རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་སྟེར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi rnam thar gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i snang ster JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 83, Pages 295-302 (Folios 119a1 to 122b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ (rgyal sras gzhan phan mtha' yas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi rnam thar gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i snang ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 295-302. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Biographies - Hagiography - rnam thar  ·  Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་བཻ་རོ་ཙ་ན་བསམས་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་བྱོན་པ། མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན། བཙུན་པའི་ཁྱུ་མཆོག །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འགྲན་ཟླར་འོས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་གཙོ་བོར་བརྩམས་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ཅན་རྣལ་འབྱོར་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་ནས་གུས་པས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་པར་མོས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཐར་ལམ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ལ་རེ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་ཆོས་གྲྭ་བསམ་འགྲུབ་ཆོས་སྡིང་དུ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces 'jig rten mig gcig bai ro tsa na bsams bzhin bstan 'gro'i mgon du byon pa/__mkhas pa'i gtsug rgyan/__btsun pa'i khyu mchog__/grub pa'i dbang phyug 'gran zlar 'os pa 'ga' yang ma mchis pa kun mkhyen bla ma rgyal ba'i sras po gzhan phan mtha' yas 'od zer gyi thun mong gi rnam par thar pa las gtso bor brtsams pa'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa 'di'ang /__rje nyid kyis rjes su bzung ba'i dad brtson shes rab can rnal 'byor pa pad+ma tshe dbang nas gus pas bskul ba dang /__rang nyid kyis lhag par mos pas mtshams sbyar te/__thar lam bla ma'i bka' drin kho na la re ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos kun mkhyen bo dong pa chen po'i ring lugs 'dzin pa'i chos grwa bsam 'grub chos sding du bris te gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བ། །གཞ༷ན་ཕན༷་ཕ་མཐ༷འ་ཡས༷་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །མགོན་ཁྱོད་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་རྣམ་རོལ་ལས། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །གདུལ་བྱའི་སྐལ་བར་འཚམས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །གྲངས་མེད་ཅིར་ཡང་འཆར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢ །ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། །བཤད་སྒྲུབ་སླར་ཡང་ཉིན་མོར་མཛད་པའི་སླད། །བསམས་བཞིན་བསྔགས་འོས་རིགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ། །གཟུགས་སྐུའི་དཔག་བསམ་འཁྲུངས་ལ༴ ༣ བགྲང་བྱ་གསུམ་ནས་བཤེས་གཉེན་མཆོག་དང་མཇལ། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས། །ལྐོག་གྱུར་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་མེ་ལོང་ངོགས། །སྒྲིབ་མེད་གསལ་བར་འཆར་ལ༴ ༤ གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །རླབས་ཆེན་སྤོབས་པ་ཚད་མེད་སྙིང་རྗེ་སོགས། །དཀར་པོའི་བག་ཆགས་ཆེས་ཆེར་སད་པའི་མཐུས། །མཁས་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་དེར་གསོལ༴ ༥ དེ་ཚེ་དམ་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ། །ཕྱོགས་ཀུན་གྲགས་སྙན་སྣང་བ་རབ་འབར་བས། །མཐའ་ཀླས་གདུལ་བྱའི་མོས་པའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །དད་གསུམ་ཨུཏྤལ་རྒྱས་ལ༴ ༦ བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཁྱབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བའི། །འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ནས། །གསང་བདག་དཔའ་བོ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་ཆེའི། །ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༧ །གཞན་ཡང་རིས་མེད་མཁས་ཤིང་གྲུབ་བརྙེས་པའི། །ཡོངས་འཛིན་དུ་མ་ཚུལ་བཞིན་གུས་བསྟེན་ནས། །ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །མང་ཐོས་པད་དཀར་བཞད་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༨ །གང་ལས་བྱུང་བའི་མངོན་སུམ་ལྐོག་གྱུར་དང་། །ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་ཀུན། །ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ལེགས་དབབས་ནས། །བསམ་བྱུང་འཁྲུལ་མེད་བརྙེས་ལ༴ ༩ སླར་ལ་ཕྱོགས་བྲལ་དབེན་པའི་གནས་རྣམས་སུ། །ལུང་དང་རིགས་པས་ངེས་པ་རྙེད་པའི་དོན། །རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བཞེས་ལས་སྒོམ་བྱུང་གི །སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་གྲོལ་ལ༴ ༡༠ གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞིའི་སྤོ་ལ་གནས་བཅས་ནས། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་ཟབ་མོའི་དོན། །ཇི་བཞིན་འཆད་དང་སྒྲུབ་ལ་མཁས་པའི་ཕྱིར། །ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་ལ༴ ༡༡ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས། །རྫོགས་པར་བཟུང་ནས་བཅས་པའི་སྤང་བླང་ལས། །ནམ་ཡང་མི་འདའ་བཙུན་པའི་ཕུལ་ཕྱིན་པས། །སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་ལ༴ ༡༢ ཆོས་བརྒྱད་སྣང་བ་རྨི་ལམ་ལྟར་གཟིགས་བཞིན། །རྟག་ཏུ་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པ་ལྷུར་མཛད་པའི། །བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་ཕྱིར། །གཞན་དོན་རྣམ་པར་དག་ལ༴ ༡༣ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་གཞུང་ལུགས་གང་འཆད་ཀྱང་། །དེ་དང་དེ་ཡི་ལམ་སྲོལ་འབྱེད་པ་དང་། །མི་ཕྱེད་འགྲན་ཟླ་སྤངས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས། །བློ་ལྡན་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ལ༴ ༡༤ ཡིད་ཆེས་ལུང་དང་དངོས་སྟོབས་རིགས་ལམ་ལས། །ནམ་ཡང་མི་འདའ་རྩོད་ངག་སེང་གེའི་སྒྲས། །ཕས་རྒོལ་རི་དྭགས་ཚོགས་ཀུན་མཐར་མཛད་པས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ༴ ༡༥ སྙན་འགྱུར་ཚིག་གི་ཟླ་བ་རེ་རེར་ཡང་། །དོན་བཟང་བདུད་རྩི་འབུམ་དུ་འཛག་པའི་ཕུལ། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་རྩོམ་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཐུབ་བསྟན་སྲིད་མཐར་གསལ་ལ༴ ༡༦ བོད་དང་བོད་ཆེན་ལྗོངས་ཀྱི་གྲུབ་པའི་གནས། །ཕལ་ཆེར་ཞབས་བཀོད་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་བོགས་ཆེན་འབྱིན་པ་སོགས། །ངོ་མཚར་མཛད་བཟང་བསྟན་ལ༴ ༡༧ དོན་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱང་། །ཀུན་རྫོབ་དངོས་ཉམས་འོད་གསལ་སྣང་ཆ་རུ། །བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་ལ༴ ༡༨ སོ་སོར་ཐར་པ་གཞི་གསུམ་ཕྱག་བཞེས་དང་། །རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་བཤད་སྲོལ་སོགས། །མདོ་སྔགས་ཤིང་རྟའི་ལམ་ཆེན་རབ་དབྱེ་བས། །རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་མོར་མཛད་ལ༴ ༡༩ དགེ་འདུན་འདུས་སྡེའི་ཉམས་གསོ་གསར་སྤེལ་དང་། །གསང་གསུམ་རྟེན་བཞེངས་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲོ་བས་མཚོན། །རླབས་ཆེན་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྦྱིན་ལ༴ ༢༠ ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ཐེག །སྔགས་གཞུང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཉིད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བཀའ་མའི་སྲོལ། །དྲི་མེད་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ་ལ༴ ༢༡ འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བྲག་དང་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། །མདོ་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་པ་སོགས་རང་ལུགས་དང་། །རིས་བྲལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཡིས། །ཞབས་པད་རྟག་ཏུ་མཆོད་ལ༴ ༢༢ དེ་ཚེ་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལས་སྐྱེས་པའི། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་བཤེས་གཉེན་མཐའ་ཡས་པས། །རྨད་བྱུང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན། །མཁའ་ཁྱབ་སྣང་བར་མཛད་ལ༴ ༢༣ ཐུན་མོང་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མའི་སྨིན་གྲོལ་དང་། །ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །དབང་བཞིའི་ཐབས་ཀྱིས་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི །ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པར་མཛད་ལ༴ ༢༤ རགས་པའི་ཁམས་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །ཕྲ་བ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དབུ་མར་ཐིམ། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེའི། །དབྱིངས་རིག་མངོན་སུམ་གཟིགས་ལ༴ ༢༥ མདོར་ན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་བསྡུ་དངོས་བཞི། །རིམ་གཉིས་ཡན་ལག་བཅས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛད་ལ༴ ༢༦ དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །བདག་རྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ། ༢༧ །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དལ་འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས། །བསམ་དང་སྦྱོར་བས་ཚུལ་བཞིན་གུས་བསྟེན་ནས། །ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༨ །དེ་ལས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཚུལ་གནས་ཁྲིམས། །མཐའ་དག་ཉམས་མེད་བསྲུང་བ་གཞིར་བཟུང་ནས། །རང་གཞན་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པ་ཡིས། །བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༢༩ །རྙེད་དཀའི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་བླང་བའི་སླད། །ནམ་འཆི་ཆ་མེད་དྲན་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། །ལས་འབྲས་ཡིད་ཆེས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལ། །ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་འཆར་བར་བྱིན༴ ༣༠ །རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བཞིན། །མ་གྱུར་འགྲོ་ཀུན་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། །བཟོད་མེད་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་དྲངས་པ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས་པར་བྱིན༴ ༣༡ །ཕུང་པོ་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་དང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ། །གནས་དང་གནས་མིན་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞི་ལ། །བསམ་བྱུང་འཁྲུལ་མེད་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ༣༢ ལྷན་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་བརྟག་པའི་བདག་ཉིད་དང་། །བདག་གིར་འཛིན་པའི་ཕྱི་ནང་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་དང་བྲལ་བའི། །བདག་མེད་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན༴ ༣༣ རང་རང་ངོ་བོ་གཟོད་ནས་མ་སྐྱེས་ཀྱང་། །རྐྱེན་རྣམས་ཚོགས་ལས་སྒྱུ་མ་ལྟར་སྣང་བའི། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཟབ་མོའི་རིག་པ་ཡིས། །སྤྲོས་པ་མཐའ་དག་ཞི་བར་བྱིན༴ ༣༤ དེ་ལྟར་དཔྱད་མཐར་རྩེ་གཅིག་མཉམ་བཞག་པས། །སེམས་གནས་རྣམ་དགུ་རིམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་མཐར། །ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ཏིང་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས། །སྒོམ་བྱུང་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བར་བྱིན༴ ༣༥ སྟོང་ཉིད་ཆོས་དང་སྟོང་གཞི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར། །ངེས་པ་རྙེད་ཀྱང་ཐ་དད་འཛིན་པ་ཡི། །རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༣༦ །ཁྱད་པར་ཚེ་འདིར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་སླད། །རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དབང་བཞིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་། །དབང་དུས་ཐོབ་པའི་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམས། །སྲོག་ལས་གཅེས་པར་བསྲུང་བར་བྱིན༴ ༣༧ ཅིར་སྣང་ཆོས་ཀུན་གཟོད་ནས་བདེན་པ་གཉིས། །དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོ་རུ། །ལུང་རིགས་མན་ངག་གསུམ་གྱིས་གཏན་ཕབ་ནས། །ངེས་པ་གཏིང་ནས་རྙེད་པར་བྱིན༴ ༣༨ བསྐྱེད་རིམ་ཐབས་ཀྱིས་ཟབ་མོའི་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང་། །རླུང་དང་གཏུམ་མོས་བདེ་དྲོད་མཆོག་ཏུ་འབར། །ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་དགའ་བཞིའི་རིམ་པ་ཡིས། །དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༣༩ །དེ་ལས་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆེ། །ཆོས་དབྱིངས་ཀ་དག་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་བཞིན། །རིག་གདངས་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །གོམས་པ་ཕ་མཐར་སོན་པར་བྱིན༴ ༤༠ མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་རྣལ་རོལ་དང་། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྟག་འཆར་བས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན༴ ༤༡ གཞན་ཡང་གནས་སྐབས་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ལ། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༤༢ །མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱིས། །ཕན་བདེའི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ༤༣ །ཅེས་འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་བཻ་རོ་ཙ་ན་བསམས་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་བྱོན་པ། མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན། བཙུན་པའི་ཁྱུ་མཆོག །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་འགྲན་ཟླར་འོས་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་གྱི་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་གཙོ་བོར་བརྩམས་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདིའང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ཅན་རྣལ་འབྱོར་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་ནས་གུས་པས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་པར་མོས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། ཐར་ལམ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ལ་རེ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་ཆོས་གྲྭ་བསམ་འགྲུབ་ཆོས་སྡིང་དུ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi rnam thar gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i snang ster/__ rgyal sras rin po che gzhan phan mtha' yas kyi rnam thar gsol 'debs smon lam dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i snang ster ces bya ba bzhugs so/__/rgyal sras 'jam dpal gzhon nu'i ye shes sku/__/theg mchog dge ba'i bshes kyi tshul bzung ba/__/gzhaXn phanaX pha mthaX' yasaX pa'i phrin las can/__/kun mkhyen bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__1__/mgon khyod kun bzang chos sku'i rnam rol las/__/rnam par snang mdzad chen por byang chub kyang /__/gdul bya'i skal bar 'tshams pa'i sgyu 'phrul gar/__/grangs med cir yang 'char la gsol ba 'debs/__2__/khyad par snga 'gyur rdo rje theg pa yi/__/bshad sgrub slar yang nyin mor mdzad pa'i slad/__/bsams bzhin bsngags 'os rigs kyi dga' tshal du/__/gzugs sku'i dpag bsam 'khrungs la=__3_bgrang bya gsum nas bshes gnyen mchog dang mjal/__/rdo rje'i chos srung lus dang grib bzhin 'grogs/__/lkog gyur ji snyed mkhyen pa'i me long ngogs/__/sgrib med gsal bar 'char la=__4__gzhon nu nyid nas dad dang brtson 'grus dang /__/rlabs chen spobs pa tshad med snying rje sogs/__/dkar po'i bag chags ches cher sad pa'i mthus/__/mkhas rnams dgyes pa bskyed der gsol=__5__de tshe dam pa'i skyes bu'i rnam 'phrul du/__/phyogs kun grags snyan snang ba rab 'bar bas/_/mtha' klas gdul bya'i mos pa'i sman ljongs su/__/dad gsum ut+pal rgyas la=__6__bstan pa'i snang byed khyab bdag bka' 'gyur ba'i/__/'jigs med chos kyi khri la mnga' gsol nas/__/gsang bdag dpa' bo kun bzang gzhan phan che'i/__/thugs kyi sras su gyur la gsol ba 'debs/__7__/gzhan yang ris med mkhas shing grub brnyes pa'i/__/yongs 'dzin du ma tshul bzhin gus bsten nas/__/phyi nang rig pa'i gzhung lugs rgya mtsho la/__/mang thos pad dkar bzhad der gsol ba 'debs/__8__/gang las byung ba'i mngon sum lkog gyur dang /__/shin tu lkog gyur shes bya ma lus kun/__/tshad