JKW-KABUM-19-DZA-001-010-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan pas pu sti brgya'i tshig dang don bcas thugs la bzung nas 'chad pa'i rkang grangs/ 'jam dbyangs chos rje bkra shis dpal ldan pas pu sti brgya'i tshig dang don bcas thugs la bzung nas 'chad pa'i rkang grangs la/__sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa1/__'phags pa brgyad stong pa2/__mdo sdud pa3/__rdo rje gcod pa4/__sher snying 5/__mdo sde6/__dgongs pa nges 'grel7/__sA lu ljang pa'i mdo8/__rten 'brel gyi mdo9/__bzang spyod 10/__so sor thar pa'i mdo 11/__sa bcu pa'i mdo12/__ched du brjod pa'i tshoms13/__byams chos sde lnga18/__mdo kun btus19/__rig tshogs drug25__/bshes springs26/__chos dbyings bstod pa27/__'jig rten las 'das par bstod pa28/__shes rab brgya pa29/__skye bo gso thigs30/__mdor byas31/__mdo bsre32/__dbu ma bzhi brgya 33pa/__ye shes snying po kun las btus pa34/__dbu ma 'khrul 'joms35/__lag tshad ma36/__cha shas yan lag gi rab byed37/__skyes rabs so bzhi pa38/__smon lam bdun cu pa39/__bla ma lnga bcu pa40/__rnam gzhag rim pa41/__dbu ma snying po_42/__rtog ge 'bar ba43/__rdo rje sems dpa'i sgrub thabs44/__rtsa she'i 'grel pa tshig gsal45/__dbu ma 'jug pa46/__de'i rang 'grel47/__spyod 'jug__48__/bslab btus49/__dbu ma'i de kho na nyid la 'jug pa50/__bden gnyis rnam 'byed51/__dbu ma rgyan52/__sdom pa nyi shu pa53/__'grel pa don gsal54/__dbu ma snang ba55/__sgom rim dang po56/___bar pa57/__tha ma58/__lam sgron59/__spyod bsdus sgron me60/__bden gnyis 'jug pa61/__dbu ma'i man ngag62/__/khyad par 'phags bstod63/__lha las phul phyung gi bstod pa64/__theg chen kun btus65/__mngon pa kun btus66/__byang sa77/__tshul khrims kyi le'u_68/__mngon pa mdzod69/__phung po lnga'i rab byed70/__rnam bshad rig pa71/__lam sgrub pa'i rab byed_72/__nyi shu pa73/__sum cu pa74/__rten 'brel snying po'i mdo 'grel75/__tshogs kyi gtam76/__yon tan bdun brjod pa'i gtam77/__slob spring 78/__yon tan mtha' yas 79par bstod pa/__brgyad stong don bsdus80/__tshad ma kun btus_81/__dmigs brtag rtsa 'grel82/__rigs pa la 'jug pa'i sgo83/__rnam 'grel84/__rnam nges85/__rigs thigs86/__gtan tshigs thigs pa87/__'brel ba brtag pa88/__rgyud gzhan grub pa89/__rtsod rig90__/phyi don grub pa91/__rigs pa la sbyor ba92/__skad cig ma grub pa93/__gzhan sel brtag pa94/__sher phyin man ngag__95__/nang gi khyab pa96/__'dul ba mdo rtsa97/__karma sha taM98/__sum brgya pa_99/__kA ri kA 100rnams so//____//_!_Debug data: