JKW-KABUM-01-KA-002-074

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོ་རྒྱན། བི་རཱུ་པ། མི་ལ་གསུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་རེ་རེ།
Wylie title o rgyan bi rU pa mi la gsum la gsol 'debs sh+lo ka re re JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 74, Pages 279-280 (Folios 111a4 to 111b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་, བི་རུ་པ་, མི་ལ་རས་པ་ (Virūpa, mi la ras pa, pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. o rgyan bi rU pa mi la gsum la gsol 'debs sh+lo ka re re. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 279-280. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/prayer-to-virupa
Colophon
  • First colophon page 279: །ཞེས་པའང་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།
  • Second colophon page 280: །ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་ཆོས་དབང་གི་གསུང་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
  • Third colophon page 280: །ཞེས་པའང་ངེས་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཀུན་སྤངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཨཱ་ནནྡ་དྷརྨེནྡྲས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་སུ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ།།
  • First colophon page 279: zhes pa'ang sgrub pa la rtse gcig tu gzhol ba'i rje btsun bla ma kun dga' chos kyi dbang po'i thugs bzhed ltar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig
  • Second colophon page 280: ces pa'ang rdo rje 'dzin pa chen po kun dga' chos dbang gi gsung ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa rang gzhan kun gyi rgyud la rnal 'byor dbang phyug gi byin rlabs 'jug pa'i rgyur gyur cig
  • Third colophon page 280: zhes pa'ang nges don sgrub pa'i rgyal mtshan 'dzin pa kun spangs chos kyi rje A nan+da d+harmen+d+ras bka' stsal pa ltar bya bral ba many+dzu g+ho Shas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__/sarba su shre yo b+ha ba tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུག་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །། ༈

ན་མོ་གུ་རུ་བིཪྺ་པཱ་དཱ་ཡ། གཞུང་ལུགས་ཀུན་མཁྱེན་མཁའ་འགྲོས་རྗེས་སུ་བཟུང་།། མངོན་གྱུར་ས་བརྙེས་དཔལ་ལྡན་བིརཱུ་པ། །གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་ཆོས་དབང་གི་གསུང་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །། ༈

ཨོཾ་ཨཱཿབྷཊྚཱར་ཀ་ཏ་ས་བཛྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ། །བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་རྟག་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་ངེས་དོན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཀུན་སྤངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ཨཱ་ནནྡ་དྷརྨེནྡྲས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་སུ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

o rgyan/__bi rU pa/__mi la gsum la gsol 'debs sh+lo ka re re/__ oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__rtsa gsum kun 'dus pad+ma 'byung gnas la/__/mi phyed snying nas gug pas gsol ba 'debs/__/'gal rkyen kun zhi bsam don lhun gyis grub/__/sku bzhi'i go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang sgrub pa la rtse gcig tu gzhol ba'i rje btsun bla ma kun dga' chos kyi dbang po'i thugs bzhed ltar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig/__//_! na mo gu ru biR+Wa pA dA ya/__gzhung lugs kun mkhyen mkha' 'gros rjes su bzung //_mngon gyur sa brnyes dpal ldan birU pa/__/grub rigs rgya mtsho'i gtso bor gsol ba 'debs/__bar chad kun sel mchog thun dngos grub stsol/__/ces pa'ang rdo rje 'dzin pa chen po kun dga' chos dbang gi gsung ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa rang gzhan kun gyi rgyud la rnal 'byor dbang phyug gi byin rlabs 'jug pa'i rgyur gyur cig/___//_! oM AHb+haT+TAr ka ta sa badz+ra sarba sid+d+hi hU~M/__rnal 'byor dbang phyug bzhad pa rdo rje la/__/bzod med gdung shugs drag pos gsol 'debs na/__/ye shes gzigs pas rtag tu rjes bzung nas/__/mgon po khyod dang mtshungs par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang nges don sgrub pa'i rgyal mtshan 'dzin pa kun spangs chos kyi rje A nan+da d+harmen+d+ras bka' stsal pa ltar bya bral ba many+dzu g+ho Shas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__/sarba su shre yo b+ha ba tu//_//_!

Footnotes

Other Information