ma gsum gyis gtan la legs dbabs nas/__/bsam byung 'khrul med brnyes la=__9__slar la phyogs bral dben pa'i gnas rnams su/__/lung dang rigs pas nges pa rnyed pa'i don/__/rtse gcig nyams su bzhes las sgom byung gi__/spobs pa'i gter mdzod grol la=__10__grub mtha' rnam bzhi'i spo la gnas bcas nas/__/snang stong zung 'jug 'od gsal zab mo'i don/__/ji bzhin 'chad dang sgrub la mkhas pa'i phyir/__/lta ba rnam par dag la=__11__so thar byang sems sngags kyi sdom pa rnams/__/rdzogs par bzung nas bcas pa'i spang blang las/__/nam yang mi 'da' btsun pa'i phul phyin pas/__/spyod pa rnam par dag la=__12__chos brgyad snang ba rmi lam ltar gzigs bzhin/__/rtag tu bstan 'gror phan pa lhur mdzad pa'i/__/bzang po'i phrin las nam mkha'i mthar khyab phyir/__/gzhan don rnam par dag la=__13__zab cing rgya che'i gzhung lugs gang 'chad kyang /__/de dang de yi lam srol 'byed pa dang /__/mi phyed 'gran zla spangs pa'i rnam dpyod kyis/__/blo ldan yid dbang 'phrog la=__14__yid ches lung dang dngos stobs rigs lam las/__/nam yang mi 'da' rtsod ngag seng ge'i sgras/__/phas rgol ri dwags tshogs kun mthar mdzad pas/__/phyogs las rnam par rgyal la=__15__snyan 'gyur tshig gi zla ba re rer yang /__/don bzang bdud rtsi 'bum du 'dzag pa'i phul/__/sngon med legs bshad rtsom pa'i snang ba yis/__/thub bstan srid mthar gsal la=__16_bod dang bod chen ljongs kyi grub pa'i gnas/__/phal cher zhabs bkod bsnyen cing sgrub pa dang /__/nyams dang rtogs pa'i bogs chen 'byin pa sogs/__/ngo mtshar mdzad bzang bstan la=__17__don dam dkyil 'khor gtso dang dbyer med kyang /__/kun rdzob dngos nyams 'od gsal snang cha ru/__/bla ma lhag pa'i lha yis rjes bzung zhing /__/lung bstan dbugs dbyung thob la=__18__so sor thar pa gzhi gsum phyag bzhes dang /__/rgyud rgyal gsang ba snying po'i bshad srol sogs/__/mdo sngags shing rta'i lam chen rab dbye bas/__/rgyal bstan nyin mor mdzad la=__19__dge 'dun 'dus sde'i nyams gso gsar spel dang /__/gsang gsum rten bzhengs mchod sprin spro bas mtshon/__/rlabs chen bya ba las kyi 'khor lo yis/__/phan bde'i dga' ston sbyin la=__20__thub bstan spyi dang khyad par rdo rje theg__/sngags gzhung spyi dang khyad par snga 'gyur te/__/de nyid spyi dang khyad par bka' ma'i srol/__/dri med phyogs brgyar spel la=__21__'og min rdo rje brag dang smin grol gling /__/mdo khams rdzogs chen pa sogs rang lugs dang /__/ris bral bstan 'dzin skyes bu du ma yis/__/zhabs pad rtag tu mchod la=__22__de tshe gsung gi bdud rtsi las skyes pa'i/__/mkhas dang grub pa'i bshes gnyen mtha' yas pas/__/rmad byung 'khor lo gsum gyi phrin las rgyun/__/mkha' khyab snang bar mdzad la=__23__thun mong rgyud sde 'og ma'i smin grol dang /__/khyad par rnal 'byor bla na med pa yi/___/dbang bzhi'i thabs kyis bde stong zung 'jug gi__/ye shes brnyes par mdzad la=__24__rags pa'i khams gsum lha sngags chos skur shar/__/phra ba rtsa rlung thig le dbu mar thim/__/shin tu phra ba 'od gsal rdzogs pa che'i/__/dbyings rig mngon sum gzigs la=__25__mdor na phar phyin drug dang bsdu dngos bzhi/__/rim gnyis yan lag bcas pa'i rnal 'byor dang /__/nam yang mi 'bral sras bcas rgyal kun gyi/__/phrin las rdzogs par mdzad la=__26__de ltar sangs rgyas kun gyi ye shes sku/__/bka' drin mnyam med dpal ldan bla ma la/__/rnam thar dran bzhin snying nas gsol 'debs na/__/bdag rgyud byin rlabs char chen dbab tu gsol/__27_/'di nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/dal 'byor rten thob theg mchog dge ba'i bshes/__/bsam dang sbyor bas tshul bzhin gus bsten nas/__/thub pa'i bstan la 'jug par byin gyis rlobs/__28__/de las ji ltar khas blangs tshul gnas khrims/__/mtha' dag nyams med