JKW-KABUM-01-KA-002-073

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title sgrub brgyud kyi bstan pa'i btsas su bsngags pa'i gsol 'debs don thams cad yongs su grub pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 73, Pages 278-279 (Folios 110b4 to 111a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrub brgyud kyi bstan pa'i btsas su bsngags pa'i gsol 'debs don thams cad yongs su grub pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 278-279. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/prayer-to-marpa-mila-dakpo
Colophon

།ཅེས་པའང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོར་ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་ངེས་པ་བརྟན་པོར་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་ཀརྨ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་དག་པར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang rab byung bcu bzhi pa'i shing glang cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba dang por nying 'khrul gyi nges pa brtan por ji ltar snang ba bzhin sgrub brgyud kyi shing rta chen po'i lam srol la mchog tu gus pa karma bstan pa'i nyi ma bshad sgrub chos kyi seng ges dag par bris pa don dang ldan par gyur cig__/sarba mang+ga laM/

[edit]
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྙིང་སྟོབས་ཆེན༷་པོས༷་འཕགས་ཡུལ་ལན་མང་བགྲོད། །བློ་གྲོས་ཆེན༷་པོས༷་ཆོས་ཀུན་དེ་ཉིད་གཟིགས། །གྲུབ་པ་ཆེན༷་པོས༷་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན། །ལོ་ཙཱ་ཆེན༷་པོའི༷་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ནུས་མཐུ་ཆེན༷་པོས༷་སྐུ་དགྲ་རྩད་ནས་བཅད། །དཀའ་སྤྱད་ཆེན༷་པོས༷་བླ་མ་མཉེས་པར་མཛད། །བརྩོན་འགྲུས་ཆེན༷་པོས༷་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྟེན། །རས་པ་ཆེན༷་པོའི༷་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐེག་པ་ཆེན༷་པོའི༷་རིགས་མཆོག་ཡོངས་སུ་སད། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན༷་པོའི༷་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། །ཕྲིན་ལས་ཆེན༷་པོ༷་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བརྡལ། །སྙི་སྒམ་ཆེན༷་པོའི༷་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཤིང་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོར་ཉིང་འཁྲུལ་གྱི་ངེས་པ་བརྟན་པོར་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྲོལ་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པ་ཀརྨ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་དག་པར་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

sgrub brgyud kyi bstan pa'i btsas su bsngags pa'i gsol 'debs don thams cad yongs su grub pa'i dbyangs snyan/__ sgrub brgyud kyi bstan pa'i btsas su bsngags pa'i gsol 'debs don thams cad yongs su grub pa'i dbyangs snyan ces bya ba/__bcom ldan 'das dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo/__/snying stobs chenaX posaX 'phags yul lan mang bgrod/__/blo gros chenaX posaX chos kun de nyid gzigs/__/grub pa chenaX posaX cho 'phrul cir yang ston/__/lo tsA chenaX po'iX zhabs la gsol ba 'debs/__/nus mthu chenaX posaX sku dgra rtsad nas bcad/__/dka' spyad chenaX posaX bla ma mnyes par mdzad/__/brtson 'grus chenaX posaX sgrub pa'i rgyal mtshan bsten/__/ras pa chenaX po'iX zhabs la gsol ba 'debs/__/theg pa chenaX po'iX rigs mchog yongs su sad/__/phyag rgya chenaX po'iX rtogs pa mngon du gyur/__/phrin las chenaX poX mkha' dang mnyam par brdal/__/snyi sgam chenaX po'iX zhabs la gsol ba 'debs/__/dam pa rnams la gus pas gsol btab mthus/__/sgrub brgyud bstan 'dzin mchog rnams zhabs brtan cing /__/bstan pa rin chen phyogs bcur rgyas pa dang /__/'jig rten dge legs chen pos khyab par shog__/ces pa'ang rab byung bcu bzhi pa'i shing glang cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba dang por nying 'khrul gyi nges pa brtan por ji ltar snang ba bzhin sgrub brgyud kyi shing rta chen po'i lam srol la mchog tu gus pa karma bstan pa'i nyi ma bshad sgrub chos kyi seng ges dag par bris pa don dang ldan par gyur cig__/sarba mang+ga laM//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]