pha dam pa sangs rgyas

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་
Padampa Sangye( - d. 1117) 
Padampa Sanggye was a Buddhist adept well known for his teachings in Tibet, especially of the Prajñāpāramitā corpus and Mahāmudrā system, as well as what would become known as the Zhije tradition. He is also associated with Chod lineages: many sources describe him as a teacher of Machik Labdron, who would herself become known as the genetrix of Chod.

... read more at The Treasury of Lives

3 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 2, 158-161.)
Author: Khyentse, Dilgo
Associated ppl: pha dam pa sangs rgyas
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor 8 1a1 - 4b2
སྙན་བརྒྱུད་དམ་པའི་བླ་སྒྲུབ་སྙིང་ཐིག་གི། དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 33-38.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Associated ppl: pha dam pa sangs rgyas
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur 6 1a1 - 3b1
འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 240-246.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: pha dam pa sangs rgyas
Deity: 'jam dpal smra ba'i seng ge
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
7 29b3 - 32b5