JKW-KABUM-08-NYA-005-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཐུགས་ཆེན་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
Wylie title thugs chen zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs JKW-KABUM-08-NYA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 5, Text 1, Pages 89-91 (Folios 1a to 2b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ (byang chub sems dpa' zla ba rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs chen zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 89-91. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་ཆེན་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ (thugs chen dmar khrid zla rgyal lugs)
Deity thugs rje chen po
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Thugs_rje_chen_po%27i_dmar_khrid_zla_rgyal_lugs_kyi_brgyud_%27debs
Colophon

།ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སིདྡྷིརསྟུ།

zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sid+d+hirastu

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཟླ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།། །།

སྤྱན་གཟིགས་ཟླ་རྒྱལ་སྐྱི་ཚ་དབུ་དཀར་བ། །མྱ་ངན་མེད་དཔལ་རིན་འོད་འབྲུག་སྒྲ་གནུར། །རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མ་བ་དང་ལོ་ཙཱ་བ། །རྒྱལ་གྲགས་བྱང་སེམས་དཀོན་རྒྱལ་སྦས་པའི་རྗེ། །འཇམ་མགོན་གྲོལ་མཆོག་ཆོས་སྐུ་ལྷ་དབང་གྲགས། །ཀུན་སྙིང་ཕྲིན་ལས་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ། །མཐའ་ཡས་ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་བཟང་མཐུ་སྟོབས་ཞབས། །ཉི་མ་ཆོས་འཕེལ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་གསོལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད། །ཅིར་སྣང་ལྷ་དང་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་ངང་། །མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་ལམ་ཁྱེར་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །འཕགས་མཆོག་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སིདྡྷིརསྟུ། ། ༈

[edit]

thugs rje chen po'i dmar khrid zla rgyal lugs kyi brgyud 'debs bzhugs so//__// spyan gzigs zla rgyal skyi tsha dbu dkar ba/__/mya ngan med dpal rin 'od 'brug sgra gnur/__/rgyal sras rgya ma ba dang lo tsA ba/__/rgyal grags byang sems dkon rgyal sbas pa'i rje/__/'jam mgon grol mchog chos sku lha dbang grags/__/kun snying phrin las rin chen rgya mtsho dpal/__/mtha' yas kun bzang tshe dbang nor bu'i sde/__/ngag dbang rnam rgyal kun bzang mthu stobs zhabs/__/nyi ma chos 'phel blo gsal bstan skyong dang /__/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/mchog gsum skyabs gsol byang chub sems gnyis bskyed/__/cir snang lha dang stong nyid snying rje'i ngang /__/mnyam rjes kun tu lam khyer rnal 'byor gyis/__/'phags mchog go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sid+d+hirastu/____/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]