JKW-KABUM-02-KHA-002-030-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


zhabs brtan dge legs rtag pa dam pa/__ dge legs rtag pa dam pa'i snang ba yis/_/phun tshogs tshe yi ut+pal rgyas pa dang /_/ye shes mchog gi 'bras bu dar mdzad pa/_/'chi med mgon pos rtag tu skyongs gyur cig__1__/gang zhig gzod nas rab zhi'i bdud rtsi dang /_/mi phyed byang chub snying por ro gcig kyang /_/rgyal ba'i myu gu gzhon nu'i tshul 'chang ba/_/bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes brtan gyur cig__2_/bsod nams bye ba'i cha shas yongs rdzogs pa'i/_/mtshan dpe zla ba nor bu'i sgeg 'chang ba/_/srid zhi'i bde 'byung ral pa'i nags klung du/_/'chi ba med pa'i dge mtshan brnyes gyur cig__3__/tshig la sgra dang don la gtan tshigs kyi/_/dpyad pas gtsang bar byas pa'i legs bshad kyi/_/spring yig srid pa gsum na rab snyan pas/_/rgyal bstan nyin las nyin mor mdzad gyur cig__4__/rang bzhin ji lta'i gnas lugs mngon gyur bzhin/_/rnam pa ji snyed shes bya kun gzigs pa'i/_/thugs rje'i 'jug pa zhing 'di'i gdul bya la/_/lhag par dus las yol med dgongs gyur cig__5__/yon tan rgya mtsho'i dpal gyis 'byor pa dang /_/phrin las rtag khyab lhun gyis grub pa dang /_/des kyang bstan 'gror phan bde'i mchog sbyin pa'i/_/ngo mtshar nam yang nub pa med gyur cig__6__/mdor na rgyal bstan spyi dang snying po'i lam/_/snang mdzad chos kyi nyi ma gcig gyur te/_/bskal brgyar zhabs brtan byang chub spyod mchog gi__/bkra shis snang bas sa gsum khyab gyur cig__7__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//Debug data: