JKW-KABUM-02-KHA-002-034-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


'jam mgon bla mar bstod pa sh+lo ka mtshan bzang gi grangs ldan rnam par snang mdzad ces pa/__ rnaXm par snaXng mdzad chen po'i ye shes kyi/_/sgyu 'phrul ngaXg giX dbaXng phyugaX 'jig rten mig__/'gyur med bde chen rdo rjer byang chub pa/_/yon tan rgya mtshor 'char la gsol ba 'debs/_1__/mgon khyod gzod nas gzhi lam rnam mkhyen gyi/_/chos rnams kun gyi de nyid rab gzigs shing /_/sbyor bzhi'i rnal 'byor zab mo la brten nas/_/tshogs gnyis pha mthar son la gsol ba 'debs/_2__/de las spangs rtogs phrin las rdzogs pa'i zla/_/dmigs med chos sku'i mkha' la dgyes rol bzhin/_/grangs med gdul bya'i rdzing bur de snyed kyi/_/rnam 'phrul cir yang snang la=__3__/khyad par bod chen ldan gyi nor 'dzin gzhir/_/dpal ldan khyung po'i rigs kyi dga' tshal du/_/bsams bzhin thub bstan nyin mor mdzad pa'i slad/_/mtshan dpe'i dpag bsam 'khrungs la=__4__thog ma nyid nas rang bzhin dag pa'i khams/_/legs byas bdud rtsi'i rgyun gyis bskyed bsrings pas/_/sbyor ba'i don du tshad med snying rje sogs/_/rigs kyi me tog rgyas der gsol=__5__bai ro'i rnam 'phrul brtson 'grus mgon po yi/_/byang chub spyod pa'i dge mtshan sad pa las/_/'jig rten phan bde spel ba'i lam gyi srol/_/tshul bzhin khong du chud la=__6__skye bas thob pa'i rlabs chen mkhyen rab ni/_/'jam pa'i dbyangs dang gnyis su mi phyed kyang /_/ji snyed shes dang shes bya'i chos kun la/_/'jug pa'i thabs mkhas bzung der=__7__de tshe 'jam dpal rab dgyes kun shes pa'i/_/blo gros lang tsho dar babs yongs 'dzin mchog__/gtsor gyur ris med mkhas grub rgya mtsho yi/_/zhabs pad gus pas bsnyen la=__8__khyad par rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i bdag__/rdo rje 'chang dngos pad+ma dbang chen gyi/_/sgrub brgyud snying po'i shing rta mtha' dag gi__/thugs kyi sras su gyur la=__9__gang las sgo gsum nyams 'gyur bai DUR+Yas/_/'dod dgu'i char 'bebs bzo gnas rig pa la/_/bi shwa karma'i khengs pa bsnyil byed pa'i/_/ngo mtshar snang ba rgyas la=__10__lus dang nad kyi mtshan nyid legs rtogs nas/_/gso ba'i tshul dang gang zag dang bcas pa'i/_/gzhung brgya 'chad la dpal ldan dpa' bo yi/_/rjes su zhabs pad bkod la gsol=__11__byings dang ming gi rang bzhin rkyen bdun dang /_/rnam 'gyur zung gis bsgrubs las sgra don mtha'/_/ji bzhin 'chad la tsAn+d+ra gau mI'i zhabs/_/ljongs 'dir mngon sum snang la gsol ba 'debs/_12__/gnas gsum gzhal bya tshad ma rnam gsum gyis/_/'khrul med gzhal nas sgrub dang sun 'byin pa'i/_/rig tshul kun la phyogs kyi glang po yi/_/rnam thar ngang gis bzung la=__13__tshig rgyan kun gyi phul gyur daN+Di ste/_/sdeb legs sbyor ba rin 'byung zhi ba'i dngos/_/ming tshig kun shes 'chi med seng ge yi/_/spobs pa mtha' dag bzung la=__14__phyi rol gtan 'bebs dus kyi 'khor lo dang /_/spor thang dbyangs kyi nges pa 'char ba'i gzhung /_/ma 'dres 'chad la rigs ldan 'jam pa'i dbyangs/_/gtsug na zla bar grags der gsol=__15__gzhan yang yid 'phrog zlos pa'i gar la sogs/_/bloX gteXr raXb dgaX'i rig gzhung rgya mtsho la/_/tshangaXs byungaX snyemaXs pa'iX rnam dpyod mthu grub pa'i/_/laXng tshoX'i zla snang gsal la gsol=__16__rgya chen shes bya'i ma mo mngon pa dang /_/gnang bkag sgrub pa'i gnas ston 'dul ba'i gzhung /_/'chad la dbyig gnyen shAkya yon tan 'od/_/gangs ri'i yul du shar la=__17__rnam gsum grub mtha'i spo nas zab rgyas dang /_/nges don dbu mar lta ba'i snying po'i lam/_/ji bzhin gzigs la klu sgrub yab sras dang /_/thogs med mkhyen pa brnyes la=__18__phyi rol bya dang ting 'dzin mnyam spyod dang /_/zab mo'i rnal 'byor gtsor bton rgyud sde'i gzhung /_/sangs rgyas gsang ba kun dga' snying po yi/_/bzhed srol 'khrul med mkhyen la=__19__khyad par nang gi rnal 'byor bla med pa'i/_/rgyud sde rgya mtsho 'chad dang spel ba la/_/dpal ldan gsaXng ba'i bdaXg po sgrolaX mgoXn zhabs/_/bsams bzhin srid par bzung la=__20__bye brag bskyed rdzogs sde gsum shing rta'i srol/_/sngon goms spobs pa'i phyag rgyas 'byed pa la/_/'gyur med grub pa mtsho skyes rdo rje'i zhabs/_/ngur smrig gar du zlos la=__21__de ltar phyi nang rig gzhung rgya mtsho la/_/gsan dang bsam pa'i sgro 'dogs legs chod nas/_/mthar gyis nyams su bzhes pa'i rnam thar la/_/sras bcas rgyal bas bsngags la=__22__dpal ldan kaXrmaX'i ring lugs las 'ongs pa'i/_/so thar gdams ngaXg bcas la dbaXng 'byor pas/_/brtan mkhas phan 'dogs yan lag yongs rdzogs pa/_/yoXn taXn rgyaX mtshoX'i gter la=__23__gzhan la phan dgongs bslab gzhi legs bzung nas/_/sdom dang chos sdud sems can don _byed pa'i/_/byang chub spyod dang skad cig mi 'bral ba/_/blo gros pha mtha' yas la=__24__gsang sngags rgyud sde rnam bzhi'i smin byed kyis/_/lus ngag gdul zhing thugs rgyud rab sbyangs pas/_/dngos kun lha dang ye shes mi phyed pa'i/_/khyab bdag bde ba'i rdo rjer gsol ba=__25__shin tu dben zhing nyams dga'i nags tshal du/_/bskyed rdzogs zab mo'i don la mnyam gzhag mthus/_/mchog thun grub pa rgya mtsho'i mthar son pas/_/pad+ma gar gyi dbang por gsol=__26__ting 'dzin phyag rgyas spobs pa'i gter mdzod grol/_/rtsa gsum rgya mtshos byin brlabs gzi byin skyed/_/rdo rje'i chos srung bran bzhin las sgrub pa'i/_/brtul zhugs spyod pa'i dbang por=__27__'chad mkhas zhal gyi grwa zur g.yo ba na/_/ma pham zhabs dang gnyis su mi phyed pas/_/gzur gnas glo gsal don gnyis mtha' yas pa'i/_/blo gros sgo brgya 'byed la=__28__rtsod ngag seng ge'i rgyud mang bsgrags pa'i mod/_/phas rgol lag ldan myos pa'i tshogs rnams kun/_/mi smra'i dam bca' byin la mgon khyod dang /_/chos kyi grags pa mtshungs la=__29__lhag par so skye'i blo yis bskrun min pa'i/_/rtsom phreng nam mkha' mdzod kyi gter brdol pas/_/nyams 'gyur bye bas rab mdzes zhi ba'i lha'i/_/bzod pa slar yang snyan der gsol=__30__lta ba ma 'khrul spyod pa shin tu btsun/_/rig dang brtse dang nus pa phul du son/_/shes dang shes bya ro gcig mngon gyur phyir/_/rnam thar mtshungs pa spangs la=__31__mdor na sras bcas rgyal ba'i ye shes sku/_/rigs kun khyab bdag dpal ldan 'jam pa'i dbyangs/_/theg mchog dge ba'i bshes kyi tshul bzung ba/_/skyabs gnas kun 'dus ngo bor gsol ba 'debs/32__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/_/bdag sogs tshe ring nad med chos bzhin spyod/_/yongs 'dzin bshes gnyen mchog gis rjes bzung nas/_/myur du byang chub go 'phang thob par shog__/deng nas bzung ste byang chub ma thob par/_/dpal ldan bla mas 'bral ba med pa ru/_/rjes bzung dbang dang byin rlabs kun stsol zhing /_/rim gnyis sdom pa nyams pa med pa nas/_/rdo rje 'chang gi go 'phang myur thob shog__/ces pa'ang rje bla ma nyid nas gsung rtsom 'phro lus pa rmongs tshig gis kha 'gengs sh+lo ka gnyis 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas zhus so//___//_!_Debug data: