JKW-KABUM-02-KHA-002-022-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


rang rig gnyug ma/ e ma hoH__rang rig gnyug ma'i dbyings las ye shes sku/_/rigs kun khyab bdag pad+ma mdo sngags gling /_/gu ru bde ba chen po'i rnam par shar/_/spyi bo'i pad+mor 'bral med rtag tu bzhugs/_/bdag la skyabs gnas khyed las ma dmigs phyir/_/snying nas gsol ba 'debs pa'i dad ldan la/_/pha yis byin gyis rlobs shig bla ma rje/_/bu la mos gus stsol cig thugs rje'i gter/_/'di phyi bar do kun tu rjes su zungs/_/don gnyis lhun gyis grub par mdzad du gsol/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru ma hA su kha sid+d+hi hU~M/_zhes pa'ang snying po'i sgrub la gzhol ba'i rnal 'byor pa o rgyan rab dga'i bzhed pas nan tan du bskul ba ltar mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/_/_!Debug data: