JKW-KABUM-01-KA-002-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ལ་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྔགས་པ་དད་པའི་ཨུཏྤལ།
Wylie title mtsho skyes bla ma la shis par brjod pa'i tshul gyis bsngags pa dad pa'i ut+pal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 28, Pages 137-138 (Folios 40a4 to 40b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mtsho skyes bla ma la shis par brjod pa'i tshul gyis bsngags pa dad pa'i ut+pal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 137-138. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity mtsho skyes bla ma
Colophon

ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang gzhon nu smra ba'i nyi mas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ལ་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྔགས་པ་དད་པའི་ཨུཏྤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟླ་ཤེལ་ཞུ་བའི་བཅུད། །སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་སྟེང་འཐུང་དཀར་པོ་ལ། །རེག་པས་ཕན་བདེའི་འཛུམ་ཕྲེང་དབྱེ་བའི་དཔྱིད། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མས་དེང་འདིར་ཤིས་པར་མཛོད། །ཡིད་འོང་མཚན་དཔེའི་ཉམས་འགྱུར་རེ་རེས་ཀྱང་། །སྲིད་ཞིའི་མཚར་སྡུག་ཀུན་གྱི་ཁེངས་པའི་ཕུལ། །ལྷག་མ་མེད་པར་འཕྲོག་པའི་ངོ་མཚར་ཅན། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མས་དེང་འདིར་ཤིས་པར་མཛོད། །གང་གསུང་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ནཱ་དའི་སྒྲ། །རིག་པ་འཛིན་པའི་རྒྱུད་དུ་བརྡུང་ཙམ་གྱིས། །ཡིད་ལ་གྲུབ་པའི་ངལ་འཚོ་རབ་འཕེལ་བ། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མས་དེང་འདིར་ཤིས་པར་མཛོད། །རྣམ་མང་རྡུལ་དང་ཤེས་བྱའི་སྤྲོས་པ་ཡི། །ཕ་རོལ་སོན་པའི་སྟོང་ཉིད་མཛེས་མ་ནི། །སྙིང་རྗེའི་འཛུམ་དཀར་གཡོ་བས་དགེ་བྱས་པ། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མས་དེང་འདིར་ཤིས་པར་སྩོལ། །མདོར་ན་རྨི་ལམ་ཙམ་དུའང་སྐྱབས་གནས་གཞན། །མ་མཆིས་ཁྱོད་ཉིད་ཁོ་ནར་གསོལ་འདེབས་ན། །ཤིས་བརྗོད་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་རོལ་པ་ཡིས། །ཕུན་ཚོགས་མདོངས་མཐའི་མངལ་ཁུར་ལྕི་བར་མཛོད། །གང་ཞིག་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་པ་རིང་བཅད་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་ཟད་མེད་ཡིད་བཞིན་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །དད་པས་བསྙེན་ན་འདོད་དོན་མཆོག་སྩོལ་བ། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མར་སླར་ཡང་ཕྱག་བགྱིའོ། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དཔྱིད་ཀ་ལས། །ཚིག་གི་མེ་ཏོག་དགེ་འདི་ཡང་། །གཟུར་གནས་མགྲིན་པའི་རྒྱན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

mtsho skyes bla ma la shis par brjod pa'i tshul gyis bsngags pa dad pa'i ut+pal/_ mtsho skyes bla ma la shis par brjod pa'i tshul gyis bsngags pa dad pa'i ut+pal ces bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__'chi med grub pa'i zla shel zhu ba'i bcud/__/skal bzang yid kyi steng 'thung dkar po la/__/reg pas phan bde'i 'dzum phreng dbye ba'i dpyid/__/mtsho skyes bla mas deng 'dir shis par mdzod/__/yid 'ong mtshan dpe'i nyams 'gyur re res kyang /__/srid zhi'i mtshar sdug kun gyi khengs pa'i phul/__/lhag ma med par 'phrog pa'i ngo mtshar can/__/mtsho skyes bla mas deng 'dir shis par mdzod/__/gang gsung rnam pa kun ldan nA da'i sgra/__/rig pa 'dzin pa'i rgyud du brdung tsam gyis/__/yid la grub pa'i ngal 'tsho rab 'phel ba/__/mtsho skyes bla mas deng 'dir shis par mdzod/__/rnam mang rdul dang shes bya'i spros pa yi/__/pha rol son pa'i stong nyid mdzes ma ni/__/snying rje'i 'dzum dkar g.yo bas dge byas pa/__/mtsho skyes bla mas deng 'dir shis par stsol/__/mdor na rmi lam tsam du'ang skyabs gnas gzhan/__/ma mchis khyod nyid kho nar gsol 'debs na/__/shis brjod sprin gyi rnga gsang rol pa yis/__/phun tshogs mdongs mtha'i mngal khur lci bar mdzod/__/gang zhig skyon gyi rnam pa ring bcad cing /__/yon tan zad med yid bzhin chu gter che/__/dad pas bsnyen na 'dod don mchog stsol ba/__/mtsho skyes bla mar slar yang phyag bgyi'o/__/'jam mgon bla ma'i byin rlabs kyis/__/rjes su bzung ba'i dpyid ka las/__/tshig gi me tog dge 'di yang /__/gzur gnas mgrin pa'i rgyan gyur cig__/ces pa'ang gzhon nu smra ba'i nyi mas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]