JKW-KABUM-19-DZA-001-060-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


bla ma rin po che mkhan chen pa'i rnam thar ngo mtshar snye ma zhes mkhyen brtse rang nyid kyis mdzad pa las/ bla ma rin po che mkhan chen pa'i rnam thar ngo mtshar snye ma zhes mkhyen brtse rang nyid kyis mdzad pa 115las/__bod rgyal po'i dus nas yod pa'i 'a zhwa zhes su grags pa'i gdung las phyis gnas gsar bar grags pa'i brgyud pa las yab grub dbang chen po dang /__yum 'dar chos rdzong pa'i sras mo tshe brtan bu 'dren gyi sras su bo dong e'i phyogs su 'khrungs/__lo brgyad lon pa na rje btsun sgo rum pas rjes su bzung zhing rab tu byung /__dgung lo nyi shu par bsnyen par rdzogs/__rta nag tu lo lnga la mtshan nyid phyogs su sbyangs/__rje sgo rum pa/__tshar pa chos rje/__chos rje nam mkha' dbang phyug sogs las zab chos bsam gyis mi khyab pa gsan/__khyad par rdo rje 'chang tshar pa chos rje'i bstan pa'i bdag por gyur/__zhwa lu'i mkhan thog bcu bzhi pa yang mdzad/__zhal slob kyang mtha' yas/__gsar ma'i phyogs la 116dbang /__byin rlabs94/__rjes gnang 178/__khrid lhag 121pa/__rnying ma'i phyogs la dbang 171/__rjes gnang 31/__khrid ka 38tsam zhig gsan no/__/dgung lo zhe lnga par gshegs/___/__!_Debug data: