JKW-KABUM-21-ZHA-003-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title 'od dpag med la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor JKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 3, Text 2, Pages 319-321 (Folios 6a3 to 7a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'od dpag med la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 319-321. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Deity 'od dpag med
Colophon

།བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་བྱ་བྲལ་བ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དངུལ་ཆུའི་ཆོས་རྫོང་དུ་བཀོད་པའོ། །སླར་ཡང་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

bla ma'i rnal 'byor 'di bya bral ba dpal 'byor bzang pos zhus pa'i don du/_btsun pa thogs med kyis dngul chu'i chos rdzong du bkod pa'o/_/slar yang ngag 'don bklags chog tu mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

[edit]
༄༅། །འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ། རང་གི་སྤྱི་བོའི་སྟེང་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཛད་པ། ན་བཟའ་ཆོས་གོས་བསྣམས་པ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་འཕྲོས་པས། བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་བླ་མ་ལ་ཐིམ་པས་བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསྒོམས་ནས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ། བདེ་བ་དང་ལྡན། མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བླ་མ་མཁྱེན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ། སྤྲོ་ན། ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་བཟང་སྤྱོད་ལས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཅི་ནུས་དང་། གང་ལྟར་ཡང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བླ་མ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ། བདེ་བ་དང་ལྡན། མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གདབ་བོ། །སྤྲོ་ན། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོཏྦྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་སཾ་བྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་བི་ཀྲཱནྟེ་གཱ་མི་ནི། ག་ག་ན་ཀཱི་རྟི་ཀ་རི། སརྦ་ཀླེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཟུངས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བཟླ། རྗེས་ལ། བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམས་ནས་དེའི་ངང་ལ་ཅི་ནུས་སུ་བཞག་ལ། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། །ཞེས་སོགས་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ཚང་བའམ། དེ་ལས་གསུངས་པའི། རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གཞན་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གཞན་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བགྱིད་ཤོག །སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་བསྔོས་བཞིན་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་བ་བསྔོའོ། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་བྱ་བྲལ་བ་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་ཞུས་པའི་དོན་དུ། བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དངུལ་ཆུའི་ཆོས་རྫོང་དུ་བཀོད་པའོ། །སླར་ཡང་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

'od dpag med la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor/__ @#/_/'od dpag med la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor shin tu bsdus pa bzhugs so/__/bla ma dang dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__/sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog rnams la/__/byang chub bar du bdag ni skyabs su mchi/__/bdag gis sbyin sogs bgyis pa'i bsod nams kyis/__/'gro la phan phyir sangs rgyas 'grub par shog__/lan gsum/__rang gi spyi bo'i steng du pad+ma dang zla ba'i gdan la/__bla ma sangs rgyas 'od dpag med sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag gi phyag rgya can/__zhabs rdo rje'i skyil krung mdzad pa/__na bza' chos gos bsnams pa/__tshangs par spyod pa'i cha lugs can gyi thugs ka nas 'od 'phros pas/__bla ma dang sangs rgyas byang chub sems dpa' thams cad 'od dpag med kyi rnam par spyan drangs nas bla ma la thim pas bla ma dang sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi ngo bor gyur/__ces brjod cing bsgoms nas/__bdag dang sems can thams cad sdug bsngal dang bral/__bde ba dang ldan/__myur du sangs rgyas thob par bla ma mkhyen snyam pa'i mos gus rtse gcig tu byas la/__spro na/__ji snyed su dag sogs bzang spyod las 'byung ba'i yan lag bdun pa ci nus dang /__gang ltar yang /__bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bla ma 'od dpag tu med pa la phyag 'tshal lo/__/mchod do/__/skyabs su mchi'o/__/bdag dang sems can thams cad sdug bsngal dang bral/__bde ba dang ldan/__myur du sangs rgyas thob par byin gyis brlab tu gsol/__zhes gsol ba snying gi dkyil rus pa'i gting nas gdab bo/__/spro na/__tad+ya thA/__oM a mi te/__a mi tot+b+ha be/__a mi ta saM b+ha be/__a mi ta bi krAn+te gA mi ni/__ga ga na kI rti ka ri/__sarba kle sha k+Sha yaM ka ri swA hA/__zhes snang ba mtha' yas rjes su dran pa'i gzungs kyang ci nus bzla/__rjes la/__bla ma 'od du zhu nas rang gi spyi bor thim pas bla ma'i sku gsung thugs dang /__rang gi lus ngag yid gsum dbyer med du gyur par bsgoms nas de'i ngang la ci nus su bzhag la/__'das pa'i sangs rgyas rnams dang phyogs bcu yi/__/zhes sogs bzang spyod smon lam tshang ba'am/__de las gsungs pa'i/__rgyal ba'i dkyil 'khor bzang zhing dga' ba der/__/pad+mo dam pa shin tu mdzes las skyes/__/snang ba mtha' yas rgyal bas mngon sum du/__/lung bstan pa yang bdag gzhan der thob shog__/der ni bdag gzhan lung bstan rab thob nas/__/sprul pa mang po bye ba phrag brgya yis/__/blo yi stobs kyis phyogs bcu rnams su yang /__/sems can rnams la phan pa mang bgyid shog__/sangs rgyas sku gsum brnyes pa'i byin rlabs dang /__/chos nyid mi 'gyur bden pa'i byin rlabs dang /__/dge 'dun mi phyed 'dun pa'i byin rlabs kyis/__/ji ltar bsngos bzhin smon lam 'grub par shog__/ces sogs kyis dge ba bsngo'o/__/bla ma'i rnal 'byor 'di bya bral ba dpal 'byor bzang pos zhus pa'i don du/_btsun pa thogs med kyis dngul chu'i chos rdzong du bkod pa'o/_/slar yang ngag 'don bklags chog tu mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: