པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 2, Text 66, Pages 262-263 (Folios 102b1 to 103a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 262-263. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་གང་ཤར་སྐད་ཅིག་ལ་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i lhas cho 'phrul zla ba'i tshes bcur gang shar skad cig la brjod pa sid+d+hi rastu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །འོད་གསལ་གཉུག་མའི་མཁའ་དབྱིངས་དྭངས་པའི་ངོས། །ཟུང་འཇུག་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་སྣང་བའི། །རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་། །ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །ཆོས་ཟད་བློ་འདས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །དེ་དབུས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྨོ་དང་། །སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །མཚན་དང་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་དེར། །བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ། །བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་གང་ཤར་སྐད་ཅིག་ལ་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta/__ pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta bzhugs so/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__mi shigs thig le chen po'i ye shes ni/__/'od gsal gnyug ma'i mkha' dbyings dwangs pa'i ngos/__/zung 'jug dbang po'i gzhu ltar mngon snang ba'i/__/rang bzhin sprul pa'i zhing mchog pad+ma 'od/__/chos nyid mngon sum 'ja' zer thig le'i klong /__/nyams snang gong 'phel gzhal med khang chen por/__/rig pa tshad phebs dpa' bo DA ki'i tshogs/__/chos zad blo 'das rdo rje'i glu gar bsgyur/__/de dbus gdod ma'i mgon po 'od mtha' yas/__/snying rje'i gter chen phyag na pad+mo dang /__/sku gsum kun 'dus 'chi med thod phreng rtsal/__/gang 'dul sprul pa'i mtshan mchog brgyad la sogs/__/mtshan dang sku yi rnam rol mtha' klas pa'i/__/sgyu 'phrul drwa ba chen po'i 'dun sa der/__/bdag gzhan mkha' khyab yid can rgya mtsho kun/__/tshe 'di 'phos ma thag tu skye bar shog__/der yang rig 'dzin rnam bzhi'i gseng lam la/__/brten nas sku dang ye shes rgya mtsho'i dngos/__/mtsho skyes bla ma'i go 'phang myur thob nas/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i lhas cho 'phrul zla ba'i tshes bcur gang shar skad cig la brjod pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes

Other Information