JKW-KABAB-16-MA-007-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


@#/__/rtsa gsum 'od gsal snying tig las:__tshe sgrub 'chi med drwa ba'i phrin las mi shigs dpal ster zhes bya ba bzhugs so/___ye shes rnam kun mchog ldan pa/__/rang byung 'dus ma byas pa'i sku/__/tshe dbang rig 'dzin la btud nas/__/phrin las mi shigs dpal ster spel/__/de la dbang thob cing dam tshig la gnas pa'i gang zag gis 'di yi sgrub pa la brtson 'dod na/__bsham gyi rim pa ni gzhung las/__bdag gzhan 'chi med sgrub 'dod na:__bkra shis yid 'ong dben gnas su:__maN+Dal tshom bu lnga pa'i steng :__dbus su bcud ldan tshe bum dang :__g.yas g.yon thabs shes dngos grub rdzas:__mdun rgyab gtor ma tshe mda' bsham:__de mthar phyi nang mchod pas bskor:__zhes pa ltar tshogs par byas nas/__cho ga dngos la gsum las sbyor ba la drug gi dang po skyabs 'gro ni/__mdun gyi nam mkhar rtsa gsum rab 'byams rgya mtsho'i dkyil 'khor sgyu 'phrul drwa ba'i rol mo mkha' khyab kyi 'khor lor sad par gyur:__na mo:__bdag dang mkha' mnyam 'gro ba ma lus kun:__deng nas bzung ste byang chub snying po'i bar:__rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor lhar:__mi phyed gus pa chen pos skyabs su mchi:__lan gsum/__gnyis pa sems bskyed ni/__hoH__mar gyur khams gsum rigs drug sems can kun:__rnam grol sku bzhi'i go 'phang la 'god phyir:__smon dang 'jug pa'i byang chub sems bskyed nas:__pad+ma thod phreng lha tshogs bsgrub par bgyi:__lan gsum gsum pa tshogs bsags ni:__hoH__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras bcas la:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal lo:__phyi nang gsang gsum kun bzang mchod sprin 'bul:__nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis mthol zhing bshags:__byang chub spyod pa rgya mtshor rjes yi rangs:__theg mchog chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:__mya ngan mi 'da' rtag par bzhugs gsol 'debs:__'dis mtshon dge tshogs chos dbyings snying por bsngo:__dzaHhU~M ba~M ho:__tshogs zhing rnams rang la thim par gyur:__bzhi pa bgegs gtor sbyin pa ni:__ra~M ya~M kha~M gis bsang*/__stong pa'i ngang las snod yangs shing rgya che ba'i nang du kha~M las gtor ma 'dod rgu'i longs spyod so so'i yid dang mthun la zad mi shes pa'i gter du gyur:__oM AHhU~M hoH__gsum gyis brlab:__sarba big+h+nAn A kar+Sha ya dzaHsa dgugs:__sarba big+h+nAn maHsarba sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis bsngos la:__hU~M hrI:__yongs grub spros pa bral ba'i ye shes las:__kun brtag glo bur 'khrul pa'i gdon bgegs kun:__gzhan dbang dag pa rab 'byams 'dod yon gter:__'di nyid longs la rgya mtsho'i pha mthar dengs:__hU~M bzhi'i sngags kyis mtshon chas gzir:__lnga pa srung 'khor bsgom pa ni:__hU~M hrIH__steng 'og phyogs mtshams mtshon cha'i gur khang dang :__ye shes lnga ldan me dpung 'khrigs pa'i klong :__rdo rje khro bo 'chol ba'i tshogs rnams kyis:__gnyis 'dzin 'khrul pa'i bgegs tshogs mtshams gcad gyur:__hU~M hU~M hU~M:__drug pa byin 'bebs pa ni spos rol dbyangs bcas/__hrI:__byin chen ngo mtshar 'og min mchog gi zhing :__spros bral chos dbyings rdo rje'i pho brang nas:__thog ma'i mgon po kun bzang tshe yi lhas:__gnas 'dir byin phob 'chi med dngos grub stsol:__hrI:__byin chen ngo mtshar bde stong mchog gi zhing :__nges pa lnga ldan longs sku'i pho brang nas:__tshe bdag bcom ldan rgyal ba rigs mchog lngas:__gnas 'dir byin phob 'chi med dngos grub stsol:__hrI:__byin chen ngo mtshar 'gro 'dul mchog gi zhing :__lho nub zangs mdog dpal ri'i pho brang nas:__rtsa gsum kun 'dus pad+ma thod phreng gis:__gnas 'dir byin phob 'chi med dngos grub stsol:__hrI:__byin chen ngo mtshar dur khrod mchog gi zhing :__dbang dang drag shul rol pa'i pho brang nas:__yi dam yongs 'dus dbang chen he ru kas:__gnas 'dir byin phob 'chi med dngos grub stsol:__hrI:__byin chen ngo mtshar 'od gsal mchog gi zhing :__dag pa rab 'byams sku gsum pho brang nas:__rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs rnams kyis:__gnas 'dir byin phobs 'chi med dngos grub stsol:__hrI:__byin chen ngo mtshar phrin las mchog gi zhing :__tshad med rnam bzhi rol pa'i pho brang nas:__sprul pa'i las mdzad lha mo mgyogs ma bzhis:__gnas 'dir byin phobs 'chi med dngos grub stsol:__hrI:__phyi snod dag pa rdo rje'i 'og min che:__'chi med pad+ma drA bar byin phob cig:__nang bcud 'gro kun gdod nas lha yi sku:__rtsa gsum rgya mtsho'i ngo bor byin phob cig:__sgrar grags gzhom med rdo rje'i sngags kyi sgra:__grags stong nA da'i dbyangs su byin phob cig:__rtog tshogs rang grol ka dag gnyug ma'i gshis:__gdod nas 'pho 'gyur bral bar byin phob cig:__dbyings rig zung 'jug lhun grub snang bzhi'i ngang :__'ja' lus rdo rje'i sku ru byin phob cig:__thams cad ro mnyam gzhon nu bum sku'i klong :__'khor 'das dbyer med chen por byin phob cig:__oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dza:__sarba sa ma ya a be sha ya a A:__hU~M hU~M hU~M:__ces dbab bdun pa mchod rdzas byin rlabs ni:__oM AHhU~M:__bdag nyid lhar gsal thugs ka'i sa bon las:__'phros pa'i 'od kyis mchod rdzas bzung 'dzin sbyangs:__snang srid gzhir bzhengs kun bzang mchod pa'i sprin:__dpag yas nam mkha' mdzod kyi gter du gyur:__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+ta'i bar dang ru pa shap+da gan+d+he rA sa spar+She ma ha pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ga Na tsakra sarba pU dza A:hU~M:__gnyis pa dngos gzhi la bdun las thog mar dam tshig pa bskyed pa ni/__hrI:__skye med de bzhin nyid dbyings ye shes las:__'gags med so sor rtogs pa'i rig mdangs rtsal:__zung 'jug sprul pa'i rgyu mchog hrIHdmar po:__de las 'od 'phros phyogs bcu'i rgyal ba mchod:__'gro kun sgrib sbyangs srid zhi'i tshe bcud bkug:__tshur 'dus phyi snod pad+mo bkod pa'i zhing :__ngo mtshar yon tan du mas brgyan pa'i dbus:__rin chen sna tshogs las grub gzhal med khang :__mtshan nyid yongs rdzogs ye shes 'od lnga'i klong :__pad nyi zla steng rdo rje hrIHyis mtshan:__de nyid yongs gyur skad cig dran rdzogs su:__rang rig rtsa gsum kun 'dus tshe yi lha:__'chi med bde chen skur bzhengs pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan mtshan dpe'i 'od phung 'bar:__zhi 'dzum bcu drug dga' ba'i lang tshos mdzes:__phyag g.yas rdo rje g.yon pas thod bum bsnams:__nye rgyu'i bde ster yum mchog man+dA ra:__dmar gsal chags nyams nu 'bur b+ha ga rgyas:__g.yas pas mda' dar yab kyi mgul nas 'khyud:__g.yon pas zag med bdud rtsis dgyes pa bskyed:__gnyis ka lha rdzas dar gyi na bza' dang :__ut+pal rin chen rus pa'i rgyan gyis spras:__zhabs gnyis rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__snang stong 'ja' zer thig le'i klong na rol:__de ltar gsal ba'i rdo rje lus kyi dkyil:__rtsa gsum 'khor lo lnga ldan gzhal yas dbus:__sprul pa'i rnam rol 'chi med thod phreng lnga:__mtshan dpe'i gzi 'bar ye shes lnga yi mdangs:__g.yas rnams so so'i rigs kyi phyag mtshan dang :__g.yon pas thod pa bdud rtsis gang ba bsnams:__rang 'od yum 'khyud rin chen rus pas brgyan:__rtsa khams dpa' bo mkha' 'gro'i klong na rol:__spy-i bor longs spyod yongs rdzogs tshe dpag med:__dbang mdog zhal gcig phyag gnyis tshe bum 'dzin:__sbyor ba'i yum chen lha mo tsaN+Da lI:__g.yas g.yon mda' dar bum 'dzin yab la 'khril:__de yi spyi bor chos sku snang mtha' yas:__dmar gsal dri med pad+ma rA ga'i mdangs:__thabs shes phyag gnyis mnyam par bzhag pa'i steng :__zung 'jug 'chi med bdud rtsis lhung bzed bsnams:__phyogs bzhir pad nyi bdud bzhi bsnol ba'i dbus:__dbang chen rigs bzhi phyag g.yas gri gug dang :__g.yon pas bdud rtsis gang ba'i b+han+d+ha 'dzin:__rang 'od yum 'khyud khro bo'i cha lugs rdzogs:__sgo bzhir sprul pa'i lha mo mgyogs ma bzhi:__g.yas g.yon mda' dar tshe yi bum pa bsnams:__chags bral pad+ma thabs shes nyi zla'i steng :__dkar ser dmar ljang rdo rje'i gar gyis rol:__gzhan yang rtsa gsum tshe lha rab 'byams kun:__dpag yas til gong kha phye ji bzhin du:__snang la ma grub 'ja' tshon lta bur shar:__rang byung gdan gsum tshang ba'i lha tshogs kyis:__sku bzhi dbyer med ngo bor dbang bskur shing :__gnas gsum 'bru gsum phyag rgyas mtshan pa las:__'od 'phros rang bzhin gnas nas ye shes pa:__ma lus spyan drangs gnyis su med par gyur:__gnyis pa spyan 'dren ni/__hU~M hrI:__sngon tshe o rgyan d+ha na ko Sha'i gling :__ngo mtshar pad+ma'i snying po'i ze'u 'bru las:__'chi med so sor rtogs pa'i rig mdangs rtsal:__rnam kun mchog ldan mtshan dpe'i phung por shar:__bkra shis brag phug ma rA ti ka ru:__shes rab phyag rgya man+dA ra bar bcas:__dga' ba bzhi sbyor ye shes sgrub pa'i tshe:__yab yum gnyis med tshe yi rig 'dzin brnyes:__skye shi med pa'i 'ja' lus rdo rjer gyur:__dus gsum sangs rgyas kun gyis dbugs dbyungs shing :__'gro la 'chi med stsol ba'i thugs dam can:__bde gshegs yongs 'dus pad+ma thod phreng rtsal:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__mos shing gdung bas gnas 'dir spyan 'dren na:__'gags med mkha' la char sprin gtibs pa bzhin:__tshe dbang dngos grub stsol phyir gshegs su gsol:__gang shar snang grags rig pa'i rtog tshogs kun:__lha sngags chos sku'i ngo bor byin phob la:__lus ngag yid la dga' bzhi'i ye shes skyed:__'chi med 'ja' lus rdo rje'i dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma dz+nyA na DA ki nI sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dza dza:__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M hrI:__dam tshig sems dpa' snang stong lha yi sku:__dag pa rab 'byams rdo rje'i 'og min cher:__chos kyi dbyings nas spyan drangs ye shes pa:__zung 'jug dgyes pa chen por bzhugs su gsol:__dzaHhU~M ba~M ho:__badz+ra sa ma ya dz+nyA na tiSh+Tha lhan:__bzhi pa gus phyag 'tshal ba ni/__hU~M hrI:__bla ma yi dam DA ki'i lha tshogs rnams:__gdod nas gnyis med mnyam par ro gcig kyang :__glo bur 'khrul pa'i dri ma sbyang pa'i slad:__sgo gsum gus pa chen pos phyag 'tshal lo:__a ti pU hoH__pra tI ts+tsha hoH__lnga pa mchod pa 'bul ba la:__phyag rgya gar gyi mchod pa ni:__hU~M hrI:__lhar snang phyag rgya chen po'i ngang nyid las:__dam tshig phyag rgya brda dang gar gyi tshogs:__chos dang las kyi phyag rgyar rab sbyar nas:__'chi med rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mchod:__ma hA tsa turmu dra pU dza hoH__ye shes glu yi mchod pa ni:__hU~M hrI:__srog rtsol rlung gi rgyu ba ji snyed kun:__'od gsal dbu ma'i dbyings su thim pa las:__mi shigs rdo rje nA da'i glu dbyangs kyis:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__ma hA dz+nyA na te te hU~M:__te na te te hU~M:__thun mong phyi mchod 'bul ba ni:__hU~M hrI:__rab 'byams rgya mtsho'i zhing kun yongs khyab pa'i:__srid zhi'i 'byor tshogs dpag med mchod sprin rnams:__rigs 'dus rtsa gsum dkyil 'khor lha la 'bul:__bzhes nas mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba DA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M:__rang byung nang mchod 'bul ba ni:__hU~M hrI:__yul dang dbang po gnas su dag pa las:__gang shar bde stong rol mor 'char ba'i dpyid:__gzugs sgra dri ro reg bya'i mchod sprin gyis:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__oM AHhU~M badz+ra gu ru de ba DA ki nI sa pa ri wA ra rU pa shap+da gan+d+he rA sa spar+She pra tits+tsha A hU~M:__gsang ba kun bzang mchod sprin ni:__hU~M hrI:__snang srid dag pa chos sku'i grong khyer du:__ting 'dzin kun tu bzang po'i 'dod yon sprin:__bla med mchod pa'i phyag rgya chen po yis:__dkyil 'khor lha tshogs rtag tu mnyes gyur cig:__nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas spel:__sbyor ba sman gyi mchod pa ni:__hU~M hrI:__thabs shes rgyu gnyis rkyen bzhi sbyar ba'i bcud:__rigs lnga ye shes lnga rdzogs sgrub pa'i rdzas:__zag med rdo rje btung ba'i dam tshig mchog:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes phyir 'bul:__oM AHhU~M gu ru de ba DA ki nI sa pa ri bA ra sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:__sgrol ba rak+tas mchod pa ni:__hU~M hrI:__bdag med rdo rje khros pa'i he ru kas:__gzung 'dzin 'byung po dbyings su bsgral ba'i khrag:__chags bral so sor rtog pa'i mchod sprin gyis:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__ma hA rak+ta khA hI:__zung 'jug gtor mas mchod pa ni:__hU~M hrI:__e dbyings stong nyid phyag rgya'i b+han+d+ha ru:__wa~M yig bde chen rdo rje'i gtor mar shar:__zung 'jug bcu drug dga' ba'i mchod pa'i sprin:__'chi med rtsa gsum dkyil 'khor lha la 'bul:__ma hA ba liM ta khA hi:__dza gad bdud rtsi'i mchod pa ni:__hU~M hrI:__bde chen rdo rjai sems dpa'i thig le ni:__byang chub sems kyi rol par 'char ba'i dpyid:__zag med dza gad phud kyi mchod pa yis:__rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs mnyes gyur cig:__ma hA dza gad pU dza ho:__mthar thug don gyi mchod pa ni:__hU~M hrI:__dbyings rig zung 'jug chos nyid mngon sum klong :__nyams snang gong 'phel la sogs mchod pa'i sprin:__rig pa tshad phebs don gyi lha la 'bul:__chos zad blo 'das mchog gi dngos grub stsol:__ma hA dz+nya na d+harma d+hA tu sa ma ya ho:__drug pa bstod cing smon