bsrung ba gzhir bzung nas/__/rang gzhan gzhung lugs mang du thos pa yis/__/blang dor 'jug ldog shes par byin gyis rlobs/__29__/rnyed dka'i rten la snying po blang ba'i slad/__/nam 'chi cha med dran pas rgyud bskul te/__/las 'bras yid ches khams gsum 'khor ba la/__/nges 'byung gting nas 'char bar byin=__30___/rang nyid ji ltar 'khor ba sdug bsngal bzhin/__/ma gyur 'gro kun de dang mtshungs pa'i phyir/__/bzod med byams dang snying rjes drangs pa yis/__/byang chub sems gnyis 'byongs par byin=__31__/phung po skye mched khams dang rten cing 'brel/__/gnas dang gnas min tshul la mkhas pa dang /__/theg pa chen po'i chos kyi sdom bzhi la/__/bsam byung 'khrul med skye bar byin=__32__lhan skyes kun tu brtag pa'i bdag nyid dang /__/bdag gir 'dzin pa'i phyi nang chos rnams kun/__/gcig dang du ma'i rang bzhin dang bral ba'i/__/bdag med gnas lugs rtogs par byin=__33__rang rang ngo bo gzod nas ma skyes kyang /__/rkyen rnams tshogs las sgyu ma ltar snang ba'i/__/rten cing 'brel 'byung zab mo'i rig pa yis/__/spros pa mtha' dag zhi bar byin=__34__de ltar dpyad mthar rtse gcig mnyam bzhag pas/__/sems gnas rnam dgu rim gyis grub pa'i mthar/__/zhi lhag zung 'brel ting 'dzin la brten nas/__/sgom byung shes rab skye bar byin=__35__stong nyid chos dang stong gzhi gzugs kyi skur/__/nges pa rnyed kyang tha dad 'dzin pa yi/__/rgyud sde 'og ma gsum gyi rnal 'byor gyis/__/mchog thun dngos grub thob par byin gyis rlobs/__36__/khyad par tshe 'dir byang chub mchog brnyes slad/__/rnal 'byor bla med dbang bzhis rgyud smin cing /__/dbang dus thob pa'i dam tshig sdom pa rnams/__/srog las gces par bsrung bar byin=__37__cir snang chos kun gzod nas bden pa gnyis/__/dbyer med lhag pa'i chos sku chen po ru/__/lung rigs man ngag gsum gyis gtan phab nas/__/nges pa gting nas rnyed par byin=__38__bskyed rim thabs kyis zab mo'i tshogs rdzogs shing /__/rlung dang gtum mos bde drod mchog tu 'bar/__/phyag rgya la brten dga' bzhi'i rim pa yis/__/dpe yi ye shes rtogs par byin gyis rlobs/__39__/de las don gyi ye shes rdzogs pa che/__/chos dbyings ka dag gnas lugs mngon gyur bzhin/__/rig gdangs lhun grub snang bzhi'i rnal 'byor la/__/goms pa pha mthar son par byin=__40__mthar thug 'od gsal chos sku'i ngang nyid las/__/zung 'jug longs spyod rdzogs pa'i rnal rol dang /__/gang 'dul sprul pa'i sgyu 'phrul rtag 'char bas/__/don gnyis lhun gyis grub par byin=__41__gzhan yang gnas skabs chos bzhin spyod pa la/__/'gal rkyen kun zhi mthun rkyen phun sum tshogs/__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa dar/__/'gro kun bde skyid ldan par byin gyis rlobs/__42__/mdor na 'di nas byang chub snying po'i bar/__/dpal ldan bla mas 'bral med rjes bzung nas/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dge legs kyis/_/phan bde'i snang ba rgyas pa'i bkra shis shog__43__/ces 'jig rten mig gcig bai ro tsa na bsams bzhin bstan 'gro'i mgon du byon pa/__mkhas pa'i gtsug rgyan/__btsun pa'i khyu mchog__/grub pa'i dbang phyug 'gran zlar 'os pa 'ga' yang ma mchis pa kun mkhyen bla ma rgyal ba'i sras po gzhan phan mtha' yas 'od zer gyi thun mong gi rnam par thar pa las gtso bor brtsams pa'i gsol 'debs smon lam dang bcas pa 'di'ang /__rje nyid kyis rjes su bzung ba'i dad brtson shes rab can rnal 'byor pa pad+ma tshe dbang nas gus pas bskul ba dang /__rang nyid kyis lhag par mos pas mtshams sbyar te/__thar lam bla ma'i bka' drin kho na la re ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos kun mkhyen bo dong pa chen po'i ring lugs 'dzin pa'i chos grwa bsam 'grub chos sding du bris te gsol ba btab pa dge legs su gyur cig/___//_!

Footnotes

Other Information