bzang po grags pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཟང་པོ་གྲགས་པ་
Zangpo Drakpa(b. 14th Century - ) 

Ritropa Zangpo Drakpa was a fourteenth-century treasure revealer who is most well-known for discovering The Supplication in Seven Chapters and for transmitting a set of treasure scrolls to Rigdzin Godemchen. Although Zangpo Drakpa himself was trained in the Dakpo Kagyu Order, his treasures are foundational for the Jangter or "Northern Treasures" of the Nyingma tradition. As the title "Ritropa" suggests, Zangpo Drakpa was a homeless, mountain-wandering hermit; he appears to have spent most of his life in Southern Lato and western Tsang.

... read more at The Treasury of Lives

3 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 6, 49-88.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: bzang po grags paRig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canmchog gyur gling pa
Associated ppl: pad+ma 'byung gnas
Genre: Revelations - gter maSupplications - gsol 'debs 40 1a - 20b2
ཕྱིར་བཟློག་འཁོར་འབར་བཅས་བཤམས་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་གྲུབ་པའི་རལ་གྲི།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 586-607.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: bzang po grags paRig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Cycle: phyir zlog 'khor lo 'bar ba (byang gter)
Genre: Liturgy - ngag 'donAverting or Dispelling Rites- zlog pa
22 62b5 - 73a2
ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཙཀྲ་བཅའ་ཚུལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 607-609.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: bzang po grags paRig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Cycle: phyir zlog 'khor lo 'bar ba (byang gter)
Genre: Averting or Dispelling Rites- zlog paCakra and Amulet Designs - 'khor lo - srung 'khor
3 73a2 - 74a5

Terton Gyatsa Information

Name in Gyatsa (Tibetan) སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པ་
Name in Gyatsa (Wylie) sprul sku bzang po grags pa
Page numbers Rinchen Terdzö, Volume I, Text #6, Pages 556 to 557, folio 108b4 to 109a3
Biography
[edit]

།ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པ་ནི་ལ་སྟོད་ལྷོ་རུ་འཁྲུངས། རྟེན་དགེ་སློང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། རྒྱལ་གྱི་ཤྲཱི། མང་ལམ་རི་ཁྲོད། གངས་བུ་ལེ་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་མཛད་པས་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། གངས་བུ་ལེས་ཁྱེའུ་དར་ཐོད་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གཏེར་འདོན་པར་བསྐུལ་ཡང་ཉམས་སྣང་དུ་དགོངས་ནས་རྩིས་གདབ་མ་མཛད། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་སྙི་ནམ་ལ་སྒོམ་ཟེར་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བསྩལ་ཅིང་བསླབ་བྱ་མཛད་པ་ལྟར། རུ་ལག་གྲམ་པ་རྒྱང་གི་ལྷ་ཁང་ནས་རྟ་མགྲིན། བྱམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། གུང་ཐང་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་སྐོར། ཡོན་པོ་ལུང་ནས་ཕྱག་རྡོར་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་འགའ་ཞིག་དང་། སྙིང་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ། གནས་ཡིག་དང་ཁ་བྱང་། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ། ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བ་སོགས་གདན་དྲངས། ཁ་བྱང་དང་སྙིང་བྱང་སོགས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་ལ་བསྐུར་བས་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་གཏེར་ཆེན་འདོན་པར་མཛད་པ་དང་། གསོལ་འདེབས་ཀྱང་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཤོག་སེར་ལས་ཕབས་ཏེ་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་འཕེལ་བས་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས་མགྲིན་པར་བརྒྱན་ཏེ་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའོ།

[edit]

lha sras mu khri btsad po'i rnam 'phrul sprul sku bzang po grags pa ni la stod lho ru 'khrungs/_rten dge slong /_bka' brgyud kyi chos sgor zhugs/_rgyal gyi shrI/_mang lam ri khrod/_gangs bu le sogs su sgrub pa rtse gcig mdzad pas rtogs pa klong du gyur/_gangs bu les khye'u dar thod can zhig tu sprul nas gter 'don par bskul yang nyams snang du dgongs nas rtsis gdab ma mdzad/_o rgyan chen pos snyi nam la sgom zer ba'i rnal 'byor pa khyad par can zhig tu sprul nas gter gyi kha byang bstsal cing bslab bya mdzad pa ltar/_ru lag gram pa rgyang gi lha khang nas rta mgrin/_byams pa'i sgrub thabs/_gung thang rgyal po la gdams pa'i skor/_yon po lung nas phyag rdor sogs sgrub thabs 'ga' zhig dang /_snying byang rgyas 'bring bsdus gsum/_gnas yig dang kha byang /_gsol 'debs le'u bdun ma/_phyir zlog 'khor lo 'bar ba sogs gdan drangs/_kha byang dang snying byang sogs rig 'dzin rgod ldem can la bskur bas zang zang lha brag gi gter chen 'don par mdzad pa dang /_gsol 'debs kyang de nyid kyis shog ser las phabs te dbus gtsang khams gsum du 'phel bas mchog dman kun gyis mgrin par brgyan te phrin las nam mkha' dang mnyam pa'o