya mtsho mkhyen no/_/ngo bo nyid sku'i klong nas gzigs shig_/zag med 'dus ma byas pa'i sa ru/_/mngon par byang chub brnyes par mdzod cig_/mchog gyur bde chen gling pa mkhyen no/_/pad+ma drwa ba can nas gzigs shig_/rtag khyab lhun grub phrin las zab mos/_/'brel tshad pad+ma'i 'od du drongs shig_/mi pham phyogs las rnam rgyal mkhyen no/_/sgrib bral chos kyi dbyings nas gzigs shig_/lhan skyes gnyug ma'i rtog pa spor la/_/chos sku'i ye shes mngon gyur mdzod cig_/mkhan chen bkra shis 'od zer mkhyen no/_/dga' ldan lha brgya'i dbus nas gzigs shig_/gzhan phan thugs bskyed go cha chen pos/_/rdzogs smin sbyangs pa mthar phyin mdzod cig_/rgyal tshab pad+ma dgyes pa mkhyen no/_/rang snang 'og min zhing nas gzigs shig_/'od gsal lhun grub nyams rtogs bskyed la/_/nang gi ye shes mngon 'gyur mdzod cig_/rig 'dzin 'ja' lus rdo rje mkhyen no/_/'gro 'dul thugs rje'i dbyings nas gzigs shig_/snang srid dag pa rab 'byams klong der/_/sprul sku'i ye shes mngon 'gyur mdzod cig_/grub dbang 'jam dbyangs grags pa mkhyen no/_/brtse chen snying rje'i klong nas gzigs shig_/'brel tshad don ldan phrin las zab mos/_/'gro kun thar pa'i gling du drongs shig_/rje btsun d+harma shrI mkhyen no/_/rang byung ye shes dbyings nas gzigs shig_/'gro drug blo sna chos la bsgyur te/_/myur du phan bde'i sar spyod mdzod cig_/'jigs bral mkhyen brtse'i 'od zer mkhyen no/_/spyi gtsug bde chen zhing nas gzigs shig_/'bral med dgongs pa'i byin rlabs zab mos/_/tshe rabs kun tu rjes 'dzin mdzod cig_/rigs kun khyab bdag bla ma mchog rnams/_/snying dbus dad pa'i pad+mor bzhugs la/_/ngo mtshar byin rlabs snang ba chen pos/_/phyir mi ldog pa'i zhing du drongs shig_/'aH_aH_haH_shaH_saH_maH_oM badz+ra satwa AH_zhes ci nus su bzla/_rtag tu bla ma dran pas gsol 'debs 'di bzhin ci nus su brtson par bya'o/_/zhes dad ldan chos la bskul phyir mang+ga la shrI b+hu tis bris pa don dang ldan par gyur cig__/dge'o/