JKW-KABAB-16-MA-013-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


_d+hI/:__rtsa gsum 'od gsal snying tig las/__phag mo dkar mo'i phrin las khrigs su bsdebs pa ye shes snang ba'i rgyan ces bya ba bzhugs so/____d+hI/:__na mo gu ru badz+ra wA ra hI bA dA ya/__de la bcom ldan 'das ma rdo rje phag mo dkar mo shes rab gsal byed kyi phrin las kyi cho ga cung zad spros te nyams su len pa'i tshul la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__dang po la gnyis/__cho gar ma gtogs pa'i sbyor ba dang*/__cho gar gtogs pa'i sbyor ba'o/__/dang po ni/__dur khrod la sogs pa'i gnas dben zhing zil che bar/__mdun bskyed tshogs rten gyi dbang du byas te rdul tshon nam ras bris kyis chos 'byung dkar po bsnol ma dur khrod rdo ra me ri dang bcas pa'i dbus su pad+ma 'dab bzhi'i lte bar rdo rje dkar po rtse lnga pa ba~M yig gis mtshan pa dang*/__'dab ma bzhi la 'bum phrag yangs pa'i mkha' 'gro'i thugs srog ha ri ni sa zhes pa'i yig 'bru rnams dgod/__de'i dbus su many+dzi'i steng bde skyong mtshan ldan bdud rtsis gtams pa'i khar sin+d+hu ra'i me long chos 'byung ba~M yig sngags phreng gis brgyan pa bzhag__/mthar sman gtor rak+ta dang nyer spyod/__gzhan yang tshogs kyi yo byad dang*/__sngon gtor/__rang gi mdun du rdo dril/__thod rnga/__nang mchod sogs 'du bya/__rgyun gyi rnal 'byor la sman gtor rak+ta nyer spyod tsam la brten kyang rung ngo*/__gnyis pa la skyabs sems tshogs bsags bgegs bskrad srung*/__byin dbab mchod pa byin gyis brlab/__ces bdun las/__dang po ni/__bla ma dang gnyis su med pa'i rje btsun rdo rje phag mo'i lha tshogs mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa tshogs zhing mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/__na mo:__phyogs dus rgyal ba rab 'byams kyi:__ye shes chen po'i ngo bo nyid:__bla ma rdo rje rnal 'byor mar:__mi phyed gus pas skyabs su mchi:__lan gsum:__gnyis pa ni:__hoH__gzung 'dzin 'khrul pa'i 'gro ba rnams:__'od gsal rnam kun mchog ldan dbyings:__'pho 'gyur med par ro gcig phyir:__rdo rje btsun mo bsgom par bgyi:__lan gsum:__gsum pa ni:__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:__dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:__mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la:__gnyis med yid kyis skyabs su mchi:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:__dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:__nyes byas ma lus bshags par bgyi:__phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:__ma chags spyod la rjes yi rang :__dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:__rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:__bde gshegs dbang phyug sems can la:__dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:__tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:__bsdus te byang chub chen por bsngo:__dzaHhU~M ba~M ho:__tshogs zhing rang la thim par bsam:__bzhi pa ni:__rang nyid skad cig gis rdo rje phag mo'i skur gyur par mos la:__bgegs gtor dngos su bshams pa yod na:__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang :__oM AHhU~M hoHsa brlab:__oM sarba b+hU ta A kar+Sha ya dzaHsa mgron dgug:__oM sarba big+h+nAn ba liM ta khA his bsngos la:__gang ltar yang bka' bsgo ba ni:__hU~M:__sku dang ye shes dkyil 'khor 'dir:__tha mal snang zhen gdon bgegs kun:__rig rtsal gnyug ma'i bka' byung gis:__rang bzhin 'od gsal dbyings su dengs:__hU~M hU~M hU~M:__lnga pa ni:__hrI:__phyi snod thams cad 'od lnga'i zhing :__nang bcud bde chen mkha' 'gro'i sku:__snang grags 'khrul pa'i rtog tshogs kun:__lha sngags chos skur mtshams gcad do:__oM AHhU~M badz+ra rak+Sha b+h+rU~M a:__drug pa ni:__hrI:__bzhengs shig sku gsum zhing khams nas:__dbyings dang ye shes d+hA ka'i tshogs:__he ru ka yi gnas mchog 'dir:__dbang bskur byin phob nyams rtogs spor:__oM AHhU~M sarba dz+nyA na d+hA ki nI sa ma ya A be sha ya hrIM hrIM pheM pheM:__bdun pa ni:__oM AHhU~M:__yul dang dbang po'i longs spyod kun:__bde ba chen por byin brlabs pas:__phyi nang gsang mchod 'dod yon sprin:__nam mkha' mdzod kyi rgyan du shar:__oM sarba pU dza sa ma ya AHhU~M:__gnyis pa dngos gzhi la lha bskyed spyan drang bzhugs su gsol:__phyag 'tshal mchod bstod bzlas pas bsnyen:__ces bdun las:__dang po ni:__hrI:__stong pa nyid dang snying rje che:__zung 'jug ba~M yig dkar po las:__'od 'phros snod bcud dbyings su sbyangs:__tshur 'dus skad cig dran rdzogs su:__rang rig bcom ldan wA ra hrI:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog dkar:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__g.yon pas thod khrag thugs kar bsnams:__mchan khung kha T+wA~M rtse gsum mtshan:__spy-i gtsug phag zhal ngur sgra sgrogs:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__khro 'dzum chags nyams mtshan dper 'bar:__zhabs gnyis brkyang bskum gar stabs kyis:__pad nyi ba~M ro'i snying gar rol:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__phung po khams dang skye mched kun:__ye shes rigs lngar dbang bskur ro:__oM AHhU~M:__oM hU~M trA~M hrIHAHa b+hi Shiny+tsa hU~M:__gnyis pa ni:__slar yang rang gi snying ga'i hU~M las byung ba'i bde ba chen po'i ye shes kyi 'od zer mkha' khyab tu 'phros pas sku gsum gyi zhing rab 'byams na bzhugs pa'i rdo rje rnal 'byor ma'i lha tshogs thams cad mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dza:__zhes snyan gsan phab la:__thod rnga 'khrol zhing gdung ba'i shugs bskyed de:__hrI:__bde chen ye shes gcig nyid las:__gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i tshul:__zhing sngags lhan skyes rnal 'byor ma:__'bum phrag mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:__chos sku skye ba med pa las:__skye ba'i cho 'phrul cir yang ston:__sgrub la dngos grub mchog stsol phyir:__thugs rje'i dbang gis gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra dz+nyA na d+hA ki nI sarba sa ma ya dza dza:__hrIM hrIM pheM pheM:__gsum pa ni:__hrI:__dam tshig sems dpa' gnyug ma'i dbyings:__rig pa rang snang ye shes la:__mi phyed bde chen thig le cher:__gnyis med brtan par bzhugs su gsol:__sa ma ya ho:__sa ma ya stAM__dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Than+tu:__bzhi pa ni:__hoH__rdo rje btsun mo'i mkha' dbyings su:__ye shes yon tan rgyan du rdzogs:__dus gsum rgyal kun skyed pa'i yum:__rnal 'byor ma la phyag 'tshal lo:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha ho:__lnga pa ni:__oM AHhU~M:__dag pa bde stong mkha' spyod zhing :__rig rtsal ma 'gags mchod pa'i sprin:__phyi nang gsang ba bla med pa:__rdo rje'i longs spyod chen por bzhes:__oM AHhU~M dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha swA hA:__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta dz+nyA na d+hA tu pU dza ho:__drug pa ni:__hrI:__gdod nas rnam grol lhan cig skyes pa'i dbyings:__'gag med bde ba chen po'i ye shes sku:__rab 'byams dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug ma:__kun bzang phag mo yum la phyag 'tshal bstod:__gnas yul dur khrod mkha' 'gro'i zhing rnams su:__sprul pa'i gar mdzad rnal 'byor ma yi tshogs:__snang srid dag pa rab 'byams lha dang sngags:__ye shes chen por shar la phyag 'tshal bstod:__phyi nang gzhan gsum rdo rje'i pho nya mo:__'od gsal dbu ma'i dbyings su ro gcig pas:__bde chen tshogs kyi spyod pa la brten nas:__zung 'jug rnam kun mchog ldan mngon gyur shog:__bdun pa ni:__thugs kar nyi zla kha sbyor dbus:__hrIMHmthar sngags phreng g.yon du 'khor:__'od kyis phyogs bcu'i rgyal kun mchod:__khams gsum 'gro ba'i sgrib gnyis bsal:__srid zhi'i shes rab ye shes bcud:__bdud rtsi'i rnam par spyan drangs nas:__lus ngag yid la thim pa yis:__spobs pa'i gter mdzod grol bar gyur:__ces bzlas dmigs pa gsal gtab la:__bzla bya'i sngags ni:__oM ba~M badz+ra wA ra hI pra dz+nyA dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIM dzaH__zhes bzlas pa'i skyon spangs la rtse gcig tu bzla:__dus dang rtags kyi rim pa rang gzhung las:__bdun phrag gsum du bzlas pa yis:__dngos nyams rmi lam sna tshogs su:__nyi zla shar dang bdud rtsi'i 'thung :__me tog char 'bebs rol mo sgrogs:__khrus byas gos dkar gyon pa sogs:__dge zhing shis pa'i rtags mtshan 'byung :__de tshe dngos grub blang bar bya:__zhes pa ltar te/__thun mthar dbyangs gsal rten snying gis sngags kyi lhag chad kha bskang zhing byin rlabs brtan par bya/__mchod cing bstod la yi ge brgya pa brjod/__gsum pa rjes la/__tshogs dang skul bya dngos grub gsol/__bsdu ldang bsngo smon shis pa brjod/__ces bdun las/__dbang po ni/__bla ma dang ma da na sogs thabs shes kyi brdas mtshon pa'i dam tshig gi rdzas su 'os pa rnams la bsang chu 'thor/__ra~M ya~M kha~M:__rang byung pad+ma b+hany+dza'i dbyings:__ye shes chen po'i bdud rtsi'i bcud:__dpa' bo mkha' 'gro'i dam tshig rdzas:__tshogs kyi longs spyod chen por gyur:__oM AHhU~M ha hoHhrI:__zhes brlab:__tshogs zhing spyan drangs shing 'bul ba ni:__phud rim pa gsum du spros la:__hrIH__ngo bo chos sku'i pho brang nas:__kun tu bzang mo dbyings kyi yum:__rig pa rang snang 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__bde ba chen por thugs dam bskang :__dam tshig nyams chag nyes ltung bshags:__gzung 'dzin 'khrul pa dbyings su sgrol:__dbang skur byin rlobs dngos grub stsol:__rang bzhin longs sku'i gzhal med nas:__lhan skyes ye shes rnal 'byor ma:__rab 'byams zhi khro'i 'khor dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__bde ba chen por thugs dam bskang :__dam tshig nyams chag nyes ltung bshags:__gzung 'dzin 'khrul pa dbyings su sgrol:__dbang bskur byin rlobs dngos grub stsol:__thugs rje sprul sku'i zhing khams nas:__gnas yul dur khrod mkha' 'gro ma:__'bum phrag yangs pa'i tshogs dang bcas:__'dir gshegs tshogs kyi mchod pa bzhes:__bde ba chen por thugs dam bskang :__dam tshig nyams chag nyes ltung bshags:__gzung 'dzin 'khrul pa dbyings su sgrol:__dbang bskur byin rlobs dngos grub stsol:__oM AHhU~M sarba d+hA tu dz+nyA na lo ka d+hA ki nI sa pa ri wA ra ma hA su kha ga Na tsakra pU dza hoH__zhes 'bul zhing yi ge brgya pa brjod:__spro na skong bshags kyi cho ga rgyas pa gzhan yang bya'o:__de nas nang gi tshogs 'khor gyi slad du brda dang brda'i 'bul len sngon du 'grau bas:__ho:__snying dbus mi shigs thig le che:__stong gsal 'dus ma byas pa'i klong :__dbyings kyi pho nya 'du 'bral med:__ye shes mkha' 'gro sprin ltar 'phro:__spy-i bo dza lan+d+ha ra sogs:__rtsa khams gnas yul dur khrod du:__'gro 'ong rlung gis las kun byed:__bde stong dkar dmar thig le'i gzugs:__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma:__'bum phrag yangs pa'i tshogs dang bcas:__til gyi gong bu kha bye ltar:__snang stong 'od skur shigs se shig:__a haM sngags kyi rang sgrar bcas:__bde chen bdud rtsi'i sreg blugs rol:__yul dang dbang po gnyis med par:__dgyes mnyam mchog gi mchod pas bskang :__tha mal snang zhen nyams chag bshags:__rtsa rlung thig le'i bar chad sgrol:__dga' ba bzhi'i yi ye shes sol:__stong pa bzhi yi 'od gsal skyed:__thams cad ka dag gnyug ma'i ngang :__lhun gyis grub pa'i mchog dbang skur:__badz+ra d+hA tu dz+nyA na lo ka d+hA ki nI maN+Da la ma hA su kha pU dza hoH__zhes brjod cing bsams la rol/__drod thob pas gsang ba snyoms 'jug gi tshogs kyi 'khor lo bskor na/__rdo rje'i glu gar sngon du 'gro bas bde chen gyi 'du ba la spyod pa'i tshul rgyud dang man ngag las 'byung ba ltar bya/__thun mong du ma da na dang zhun mar cung zad kyi bku mnyes snying gar byugs shing*/__ho:__shes rab pad+ma e yi dbyings:__thabs kyi rdo rje wa~M yig gzugs:__snyoms 'jug bde ba'i mchod sprin gyis:__phung khams skye mched ye shes dbyings:__dpa' bo dang ni rnal 'byor ma:__zag med dgyes pa chen po skyed:__snang gsum 'pho ba'i nyams chags sbyongs:__zag bcas thig le'i srid zhen sgrol:__rgyu 'bras gnyis su mi phyed pa'i:__bcu drug dga' ba'i pho nya mos:__lhan cig skyes pa'i ye shes spel:__dwang ma mi shigs gsum ldan gyi:__'ja' lus rdo rje'i go 'phang la:__mngon par byang chub dngos grub stsol:__ma hA su kha sid+d+hi sa ma ya a haM:__zhes pa'i don bsgoms la mthar thug de kho na nyid dbyings rig dbyer med kyi ngang du mnyam par gzhag__/lhag ma rnams bsdus la bdud rtsis bran/__oM AHhU~M ha hoHhrIHsa brlab/__pheM pheM zhes pas mgron bkug la/__b+h+yoH__ye shes dbyings kyi bka' mnyan cing :__phyi 'khor skyong ba'i lhag sdud ni:__ging dang lang+ka pho nya'i tshogs:__ma sring 'kha' 'gro shugs 'gro sogs:__rdo rje btsun mo'i pham phabs longs:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__phyi nang gsang ba'i bar chad sol:__rnam bzhi'i las kun 'grub par mdzod:__sarba sa ma ya ba liM ta khA hi:__zhes dbul:__ye shes mkha' 'gro'i dkyil 'khor du:__tshogs kyi 'khor lo bskor ba yis:__bdag gzhan 'gro ba ma lus kun:__dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog:__ces rdo rje'i rigs gcig tu smon lam gdab bo/__/gnyis pa la/__ye shes pa'i thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__ngo bo chos sku'i pho brang nas:__kun tu bzang mo'i thugs dam bskul:__ka dag thig le chen po'i klong :__gzung 'dzin zad pa'i phrin las mdzod:__rang bzhin longs sku'i zhing khams nas:__rdo rje btsun mo'i thugs dam bskul:__lhun grub mngon sum snang ba'i dbyings:__rtsal chen rdzogs pa'i phrin las mdzod:__thugs rje sprul sku'i gnas yul nas:__dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskul:__spyod pa gsum gyi rten 'brel gyis:__bde stong rtogs pa'i phrin las mdzod:__tha mal snang zhen zhi ba dang :__lhan cig skyes dga'i ye shes spor:__rtsa rlung thig le dbu mar sdus:__gnyis 'dzin 'khrul pa dbyings su sgrol:__ma hA su kha sa ma ya karma ku ru ho:__srung ma la chad tho bskul ba ni/__hU~M b+h+yo:__kun bzang rdo rje phag mo dang :__gnas yul dpa' bo rnal 'byor ma'i:__bka' nyan chos srung rgya mtsho'i tshogs:__brgyud gsum rig 'dzin bla ma las:__ji ltar khas blangs dam mnos ltar:__sman rag gtor ma'i mchod pa bzhes:__srung dang zhi rgyas dbang drag sogs:__las kyi 'bras bu mchis par mdzod:__ces phrin las gsol/__bshal chus brtan ma mchod cing :__hU~M:__dus sbyor 'pho ba gnas dag pa'i:__rdo rje'i bstan skyong ma dang sring :__bshal chu'i bdud rtsi 'di gsol la:__bod khams bde ba'i phrin las sgrubs:__ma ma hrIM hrIM a mr-i ta pU dza ho:__rjes 'brel du las kyi mtha' bsdu ba rta bro ni:__gtor gzhong kha sbubs pa'i steng rdo rjes rgyas btab la:__hU~M:__bdag tu lta ba'i dam sri'i dpung :__bdag med rdo rje'i e dbyings mnan:__rnam thar gsum gyi bro brdungs pas:__dug gsum mtshan ma dbyings su yal:__sarba big+h+nAn s+t+waM b+ha ya a a a:__gsum pa ni:__gtang rag gi mchod bstod sngon du 'gro bas/__oM AHhU~M:__sku gsum dbyer med ye shes mkha' 'gro'i lha:__dang po bsnyen cing bar du rtse gcig bsgrubs:__deng 'dir gsol zhing bskul ba'i dus lags na:__thun mong mchog gi dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M badz+ra dz+nyA na d+hA ki nI sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes bskul zhing sgrub rdzas gnas gsum du gtu gsal rol:__nongs pa bshags pa'i slad du:__hoH__rnal 'byor ma dpal dkyil 'khor du:__mchod dang ting 'dzin phrin las sogs:__tshul bzhin ma bgyis nongs pa kun:__'od gsal gnyug ma'i ngang du bshags:__a a a:__zhes dang yi ge brgya pa brjod/__bzhi pa ni/__mdun bskyed rten yod na brtan bzhugs dang :__med na gshegs su gsol:__bdag nyid dam ye dbyer med kyi lha la dmigs te:__aH__rig pa rang snang dam tshig pa:__rang byung ye shes dbyings kyi klong :__'du 'bral med par ro gcig phyir:__zhal phyag mtshan ma dbyings su thim:__a a a:__zhes mnyam par bzhag:__lnga pa ni:__hrIH__slar yang mkha' las 'ja' tshon ltar:__bdag nyid rdo rje phag mo'i sku:__snang grags rtog gsum lha dang sngags:__ye shes chen po'i rol par shar:__oM AHhU~M:__drug pa ni:__hoH__bde chen byang chub sems kyi dkyil 'khor du:__sgo gsum lha sngags chos skur bsgrubs pa'i mthus:__bdag dang mkha' mnyam 'gro ba ma lus kun:__rdo rje btsun mo'i go 'phang myur thob shog:__bdun pa ni/__oM:__dgongs brda snyan brgyud rig rtsal 'chang :__rig 'dzin bla ma'i bkra shis shog:__rab 'byams zhi khro'i phyag rgyar snang:__yi dam lha'i bkra shis shog:__rnal 'byor grogs mdzad bde chen spel:__phyi nang mkha' 'gro'i bkra shis shog:__legs nyes stangs 'dzin bar chad sel:__chos srung rgya mtsho'i bkra shis shog:__gnas skabs rnam bzhi'i phrin las kyis:__don gnyis mthar phyin bkra shis shog:__mthar thug 'chi med ye shes sku:__mngon sum 'grub pa'i bkra shis shog:__ces sogs shis pa brjod pa'i tshig gis mtha' brgyan cing me tog gi char sil mar bsnyil bas dge legs su bya'o/__/bsnyen pa byed na thun bzhi'i rim pas/__grangs bsnyen 'bru 'bum mam 'bum phrag bzhi/__dus bsnyen zla ba gsum mam bdun phrag gsum/__mtshan ma'i bsnyen pa rtags mthong ba'i bar du brtson pas dbang po dang skal ba'i khyad par bzhin dngos grub thob par 'gyur la/__rgyun gyi rnal 'byor la ni/__tshogs bsags tsam sngon du 'gro bas gzhung rtsa ba ltar nyams su blangs ba'i mthar/__lha sku 'od gsal du bsdu/__zung 'jug gi skur ldang*/__bsngo smon shis brjod ji ltar rigs pas grub pa yin no/__/zhes pa'ang rang gzhung rtsa ba dang mkha' 'gro spyi'i phrin las khrigs su bsdebs te rigs mthun gyi kha skong cung zad dang bcas pa 'di'ang dus gsum mkhyen pa pad+ma saM b+hA ba'i byin rlabs kyis zab mo'i lam 'dir sngon smon gyi spobs pa dge ba mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs 'od gsal sprul pa'i rdo rjes sbyar ba'i dge bas 'gro kun ye shes mkha' 'gro'i go 'phang la myur du reg pa'i rgyur gyur cig__sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu/____
Debug data: