JKW-KABAB-18-TSHA-008-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


pad+ma tshe yi snying thig las:__'chi med grub pa'i brgyud bskul bzhugs:__'chi med tshe yi lha la 'dud:__brgyud gsum thugs dam gnad bskul bas:__rdo rje'i ye shes byin 'bebs phyir:__mda' dar g.yab cing bdug spos 'thul:__mos gus gdung shugs drag po bskyed:__hrI:__'og min bde chen dbang gi pho brang nas:__bcom ldan mgon po ye shes tshe dpag med:__yum mchog gsang ba'i lha mo tsaN+Da lI:__yab yum gnyis med rdo rje'i tshe mchog grub:__dam pa khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__dbyings nas brtser dgongs rig pa'i thugs rje bskyed:__'khor 'das dwangs bcud mi shig thig ler thim:__tshe dang ye shes byin phob dbang mchog bskur:__oM gu ru a mA ra Ni dzi ban+ti ye badz+ra A yu She swA hA:__hrI:__dag pa'i zhing mchog ri bo ta la ru:__'jig rten dbang phyug pad+ma gar dbang dang :__yum mchog sgrol ma gsang ba ye shes che:__yab yum=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__'chi med gnas mchog bdud rtsi'i chu rlung du:__rdor sems dngos snang pra he badz+ra dang :__ye shes mkha' 'gro bde chen rgya mtsho ma:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__rang byung dur khrod so sa gling chen por:__rig rtsal dbang thob shrI sing ha dang :__ye shes mkha' 'gro bde chen zhi ba mtsho:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__bkra shis brag phug ma ra ti ka ru:__bde ba chen po pad+ma badz+ra dang :__tshe lam gsang ba'i grogs mchog man+da ra:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__ngo mtshar lhun grub gter gyi dur khrod du:__pan grub dbang po bi ma mi tra dang :__'chi med 'phags ma dbang phyug rgyal mo rtsal:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__gzhan yang rang byung grub pa'i dur khrod du:__lha dang dbyer med rig 'dzin slob dpon brgyad:__rang rang rig pa'i pho nya mkha' 'gro'i tshogs:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__brag dmar g.ya' ma lung gi dben gnas su:__tshe dpag med mgon o rgyan chen po dang :__mkha' 'gro'i gtso mo bde chen mtsho rgyal lcam:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__li yul gnas mchog grub pa'i dga' tshal du:__lo tsA chen po bai ro tsa na dang :__gsang ba'i yum mchog bde chen tshul khrim sgron:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__lho brag mkhar chu gnyen gyi dben gnas su:__gnub gyi slob dpon nam mkha'i snying po dang :__sprul pa'i Da ki she dkar rdo rje mtsho:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__oM gu ru a mA ra Ni sarba bid+ya d+ha ra A yur+dz+nya na a be sha ya a A:__hU~M hU~M hU~M:__dzaHhU~M baM ho:__de ltar 'chi med rig 'dzin bla ma'i thugs dam bskul ba sngon du 'gro bas:__dkyil 'khor so so'i tshe 'gugs bskul ba gzhung ltar dus drug tu bya'o/__/dad dang gdung shug rtse gcig pas:__gsol btab thug dam rgyud bskul ba:__tshe dang ye shes byin 'bebs shing :__'chi med dngos grub thob par nges:__sa ma ya:__gu h+ya:__brda tham:__dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i byin rlabs las:__pad+ma mdo sngags gling pa 'od gsal sprul pa'i rdo rjes gtan la phab pa'o/__hrI:__gzhom bral bkra shis lha rtse'i pho brang du:__gter chen 'od gsal sprul pa'i rdo rje dang :__nyams snang bde ba'i gar mkhan g.yu sgron ma:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru=__hrI:__'chi med gru ri ngo mtshar sman ljongs su:__bde chen rgyal po 'ja' lus rdo rje rtsal:__dgyes mdzad dngos snang ye shes DAk+ki ma:__yab yum=__dam pa=__dbyings nas=__'khor 'das=__tshe dang =__oM gu ru a mA ra Ni dzi wan+ti ye badz+ra a yu She swA hA/