JKW-KABUM-21-ZHA-001-010-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


cha gsum bsdus pa/__ bsnyen mtshams sogs kyi skabs cha gsum rgyas par mi shes pas/__gtor ma gsum bran la/__oM AHhU~M/__gsum gyis brlab/__rang lha'i nga rgyal dang ldan pas/__oM dA sha dika? lo ka pA la sa pa ri wA ra A kaShA ya dzaH__sngags de mthar/__wA ra na mas+sarba=__sogs gsum/__phyogs skyong 'khor dang bcas pa rnams/__mchod sbyin=__sngags snga ma'i mthar/__wA ra gats+tsha/__'byung gtor 'bru gsum gyis brlab/__oM ma hA b+hU ta lo ka pA la sa pa ri wA ra A kaR+ShA ya dzaH__oM ma hA=__na ma s+sarba=__'jig rten pa yi 'byung po rnams/___/mchod sbyin gtor ma 'di bsnams la/__/chos don ldan pa la gnas nas/__/zhi zhing dul ba'i sems su mdzod/__/bdag cag byang chub ma thob bar/__/gegs med bar chad med pa dang /__/dam tshig gnas la gnas mdzod la/__/byang chub snying po'i stong grogs mdzod/__ma hA b+hU ta=__ra gats+tsha/__bgegs gtor ni/__oM sarba big+haMN TAk+ki hU~M dzaH__oM sarba big+h+nana? na na mas+sarba=_3_bgegs dang log par 'dren pa thams cad mchod sbyin gtor ma 'dis tshims par gyis la 'dir ma gnas par gzhan du songs shig__/sarba big+h+nana? gats+tsha/__zhes dang /__drag sngags gang rung gis bskrad do/__/su shu b+ha bar+d+ha n+tu/___/___!_Debug data: