JKW-KABUM-02-KHA-002-001-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


bla ma la phyag 'tshal ba'i tshigs bcad yan lag bdun pa lam rim smon lam dang bcas pa kun bzang spyod pa'i 'jug ngogs/ @#/_/bla ma la phyag 'tshal ba'i tshigs bcad yan lag bdun pa lam rim gyi smon lam dang bcas pa kun bzang spyod pa'i 'jug ngogs zhes bya ba bzhugs so/_/ na mo gu ru many+dzu g+ho ShA ya/_'jam dpal dbyangs dngos phul byung mkhyen brtse'i gter/_/brtan mkhas btsun pa'i dbang po nye bar 'khor/_/'phags rnams kun tu dga' ba'i spyod pa 'chang /_/bstan pa'i rgyal mtshan mchog la phyag 'tshal lo/_/sgra tshad bzo gso tshig rgyan sdeb sbyor sogs/_/gtsug lag gzhung brgya smra ba'i nyi ma che/_/tshangs sras dgyes pa'i blo ldan yongs kyi phul/_/mtshungs med mkhas pa'i dbang por phyag 'tshal lo/_/byams pa'i rtsa brtan snying rje'i yal 'dab rgyas/_/byang chub sems gnyis 'bras 'bar dpag bsam dbang /_/rgyal ba'i myu gu blo gros rgya mtsho'i gter/_/dri med bde ba'i 'od la phyag 'tshal lo/_/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/rab 'byams sngags kyi gzhung lugs kun tu mkhyen/_/mtshan bcas mtshan med rim gnyis mthar son pa'i/_/rang byung rdo rje 'dzin la phyag 'tshal lo/_/'jig rten gsum gyi mgon po karma pa/_/byin rlabs nges don bstan pa'i nyi ma mchog__/bshad sgrub chos kyi seng ge'i sgra chen pos/_/phyogs las rnam par rgyal la phyag 'tshal lo/_/sngon gyi smon lam zab mo'i mthus bskul te/_/sngaX 'gyuraX gsang chen bkaX' maX'i lam srol la/_/'khor lo gsum gyi legs mdzad rmad byung ba/_/rdo rje gzi brjid rtsal la phyag 'tshal lo/_/sangs rgyas kun dngos paXd+maX saM b+ha was/_/rjes bzung 'oXd gsaXl go 'phang mngon du gyur/_/zaXb gteraX rgya mtsho'i bka' babs chos kyi rgyal/_/mdoX sngaXgs gliXng pa'i zhabs la phyag 'tshal lo/_/sgrib bral ye shes daXg pa'i me long du/_/rtsa gsum dgyes pa'i snangaX brnyan 'byams klas pas/_/dbang bskur byin rlabs snyanaX brgyudaX gdams pa bcas/_/'od gsal sprul pa'i rdo rjer phyag 'tshal lo/_/mdor na sde snod gsum gyi bshad srol dang /_/sgrub brgyud shing rta brgyad kyi ring lugs la/_/gsan bsam sgom dang 'chad rtsom mtha' yas pa/_/mkhas btsun grub pa'i dbang por phyag=__thugs ni sras bcas rgyal ba'i ye shes sku/_/rnam pa thub bstan yongs rdzogs bshes gnyen tshul/_/bdag cag rnams la bka' drin gsum gyi gter/_/khyab bdag rdo rje 'dzin la=__dngos 'byor mchod pa'i tshogs kyis mdun bdar nas/_/yid sprul nam mkha' mdzod kyi sprin chen pos/_/kun tu bzang po'i smon lam las byung bas/_/rje btsun bla mar rtag tu bsnyen bkur bgyi/_/thog med dus nas mi shes dbang gyuraX cing /_/rnam g.yengs pa dang bag med ma gus pas/_/bcas dang rang bzhin nyams pa'i sdig ltung kun/_/snying nas 'gyod pas bshags shing slar yang bsdam/_/mgon po khyod kyi rnam dkar mdzad pas mtshon/_/phyogs bcu'i 'phags dang so skye'i tshogs rnams kyi/_/zag bcas zag pa med pa'i legs byas la/_/mi phyed dga' bas rjes su yi rang ngo /_/bla ma mchog dang rgyal ba sras bcas la/_/thal mo sbyar te rtse gcig gsol ba ni/_/'gro ba ma rig mun par 'khyams pa la/_/theg gsum chos kyi snang bas dbugs 'byin gsol/_/rab 'byams 'jig rten sgron me'i tshogs rnams dang /_/khyad par bka' drin mnyam med bla ma mchog__/bskal pa rgya mtshor 'tsho zhing gzhes pa dang /_/phrin las sa gsum khyab par gsol ba 'debs/_/dge ba 'di yis dus gsum legs byas kun/_/byang chub snying por yongs su bsngos pa'i mthus/_/bdag gzhan mkha' khyab 'gro ba ma lus kun/_/'khor lo'i mgon po'i go 'phang myur thob shog__/de ma thob ba'i tshe rabs kun tu yang /_/dal 'byor rten las theg mchog rigs sad cing /_/mgon po khyed kyis dge ba'i bshes mdzad nas/_/'bral med rjes su bzung bar byin gyis rlobs/_/dwangs 'dod yid ches dad pas kun bslangs te/_/lus ngag yid gsum longs spyod dang bcas pa'i/_/bsam dang sbyor bas bla ma'i zhabs bsten nas/_/dgyes pa'i ngang nas sgrub par byin=__khas blangs tshul khrims dag pa'i sa gzhi las/_/mang du thos dang bsam pa'i pad+mo rgyas/_/sgom byung shes rab 'bras bus rab dud pa'i/_/skal bzang nyams su myong bar byin=__rnyed dka'i rten mchog thob kyang myur du 'jig__/las 'bras rjes 'brangs khams gsum 'khor ba yi/_/sdug bsngal rgya mtshor bying ba'i tshul mthong nas/_/nges 'byung drag po skye bar=__bla ma mchog gsum skyabs kyi snying por bzung /_/dge sdig blang dor snying nas brtson pa dang /_/las nyon kun 'byung 'gag pa'i bslab gsum lam/_/tshul bzhin rgyud la bstim par byin=__mkha' khyab 'gro kun pha ma drin can phyir/_/drin bzo'i slad du yid 'ong byams pa dang /_/snying rjes drangs pa'i lhag bsam byang chub sems/_/bcos min rgyud la skye bar=__thun mong lam gyi rim pas blo sbyangs nas/_/khyad par gsang chen rdo rje theg pa yi/_/rnam dag dbang thob de min sdom pa la/_/nyes ltung dri ma med par=__bskyedaX pa'i riXm pas tha mal snang zhen dag_/rdzoXgs riXm thabs kyi rlung sems dbu mar thim/_/dpe dang don gyi ye shes phyag rgya che/_/mngon sum rang ngo 'phrod par byin=__gnas skabs zhi sogs phrin las rab 'byams kyis/_/dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen kun bsal nas/_/mthun rkyen ma lus phun sum tshogs pa yi/_/rang gzhan phan bder 'god par=__mthar thug spyod dang nye rgyus mtshams sbyar nas/_/nang gi sa lam mig 'phrul ltar bgrod de/_/sku dang ye shes phrin las rmad byung ba/_/kun mkhyen go 'phang thob par byin gyis rlobs/_/gzhan yang ris med dge ba'i bshes gnyen rnams/_/bskal brgyar zhabs brtan phrin las phyogs bcur khyab/_/dge 'dun sde dang thub bstan bshad sgrub rgyas/_/'jig rten dge legs 'phel ba'i bkra shis stsol/_/ces skyabs mgon sbyor rtse thams cad mkhyen pa bstan 'dzin 'jigs med tshul khrims rgya mtsho dge legs rin po che'i zhal snga nas bka' stsal rin po che'i phreng bas 'di lta bu zhig bris shig ces rjes su gnang ba ltar/_rang la dam pa'i rnam thar cha tsam ma mchis kyang 'byung du rung pa'i yon tan la smon pa'i tshul gyis/_rje bla ma rnams kyis stsal ba'i ming dang 'brel bar phyag 'tshal ba sogs kyi tshigs su bcad pa smon lam dang bcas pa 'di'ang shAkya'i dge slong spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rab tshes dkar po'i lo'i chu stod zla ba'i dus dge bar rang gnas bsam gtan gyi khang bur shar mar bris te phul ba don dang ldan par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//___//_!Debug data: