JKW-KABUM-02-KHA-002-049-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


oM swa sti/_'chi med rtag pa'i d+hU ti'i paXd+maX ru/_/'pho chags rtsa yi mdud pa zhig gyur pas/_/brtan g.yo kun la khyab pa'i gar mdzad pa/_/mi phyed rdoX rjeX'i sku ru 'tsho gzhes gsol/_/gzhom bral nA da'i paXd+masaX skyed sdud kyi/_/'gro 'ong rlung spyor mtha' dag dbang byas pas/_/srid zhi'i sgra snyan cir yang len mdzad pa/_/'gag med rdoX rjeX'i gsung du 'tsho gzhes gsol/_/'od gsal rgyun gyis mi g.yo paXd+maX'i sbubs/_/'babs 'dzeg thig le'i rgyu ba dwangs pa'i mod/_/'khor 'das kun la mnga' bsgyur gdod ma'i mgon/_/mkha' khyab rdoX rjeX'i thugs su 'tsho gzhes gsol/_/ces gsol ba 'debs rten lha reg dang /_tshe rdzas/_myong grol bdud rtsi'i phur ma/[ X ]bcas tshes 21dge bar bya btang rgan pos gus phul sid+d+hi rastu//__//rdzogs mkhan pad rdor la'o//_____//Debug data: