JKW-KABAB-18-TSHA-053-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


\u0f01\u0f83:__sku gsum rigs 'dus zab tig las:__dbang chog bde chen bum bzang bzhugs:\u0f01\u0f83:__sku gsum rigs 'dus bla mar 'dud:__sngags kyi rtsa ba dbang bskur te:__srog ni dam tshig sdom pas bzung :__rim gnyis lam gyis gsos btab pas:__sku bzhi'i 'bras bu mngon du 'gyur:__sa ma ya:__de la thog mar rtsa ba'i dbang :__rgyas par bskur ba'i rim pa ni:__dben pa'i gnas su stegs bu'i dbus:__dkyil 'khor mtshan nyid rdzogs pa dang :__dbang rdzas mchod tshogs 'du byas la:__bdag mdun dbyer med bskyed cing bzla:__tshogs kyi 'khor lo rgyas par bskor:__slob dpon bdag nyid 'jug pa dang :__slob ma 'jug par gnang ba nod:__snod ldan khrus byas bgegs phral la:__srung 'khor bsgom zhing nges shes bskyed:__maN+Dal phul la chas su gzhug:__me tog dang bcas gsol gsum gdab:__ho:__rigs 'dus bla ma rdo rje 'dzin pa dgongs:__bdag cag gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:__smin grol dbang mchog zab mo don gnyer na:__thugs rje chen pos rjes su bzung du gsol:__zhes gsol de la lan sbyin pa:__ho:__bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor 'dir:__zhugs pa legs kyang dam tshig bsrung dka' bas:__thun mong khyad par bslab las mi 'da' na:__ye shes mchog gi dbang bskur sbyin par bya:__slar yang nan tan gsol ba gdab:__bla mas gnang ba'i dam tshig srog bzhin bsrung :__mtha' yas 'gro ba kun gyi don bgyid phyir:__rigs 'dus rnal 'byor rtse gcig bsgrub lags na:__thugs rjes dgongs te nges par gnang du gsol:__rgyud spyang slad du 'di ltar gdams:__de ltar yin na rigs 'dus bla ma yi:__dkyil 'khor chen por 'jug cing smin par bya:__nges 'byung lhag pa'i bsam pa rtse gcig pas:__rang rgyud dag pa'i thabs la 'jug par 'tshal:__zhes gdams skyabs sems tshogs bsag bya:__khyad par sdom pa bzung ba ni:__ho:__rigs 'dus bla ma'i lha tshogs dgongs su gsol:__bdag gis deng bzung byang chub snying po'i bar:__mkha' mnyam 'gro kun yongs su sgrol ba'i phyir:__rtsa gsum rab 'byams skyabs kyi mchog tu bzung :__lus ngag yid gsum gzhan gnod gzhir bcas spang :__gzhan phan smon 'jug byang chub sems gnyis bskyed:__mnyam pa chen po'i thab kyis lam bsgrub pa'i:__spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig rnams:__srog gi phyir yang mi btang bzung lags na:__rdo rje rgyal pos brtse bas nyer dgongs te:__bdag rgyud yongs su smin cing grol mdzad gsol:__snying gar byang chub sems gnyis kyi:__ngo bo zla ba rdo rje bsgom:__oM sarba yo ga bo d+hi tsit+ta a:__zhes pas bskyed cing brtan par bya:__bo d+hi tsit+ta sa ma ya s+t+waM:__pra dzaHhU~M ba~M hoHpra be sha ya phaT:_mchan/_be sha yis sgo phyes la:__sa ma ya s+t+waM gyis shar sgor bzhag:__tshad med bzhi yi 'jug pas gzhug:__sku gsung thugs kyi phyag kyang bya:__slar yang shar sgor 'khod pa la:__ye shes dbab par bya ba'i slad:__sbyor ba bdud rtsi'i chu nan sbyin:__hU~M:__'da' dka' rdo rje dam tshig bdud rtsi'i chu:__dam tshig ma bsrungs srog gi gshed du 'bebs:__bsrung na ye shes dngos grub tshe 'dir thob:__de bas dam srungs bdud rtsi'i chu 'thungs shig:__sa ma ya u da ka badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHTha:__dngos gzhi'i