JKW-KABUM-02-KHA-002-048-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa/__ 'jaXm pa'i dbyangaXs sogs sras bcas rgyal kun gyi/_/mkhyeXn brtseX nus pa'i ye shes gcig bsdus pa/_/mkhas grub dbaXng poX dpal ldan bla ma la/_/snying nas gsol ba 'debs so thugs rjes zungs/_/chos kyi dbyings las sprulaX paX'i skuraX bzheXngs rnams/_/bar chad bdud kyi g.yul las rnam par rgyal/_/rdo rje gsum gyi ngo bor 'tsho gzhes nas/_/bstan 'gro'i don chen bsgrub par mdzad du gsol/_/ces gsol 'debs sh+lo ka gcig zhal gsungs la myur 'byon mjug mthud blo gros mtha' yas kyis spel ba dge/__//_!Debug data: