JKW-KABAB-18-TSHA-043-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


'u~MH__klong chen snying gi thig le las:__rgyal ba rig 'dzin gyi srog 'khor dpal gyi gdu bu bzhugs:_:'u~MH__gi 123456789\u0f7f__dbyings rig rgyal po stang dpyal ngas:__dus gsum dus med chen por rgyas:__rdo rje can gyi phrin las dang :__sngags lam thabs kyis rten cing 'brel:__bsam gyis mi khyab brjod mi lang :__mthong thos reg gam rdzi phyogs phog:__btags pas grol ba rig 'dzin gyi:__srog gi 'khor lo bshad kyis nyon:__bri gzhi bzang por rin po ches:__mu khyud rim pa bcu gcig dbus:__kun bzang yab yum thugs ka ru:__'od lnga'i 'khor lo 'bru lngas mtshan:__de'i phyi mu khyud gnyis pa la:__rig pa yab kyi snying man ngag snying thig__po ni:__e ma ki ri ki ri:__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun+d+ha li ma su ma su:__i ka ra su lI b+has ta ye:__tsa ki ra b+hu li ta lce ye:__sa mun ta tsar+ya su g+ha ye:__b+hi ti sa na b+h+ya gu li ye:__sa ka ri d+hu ka na:__sa ta ri b+he ta na:__pa ra hi li sa na:__ma kha ra te ke la na:__saM b+hu ra ta me ka tsa ra tang ba:__sur+ya g+ha ta ra e pa sha na:__ra na b+he d+hi sa g+hu te pa ye:__g+hu ra g+hu ra sa ga kha ra na laM:__na ra na ra i tha pa Ta laM:__sir na sir na b+he sa b+he sa ra sa baM laM:__b+hun d+ha b+hun d+ha:__tshi Sha sa ke laM:__sa sA ri rI khe khe i I ma mA ri rI la hA AH__de'i phyir pad+ma 'dab brgyad la:__mdun nas brtsams pa'i g.yas bskor du:__oM rig 'dzin brgyad kyi snying po/__ma hA gu ru sha rI raM hU~M kA ra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM d+ha na saM skr-i AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM many+dzu shrI mi tra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM bi ma la mi tra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM nA ga rdzu na AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM gu h+ya tsan+d+ra AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM A tsar+ya pad+ma AHhU~M:__oM ma hA gu ru sha rI raM shIn+taM g+har+b+ha AHhU~M:__de'i phyi mu khyud bzhi pa la:__stong pa yum gyi snying po ni:__mas ta b+ha li b+ha li:__sa mi ta su ru su ru:__kun b+ha li ma su ma su:__e ka ri li b+ha ta ye:__tsa ga ra b+hu li ta:__lce ye sa man ta:__tsar+ya su g+ha b+hi ti:__sa na b+h+ya gu ye:__ka ri d+ha ki ri:__d+ha ha ka ma ha re lha:__ha na sa ri li hi:__sa na ma kha ra ta ke la na:__saM b+hu da ra te me k+sha tsa ra staM:__d+ha ba su t+ya g+ha ta ra a:__ma sha na par:__b+hi hi:__ti sa g+hu ra la:__ma smis la g+hu sti la ta:__ya g+hu g+hu ra g+hu ra:__brlang ga kha ga la ra na la ma sa:__na ra na la ma:__i tha ra pa ta laM:__si ra na b+he sa ra la ba g+he laM:__ma AH__sa sa ri rI li lI ma mA ra rA:__mu khyud lnga par rtsibs bcu la:__oM _ _ _ _rgyud sde sgyu 'phrul gyi snying po'o/__sarba ta thA ga ta ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM badz+ra ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM rat+na ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM pad+ma ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM karma ma hA shrI he ru ka ma hA tsaN+Da sarba duSh+tan+ta ka ha na da ha pa tsa hU~M hU~M hU~M phaT:__oM sarba ta thA ga ta ma hA kro d+hI shwa rI sarba duSh+taM hU~M phaT:__oM ma hA badz+ra d+ha ra ma hA kro d+hi shwa ri dz+wa la ni hU~M phaT:__oM ma hA sur+ya rat+na ma hA kro d+hi shwa rI bi dra ma hU~M phaT:__oM hrIHshat+ta sa man+ta pad+ma ma hA kro d+hi shwa rI khA hi hU~M phaT:__oM sarba a mo g+hA ma hA kro d+hi shwa ri bi shwa hU~M phaT:__rtsibs mchan la:__oM gu ru shrI badz+ra yak+sha gro d+ha tsit+ta hU~M:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__oM gu h+ya dz+nyA na shrI he ru ka gu h+ya dz+nyA na kro d+hi shwa rI s+t+waM:__ma ma yo gi ni ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M phaT:__oM sgrub sde bka' brgyad kyi snying po/__AHkro te ka ya mAn+ta ka ha na ma tha b+hany+dza hU~M phaT:__oM badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__oM hrIHpad+ma ta kri ta badz+ra kro ta h+ya g+h+ri wa hu lu hu ra rtsa hU~M phaT:__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+taM hU~M phaT:__oM badz+ra kI lI kI la ya sarba big+h+nAn baM hU~M phaT:__oM badz+ra sarba duSh+taM hU~M phaT:__khra~M ga ru Ta sarba TAk+ki nI hU~M phaT:__drug pa thig le nyi shu rtsa lngar:__karma rak+sha g+hi haM ti:__b+he g+ha ra na so gad gling :__b+hu ka ri la b+ha du tra:__ra ba ka la sa mi khye:__ma tang phas phar ras mi ta:__kha Ta re ka sa mig rlung :__a ke ra na b+he tsag sha:__a ri mu ta sa gu li:__ya seng ra rlung pa la yA:__ma ma ko ling sa man+ta:__g+ha ra yaM pa ra mi taM:__bu ga sing ha pha g+ha la:__ra mi se se kha ta pa:__big khu ma la pa taM ki:__sa ma nye wa d+he ra pa:__badz+ra sa twa tri tro me:__g+he wa su g+har rna ma ya:__d+harma pa ti sa gu li:__ras mi sa ma khas kad tse:__ru pa sa mi mi ta li:__da tig pa laM ka li sa:__ga tsa pa li sa aM taM:__ka ma e a a nu+u sa:__saM kri ma ma karma te:__nga la khe pa ki li sa:__bar mtshams longs sku'i snying po dang :__rigs drug klong grol yi ge spel:__oM hU~M trAM hrIHAH__'a a ha sha sa ma:__bdun par pad 'dab zhe gnyis la: zhi ba'i lha tshogs kyi snying po/_hU~M hU~M hU~M:__badz+ra tsit+ta oM:__a a a badz+ri b+ha dra sa man+ta:__hU~M badz+ra d+h+rika?:__muM d+hA te shwa rI:__oM dzi na dzika?:__lAM dwe Sha ra ti:__swA rat+na d+h+rika?:__mAM mo ha ra ti:__A a ro lika?:__pAM rA ga ra ti:__hAM pra dz+nyA d+hika?:__tAM badz+ra ra ti:__k+ShiM hi rA dza ya:__hU~M lA s+ye sa ma ya s+t+waM:__trAM A gar+b+ha ya:__trAM mA l+ye sa ma ya ho:__hrI ha hU~M pad+ma pra da ma:__hrIM gI ti rA go haM:__dz+hiM ku ru pA Ni:__A nirti rA ga ya mi:__me d+h+wa ra Ni swA hA:__dzaHd+hu pe pra be sha:__th+l+hiM nis+sa raM b+ha ya swA hA:__hU~M puSh+pe A be sha:__hU~M swa rA dza ya swA hAH__baM dI ba su gi ri:__mUM shrI AM rA ga ya swA hA:__hoHg+han+d+he tsit+ta:__oM mu ne kreM swA hA:__oM mu ne hU~M truM swA hA:__oM mu ne sruM swA hA:__oM mu ne praM swA hA:__oM mu ne k+ShaM swA hA:__oM mu ne ye swA hA:__oM ya mAn+ta kri ta phaT:__oM badz+ra d+ha ra ma hA kro d+hi shwa rI dz+wa li nI hU~M phaT:__hU~M pra dz+nyAn+ta kri ta phaT:__oM rat+na d+ha ra ma hA phaT:__hU~M pad+man+ta kri ta phaT:__oM pad+ma d+ha ra ma hA phaT:__oM big+h+nAn ta kri ta phaT:__oM karma d+ha ra ma hA phaT:__brgyad par khrag 'thung yab yum ni:__oM a kra 'dus pa mdo'i snying po'o/__ma hA shrI he ru ka hU~M:__ka ta ma hA kro d+hI shwa rI hU~M phaT:__oM sarba ta tha ga ta shrI he ru ka hU~M:__sarba ta thA ga ta kro d+hi shA rI hU~M:__oM badz+ra shrI he ru ka hU~M:__badz+ra kro d+hi shwa rI hU~M:__oM bud+d+ha shrI he ru ka hU~M:__bud+d+ha kro d+hi shwa rI hU~M:__oM rat+na shrI he ru ka hU~M:__rat+na kro d+hi shwa rI hU~M:__oM pad+ma shrI he ru ka hU~M:__pad+ma kro d+hi shwa rI hU~M:__oM karma shrI he ru ka hU~M:__karma kro d+hi shwa rI hU~M:__oM rak+sha shrI he ru ka hU~M:__rak+sha kro d+hi shwa rI hU~M:__oM sa nu shrI he ru ka hU~M:__sa nu kro d+hi shwa rI hU~M:__oM gu h+ya shrI he ru ka hU~M:__gu h+ya kro d+hi shwa rI hU~M:__oM yak+sha shrI he ru ka hU~M:__yak+sha kro d+hi shwa ri hU~M:__gau ri ma brgyad/__oM badz+ra gau rI ha:__oM badz+ra tsau rI ha:__oM badz+ra pra mo ha ha:__oM badz+ra be ta lI ha:__oM badz+ra puk+ka sI ha:__oM badz+ra g+hasma rI ha:__oM badz+ra sme sha ni ha:__oM badz+ra tsaN+Da li ha:__sing+ha ma brgyad/__oM badz+ra sid+ha mu khI he:__oM badz+ra bya g+h+ri mu khI he:__oM badz+ra sri la mu khI he:__oM badz+ra shwa na mu khI he:__oM badz+ra kr-id+d+ha mu khI he:__oM badz+ra kang+ka mu khI he:__oM badz+ra kA ka mu khI he:__oM badz+ra u lu kA mu khI he:__dgu par dbang mo nyer brgyad dang :__bstan pa spyi yi snying po bkod:__a nu rak+sha sI b+h+yo:__prah+ma ni b+h+yo:__rau trI b+h+ya:__bi pA lai b+h+yo:__ku ma rI b+h+yo:__in+d+ra rI b+h+yo:__badz+ra pid+ga li b+h+yo:__a mr-i taM b+h+ya:__sau mya b+h+yo:__daN+Da daM b+h+yo:__rak+Sha sI b+h+yo:__b+hak+Sha sI b+h+yo:__ra ti badz+ra b+h+yo:__ru ti ra mat+ta b+h+yo:__e ka tsa ri NI b+h+yo:__ma no ha raM b+h+yo:__sid+d+hi kaM b+h+yo:__bA+e ya bA b+h+yo:__ma hA mA ra Na badz+ra b+h+yo:__ag+nI b+h+yo:__b+ha ra hi b+h+yo:__tsa muN+Di b+h+yo:__su tra ni b+h+yo:__wa ru NI b+h+yo:__badz+ra ma hA kA li b+h+yo:__badz+ra tsa kA la b+h+yo:__badz+ra kum+b+ha kar+Na b+h+yo:__badz+ra lam+bau da ra b+h+yo:__oM badz+ra Ar+ya te dza te nga dza:__oM badz+ra a mu khI hU~M:__oM badz+ra lo ka baM:__oM badz+ra b+hasmi pa la ya ba ti ho:__a AH__i I:__u U:__r-i r-IH__l-i l-I:__e A+ai:__o A+au:__aM AH__ka kha ga g+ha nga:__tsa tsha dza dz+ha nya:__Ta Tha Da D+ha Na:__ta tha da d+ha na:__pa pha ba b+ha ma:__ya ra la wa:__sha Sha sa hak+Sha:__ye d+harma he tu pra b+ha wa he dun+te:__ShAn+ta thA ga te h+ya wa data:__te Shany+tsa yo ni ro d+ha e waM bA dI ma hA shrA ma Na:__che ge mo'i nad gdon 'jigs brgyad sdig sgrib thams cad rig pa'i klong du shIn+taM ku ru swA hA:__tshe dang bsod nams zhing khams thams cad rig pa'i ngang du puSh+tiM ku ru swA hA:_'khor 'das thams cad rig pa'i ngang du pA shaM ku ru swA hA:__dgra bgegs dug lnga dug gsum thams cad rig pa'i ngang du mA ra ya phaT:__bcu pa 'od lnga'i mu khyud bskor:__bcu gcig 'od lnga'i pa Ta ris:__de nas rab tu gnas pa ni:__yang gsang sgrub pa'i gzhung bzhin la:__thig le chen po'i snying po rnams:__rtsa sngags nyid dang sbrel la bzla:__shis pa brjod cing me tog gtor:__rten 'brel snying pos rab tu gnas:__dbang bskur byed na sdom pa gsum:__cho ga bzhin du bzung byas la:__bstan bur brgya phyag maN+Dal dbul:__tshar gcig bklags la spyi bor bzhag:__ho:__rgyal ba rig 'dzin zhi khro'i lha:__btags grol srog gi 'khor lo 'dis:__skal ldan slob ma che ge mo'i:__sgo gsum smin par mdzad du gsol:__grol zhing gang bar mdzad du gsol:__rgyas dang 'phel bar mdzad du gsol:__kA ya wAk+ka tsit+ta rat+na karmA a b+hi Shiny+tsa swA hA:__zhes brjod gnas lngar gtug byin rlobs:__'di ni chos sku'i ring bsrel dngos:__sde gsum rgyud lung man ngag dang :__rgyal ba yongs rdzogs srog 'khor yin:__spyi bo mgrin pa mchan khung du:___sus bcangs sdig pa kun las grol:__dus gsum rgyal ba bsnyen dang mtshungs:__'das dus gdung dang ring bsrel dang :__sa g.yo sgra 'od 'ja' tshon 'byung :__nyi zla gzas zin sa g.yos dang :__'od dang sgra dang sad ser rims:__mu ge phyugs nad byung ba'i tshe:__byang chub sems dang ldan pa yis:__rim bzhin rnam snang mi bskyod pa:__rin 'byung dpag med don grub dang :__bzang mo rang rang rigs kyi ljags:__yig 'brus mtshan par bsgom ste bklags:__tshogs dang mchod pa srog 'don dang :__mchog dman dud 'gro yan chad la:__sbyin pa gtong zhing rnal 'byor bsgom:__nyin zhag gcig la mtshon pa na:__snga zhog byer dang dros gting zug:__nyin gung snyoms la dgong kha 'khrug:__srod byer srod yol 'khrug pa dang :__phyed snyoms tho rangs 'khrug pa'i tshe:__so so'i dus gnad nges pa bzhin:__bklags dang tshogs bsags rgya cher bya:__gsang sngags mos pa can la gsungs:__dad pa can la smos ci dgos:__rmongs pa'i dud 'gro la btags kyang :__thugs rje'i dpyang thag chad pa med:__the tshom log lta can dag ni:__rdo rje can gyi phrin las dang :__'dul tshul thabs kyis spangs pa'i phyir:__gsang tshig rig sngags sman dang dpyad:__rten cing 'brel bar 'byung ba'i mthu:__kun la bskur bar bslu 'gyur zhing :__skal ba chad pa snying re rje:__'di dang mjal zhing mos pa rnams:__las 'phro can du gdon mi za:__snying thig bstan pa nyams pa'i tshe:__kun tu bzang pos byin brlabs pa:__rang byung rdo rje dang 'phrad nas:__mthong thos dran reg grol bar shog:__sa ma ya:__rgya rgya rgya::