ched du gsol ba gdab:__hoH__bde gshegs sku gsum rigs 'dus lha tshogs kyi:__ye shes gzi byin deng 'dir phab nas kyang :__bdag gnas rnal 'byor lha dang chos nyid kyi:__ye shes rol pa'i gzi byin bskyed du gsol:__zhes gsol sgo gsum gnad gcun la:__gzhi lus badz+ra yo gi nI:__sku gsum rigs 'dus lhar bcas gsal:__snyoms 'jug sgra dang 'od zer gyis:__bskul te slob dpon lta dgongs bskyed:__ye shes dbab la nan tan bya:__ma grub spogs pa'i cho ga ni:__snying ga'i pad+ma sems dpa' la:__rtse gcig sems bzung mos gus kyis:__sku las bde chen 'od zer 'phros:__lus gang dwangs ma snying dbus thim:__bde stong ye shes skyes par bsam:__brjod med ngang bzhag hU~M dbyangs bya:__phebs nas tiSh+Tha badz+ras brtan:__rigs nges bya phyir me tog dor:__hoH__tshe rabs 'brel ba'i rigs 'dus bla ma lhar:__rin chen me tog phreng ba gus pas 'bul:__thugs rjes bzhes te byang chub snying po'i bar:__mi 'bral byin gyis brlab par mdzad du gsol:__rat+na puSh+pe pra tIts+tsha ho:__dbus mdun phyogs bzhir babs pa na:__rigs drug dbus rdo rje sems dpa' de'i mdun he ru ka__/shar rtag pa/__lho nyi ma/__nub gar dbang*/__byang rta mchog go__rigs su nges byas la:__ming gdags cod pan spyi bor 'ching :__hoH__rgyal ba rigs drug ye shes cir snang yang :__bla ma sku gsum dbyer med dbyings las shar:__rigs kyi cod pan spyi bor bcings pa yis:__dengs nas bzung ste 'bral med byin gyis rlobs:__puSh+pe sid+d+hi A be sha ya s+t+waM:__ye shes thur mas ma rig bsal:__hoH__ma rig ling tog tshogs brgyad kun gzhir bcas:__rig pa ye shes gser gyi thur mas bsal:__rnam par dag pa'i gzigs pa la brten nas:__rigs 'dus don gyi lha tshogs mngon gyur shog:__dz+nyA na tsak+Shu pra be sha ya phaT:__mthong ba bstan cing de nyid brjod:__de nas dngos gzhi'i dbang bskur la:__thog mar bum pa'i dbang gi slad:__maN+Dal dang bcas gsol ba gdab:__hoH__ji ltar gdod ma'i rdo rje 'chang chen pos:__rang gi sras la byang chub dbang bskur ltar:__dkyil 'khor khyab bdag rdo rje slob dpon gyis:__bdag kyang yongs su smin cing grol mdzad gsol:__slob dpon thugs ka'i 'od zer gyis:__dbang lha spyan drangs mchod bstod gsol:__slob ma bla ma rdor sems bskyed:__mi bskyod chu yi dbang bskur bya:__hU~M:__bla ma rdo rje sems dpa'i ngo bo nyid:__mi bskyod bdud rtsi chu yi dbang bskur bas:__rnam shes gnas 'gyur me long ye shes sku:__rdo rje rigs kyi dbang mchog thob par shog:__oM badz+ra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__slob ma bla ma nyi mar bskyed:__rin 'byung dbu rgyan dbang bskur bya:__trA~M:__bla ma rdo rje nyi ma'i ngo bo nyid:__rin chen 'byung ldan dbu rgyan dbang bskur bas:__tshor ba gnas 'gyur mnyam nyid ye shes sku:__rin chen rigs kyi dbang mchog thob par shog:__oM rat+na a b+hi Shiny+tsa trA~M:__slob ma bla ma gar dbang bskyed:__snang mtha' rdo rje'i dbang bskur bya:__hrIH__bla ma pad+ma gar dbang ngo bo nyid:__snang ba mtha' yas rdo rje'i dbang bskur bas:__'du shes gnas 'gyur sor rtog ye shes sku:__pad+ma'i rigs kyi dbang mchog thob par shog:__oM pad+ma a b+hi Shiny+tsa hrIH__slob ma bla ma rta mchog bskyed:__don grub dril bu'i dbang bskur bya:__hA:__bla ma rta mchog rol pa'i ngo bo nyid:__don yod grub pa dril bu'i dbang bskur bas:__'du byed gnas 'gyur bya grub ye shes sku:__las kyi rigs kyi dbang mchog thob par shog:__oM karma a b+hi Shiny+tsa hA:__slob ma bla ma rtag par bskyed:__rnam snang ming gi dbang bskur bya:__oM:__bla ma rgyal ba rtag pa'i ngo bo nyid:__rnam par snang mdzad ming gi dbang bskur bas:__gzugs phung gnas 'gyur chos dbyings ye shes sku:__bde gshegs rigs kyi dbang mchog thob par shog:__oM bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:__de ltar slob ma'i dbang bskur nas:__rdo rje slob dpon dbang gi slad:__slob ma bla ma he ru kar:__bskyed la dam tshig rnam gsum sbyin:__hU~MH__bla ma he ru ka yi ngo bo nyid:__mi phyed dam tshig gsum gyi dbang bskur bas:__sgo gsum gnas 'gyur 'od gsal ye shes sku:__rigs kun khyab bdag chen po'i dbang thob shog:__oM shrI he ru ka badz+ra gaN+De a b+hi Shiny+tsa a AH__so so'i mthar ni chu dbang bskur:__rigs kyi bdag pos spyi gtsug tu mi bskyod pa/__rna ltag g.yas su rin 'byung*/__ltag par snang mtha'/__g.yon du don grub/__dpral bar rnam snang*/__mi bskyod pa'i mdun du rdor sems/__spyi bor brgyan:__mchod dang shis pas mnga' dbul zhing :__dag thob yon tan brjod par bya:__rjes 'brel nus pa'i dbang bskur la:__lha sku phyag rgya spyi bor bzhag:__gzhi lus lhar bcas bskyed la bstim:__snang stong ye shes 'char bar bsam:__hrIH__rigs dang dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:__pad+ma kun tu 'chang ba'i dbang bskur bas:__gzung 'dzin 'khrul pa'i snang ba ji snyed kun:__rig stong chos kyi sku ru dag par shog:__oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma d+hA ra sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hrIH__gar gyi dbang phyug sems dpa' pad+ma'i spyan:__o rgyan tshe dpag med kyi dbang bskur bas:__las rlung 'khrul pa'i snang ba ji snyed kun:__bde stong longs spyod rdzogs skur dag par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma A yu She sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hrIH__ma 'gags sgyu 'phrul drwa ba'i tshul 'chang ba:__'gro 'dul pad+ma'i myu gu'i dbang bskur bas:__rtsa khams 'khrul pa'i snang ba ji snyed kun:__gsal stong sprul pa'i sku ru dag par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sa twa sarba sid+d+hi hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hrIH__sku gsum rgyal ba ma lus 'byung ba'i gnas:__mkha' spyod lhan cig skyes ma'i dbang bskur bas:__sgrib gnyis 'khrul pa'i snang ba ji snyed kun:__dbyer med bde chen sku ru dag par shog:__oM AHhU~M pad+ma yo gi nI sarba sid+d+hi:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M:__sku dang ye shes rnam rol cir yang shar:__zhi khro rigs 'dus rgyal ba'i dbang bskur bas:__phung khams skye mched 'khrul snang ji snyed kun:__rab 'byams lha yi 'khor lor dag par shog:__oM AHhU~M badz+ra gu ru gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__so so'i sngags kyi bzlas lung sbyin:__grags stong ye shes 'char bar bsam:__brtan phyir sngags phreng mgrin par bzhag:__AH__'gro 'ong brtan dang g.yo ba'i sgra skad kun:___rdo rje'i sngags kyi ngo bor dbang bskur bas:__phyi nang rlung gi rgyu ba ji snyed kun:__grags stong yi ge'i sprin du rdzogs par shog:__oM ma hA gu ru sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__lha sngags sems nyid dbyer med pa:__'od gsal thugs su ngo sprad cing :__me long gsal ba'i rdas mtshon te:__hU~M:__lha dang sngags kun me long gzugs brnyan ltar:__'od gsal gnyug ma'i ngo bor dbang bskur bas:__chos dang chos can spros pa ji snyed kun:__dbyings rig zung 'jug thugs su smin par shog:__oM ma hA gu ru sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__de ltar bum dbang bskur ba yis:__snang zhen lus kyi sgrib pa dag:__bskyed rim phrin las sgrub la dbang :__sprul pa'i sku ru smin par 'gyur:__zab dbang gsum gyi dang po ni:__bla ma o rgyan tshe dpag med:__yab yum mnyam sbyor byang sems sbyin:__AH__snang ba'i ngo bo pad+ma tshe dpag med:__stong pa'i rang bzhin 'chi med man+dA ra:__mnyam sbyor thugs rje byang sems dbang bskur bas:__las rlung dbu ma'i dbyings su thim par shog:__oM gu h+ya a mr-i ta bo d+hi tsit+ta sa ma ya A:__gsang dbang thob nas ngag sgrib dag:__rlung dang gtum mo bsgom la dbang :__longs spyod rdzogs skur smin par 'gyur:__mtshan nyid ldan pa'i rigs kyi yum:__rnal 'byor ma yi ngo bo sbyin:__slob mas dbang chen rta mgrin gyi:__nga rgyal dang bcas bde ba bsgrub:__hU~M:__'di ni bde chen ye shes 'byung ba'i gnas:__lhan cig skyes ma pad+ma'i rigs kyi lcam:__dga' bzhi'i thar pa bsten pa'i dbang bskur bas:__dpe yi ye shes rgyud la 'char bar shog:__oM gu h+ya mu dra pra dz+nyA dz+nyA na AH b+hi Shiny+tsa hU~M hU~M:__shes rab dbang thob yid sgrib dag:__pho nya'i myur lam bsgom la dbang :__chos kyi sku ru smin par 'gyur:__bla ma pad+ma kun tu 'chang :__de yi thugs nas gnyis pa spros:__slob ma'i snying gar thim pa yis:__don gyi lhan skyes mngon gyur bsam:__hoH__chos dbyings ngo bo bsam brjod spros las 'das:__ye shes rig pa zang thal rjen par shar:__dbyings rig zung 'jug pad+ma kun tu 'chang :___don dam lhan skyes ye shes mngon gyur shog:__oM ma hA gu ru dz+nyA na kA ya a a a:__bzhi pa'i dbang thob sgrib kun dag:__ye shes sku ru smin par 'gyur:__sa ma ya:__de ltar smin pa'i dbang bskur nas:__grol lam mchog gi byin rlabs ni:__bla mas lta dgongs gding bskyed la:__brda yi rdzas kyis mtshon nas kyang :__dmigs rim zab mo ngo sprod bya:__oM: me long la sku brnyan bstan la spyi bor bzhag__skye shi bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:__bskyed rim lha sku bsgom pa'i dbang bskur bas:__brtan g.yo'i dngos kun lha dang sngags su shar:__snang stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:__oM sarba dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:__hU~M: mar me bstan la snying gar bzhag__bsam gtan bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:__rdzogs rim rang gsal snang ba'i dbang bskur bas:__dpe dang don gyi lhan skyes rgyud la shar:__bde stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:__oM ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__hrIH thig le dmar po hrIHsa mtshan bstan la mgrin par bzhag__rmi lam bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:__bde gsal mi rtog thig le'i dbang bskur bas:__ngo shes rtsal 'byongs nyams rtogs lhug par shar:__gsal stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:__oM sarba d+harma tA bi kalpa bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa hrI:__hA: a yig spyi bor bzhag__'chi kha bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:__rlung sems gong du 'pho ba'i dbang bskur bas:__sku gsum dgongs pa'i dbyings su ro cig shar:__myong stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:__oM a pha?T a pha?T a pha?T a b+hi Shiny+tsa hA:__hU~M: 'ja' shel phyar/__chos nyid bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:__dbyings dang rig pa dbyer med dbang bskur bas:__ngo shes thag chod brtan pa thob par shar:__rig stong zung 'jug ye shes mngon 'gyur shog:__oM d+harma d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:__trA~MH__srid pa bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:__ma 'gags lha sngags chos sku'i dbang bskur bas:__gzung 'dzin sred len dag snang rol par shar:__tshor stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:__oM sarba d+harma dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa trA~M:__'di ni zab mo'i khrid rim gyi:__snying po byin rlabs rim pa ste:__dbang 'di lan cig thob pas kyang :__bar dor grol bar the tshom med:__sa ma ya:__smin grol zab mo'i lam bsgom par:__'gal rkyen bar chad sel ba'i phyir:__chos skyong gtor ma'i bka' bsgo ni:__bla ma he ru ka dpal dang :__gtor ma chos skyong 'khor bcas bskyed:__slob ma gnyen po stobs kyi lhar:__gsal ba'i lag gtad tha tshig bskul:__khyad par gnyer du gtad pa ni:__khyad par rdo rje'i slob ma 'di nyid dang :__byang chub bar du nam yang mi 'bral bas:__zab lam sgrub pa'i 'gal rkyen zhi ba dang :__mthun rkyen thams cad yid bzhin sgrub par mdzod:__dam bsgrag dam bsgrag pa ni/__shA sa na'i mthar/__sa ma ya sma ra sa ma ya ma ti kra ma ti/__sa ma ya rak+Shan+tu zhes brjod/__dam bsre dam bsre ba ni/__slob mar bdud rtsi byin pa'i lhag ma chos skyong gi gtor mar bran cing slar yang slob mar sbyin/__mchan/__bdud rtsi sbyin:__'dis ni rig 'dzin srung ma rnams:__lus dang grib bzhin 'grogs nas kyang :__lam gyi bar chad kun sel 'gyur:__sa ma ya:__mthun rkyen tshe dpal spel ba'i phyir:__bkra shis tshe yi dbang bskur ni:__thog mar tshe bcud 'gugs pa'i phyir:__tshe mda' g.yab cing gdung shugs bskyed:__hrIH__pad+ma rnam par rgyas pa'i dkyil 'khor nas:__bcom ldan mgon po o rgyan tshe dpag med:__sprul pa'i pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams bcas:__thugs dam gnad nas bskul lo gzi byin skyed:__rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:__bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:__'byung lnga'i dwangs ma ye shes 'od lngar sdus:__srid zhi'i dwangs bcud snying dbus thig ler stims:__mi 'gyur 'gags med mi shigs rdo rje'i tshe:__'chi med rtag pa don gyi dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She sarba sid+d+hi hU~M:__zhes bskul tshe 'brang spyi bor bzhag:__oM:__snying po'i bum pa ye shes 'od lnga'i dbus:__o rgyan tshe dpag med pa'i lha tshogs bzhugs:__mi 'gyur rtag pa rdo rje'i tshe dbang bskur:__skye 'chi bgres rgud bral ba'i dngos grub stsol:__kA ya A yur sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM:__tshe chang bdud rtsi mgrin par sbyin:__AH__bde chen byang chub sems kyi bdud rtsi ni:__rlung sems dbu mar 'ching ba'i bcud dang ldan:__'gags med rtag pa rdo rje'i tshe dbang bskur:__tshangs dbyangs rgyun chad med pa'i dngos grub stsaul:__wA ka? A yur sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa AH__ril bu snying dbus thig ler bstim:__hU~M:__'pho med dwangs ma lnga ldan ril bu'i gzugs:__snying dbus ye shes sems pa'i tshul du thim:__mi shigs rtag pa rdo rje'i tshe dbang bskur:__'od gsal gnyug ma don gyi dngos grub stsol:__tsit+ta a yur sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:__tshe bcud rgyas gdab brtan par bya:__aH__spros pas snang srid khyab pa'i tshe dang dpal:__bsdus pas snying dbus mi shigs thig ler thim:__bcings pas 'du 'bral med pa'i lu gu rgyud:__cis kyang mi phyed rdo rje'i srog 'grub shog:__badz+ra A yu She rak+Sha a a:__dbang 'di lan gcig bskur bas kyang :__dus min 'chi las nges par grol:__mang du bskyar na tshe 'phel zhing :__dpal dang 'byor pa rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__de ltar rtsa ba'i dbang bskur ba:__'jug pa dngos gzhi mtha' rgyas te:__dang po'i las can lhag gnas sogs:__spro na spyi bzhin sbyar bar bya:__sa ma ya:__smin grol brtan par bya ba'i phyir:__byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ni:__don dbang snying po bsdus pa ste:__maN+Dal gsol gdab rgyud sbyangs pa'i:__slob ma lhar bskyed ye shes dbab:__brtan par byas rjes gtor ma ni:__rten dang brten pa'i dkyil 'khor gsal:__gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum las:__dkar dmar mthing ba'i yig 'bru dang \u0f7f__bdud rtsi 'od zer bcas pa rnams:__rim dang gcig car spros nas kyang :__slob ma'i gnas gsum zhugs shing thim:__dbang bzhi'i ye shes rdzogs par bsam:__gdung shugs drag po'i thugs dam hrIH__sku gsum rigs 'dus sogs nas/__mkha' khyab 'gro kun smin cing grol bar mdzod:__mchan/__bskul:__khyad par byin rlabs tshig 'dis gsol:__lus ngag yid la rdo rje'i dbang bzhi bskur:__rtsa rlung thig le sems kyi dri ma sbyongs:__snang grags rtog gsum lha sngags chos skur shar:__sku bzhi'i go 'phang 'grub par byin gyis rlobs:__kA ya wA ka tsit+ta sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__gtor ma'i lha bstim don ngo sprad:__rjes 'brel bzlas pa'i lung sbyin zhing :__dbang bzhi stan thog gcig tu thob:__nyams rtogs ye shes rgyas par 'gyur:__sa ma ya:__de ltar dbang gis rgyud smin cing :__dam tshig rnam par dag pa yis:__rang dang gzhan don mchog bsgrub phyir:__bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan pa'i:__las kyi rim pa bya 'dod na:__phun sum tshogs pa lnga ldan pas:__sa gzhi yongs sbyangs mtshams gsum bcad:__bsnyen pas bskul zhing nye bsnyen phyir:__dkyil 'khor pa la snyan gsan dbab:__sgrub pa'i rdzas rnams nyer bsdogs shing :__bum pa slob ma lhag gnas sogs:__bla ma'i sgrub gzhung spyi ltar sbyar:__khyad par sgrub rten dam rdzas ni:__rig 'dzin bla ma'i snang brnyan sku:__bstan pa bu gcig 'khor lo gsung :__srog phur mtshan nyid ldan pa thugs:__yon tan sel med a mr-i ta:__phrin las myang grol ril bu dang :__rdor dril tshe gal ma da na:__drag po'i phur bu la sogs bsham:__'di man chad phab ma grub pa yin 'dra/__dge legs 'phel//