lam gdab pa ni:__hU~M hrI:__chos dbyings so sor rtogs pa'i ye shes las:__bde chen longs spyod rdzogs sku'i rnam rol ni:__gang 'dul sprul pa'i rang gzugs pad+ma 'byung :__sku gsum tshe yi lha la phyag 'tshal bstod:__rig 'dzin bla ma 'chi med thod phreng rtsal:__yi dam yongs 'dus dbang chen he ru ka:__phrin las lhun grub DA ki sde bzhi sogs:__rtsa gsum tshe yi lha la phyag 'tshal bstod:__phung khams sgrib bral kun khyab rdo rje'i sku:__rlung sngags zung 'jug bde chen nA da'i gsung :__rtog tshogs rang grol 'od gsal gnyug ma'i ngang :__'chi med sku gsum go 'phang 'grub gyur cig:__bdun pa bzlas pa gsung gi rnal 'byor ni:__thugs kar rdo rje thod phreng gi:__snying dbus ye shes sems dpa' ni:__pad+ma drwa ba tshe dpag med:__dmar gsal pad+ma tshe bum 'dzin:__gsang ba ye shes yum dang sbyor:__thugs dbus nyi zla kha sbyor dbus:__hrIHmthar sngags phreng g.yas su 'khor:__de las 'od 'phros dkyil 'khor gyi:__lha tshogs bde stong mchod pas mnyes:__snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas:__sngags kyi rang sgra sgrogs par bsam:__oM AHhU~M hrI hrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dzaH__slar yang 'od zer snang ba yis:__phyogs dus rgyal ba sras bcas mchod:__'gro kun dus min 'chi ba bsal:__rang dang bsgrub bya'i tshogs rnams kyi:__bla tshe chad nyams yar ba dang :__'byung ba bzhi yi dwangs ma'i bcud:__'khor 'das tshe bsod ye shes kun:__'chi med bdud rtsi'i rnam par bkug:__rigs kyi bdag po yab yum gyi:__sku yi dbyibs brgyud sbyor mtshams nas:__byang chub sems kyi ngo bor zhu:__spy-i bo nas zhugs gnas lnga yi:__'chi med thod phreng rigs lngar thim:__rtsa khams thams cad bde bas khyab:__dbang dang byin rlabs dngos grub thob:__thun mong 'byung lnga'i tshe bcud dang :__khyad par ye shes rnam lnga yis:__'chi med rdo rje'i srog 'grub bsam:__oM AHhU~M hrI hrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dzaH__skabs su 'jug gnas ldang ba'i rlung :__'bru gsum sngags dang sbyar la bzla:__srog gi lcags kyus tshe bcud bkug:__kha sbyor rlung bsdam bum can bzung :__'bar 'dzag snyoms 'jug 'od zer gyis:__thun mong mchog gi dwangs ma bsdu:__bde stong zung 'jug thig le'i ngang :__lhan skyes phyag chen don la blta:__skye med nam mkha'i bcud len bya:__de ltar bdun phrag gsum la sogs:__mtshan ma thob kyi bar du bzla:__dus min 'chi ba nges bcom nas:__tshe dbang rig 'dzin mchog thob 'gyur:__sa ma ya:__khyad par rgyun gyi rnal 'byor ni:__dbyings rig zung 'jug 'od gsal ngang :__thod phreng rigs lnga'i thugs ka nas:__'od zer hr-IHyi rnam par 'phros:__brtan g.yo'i tha mal snang zhes sbyangs:__phyi snod pad+mo bkod pa'i zhing :__nang bcud sku gsum tshe yi lha:__sgrar grags rdo rje'i sngags kyi dbyangs:__rtog tshogs blo 'das brjod bral ngang :__'chi med gnyug ma'i srog 'grub gyur:__hrIHhrIHhrIH__dus gsum dus med gcig tu bzla:__gnas skabs sgo gsum sgrib gnyis dag:__mthar thug dwangs ma'i srog 'grub nas:__'chi med go 'phang mngon du 'gyur:__sa ma ya:__thun mtshams dbyangs gsal rten snying yig brgya brjod la stong tshig phul/__tshe 'gugs bskul ba ni:__hrIH__'og min chos dbyings pho brang nas:__nang gsal gzhon nu bum pa'i sku:__snang mtha' yab yum thugs dam bskul:__ka dag gzhi yi tshe bcud khug:__hriH__'gro 'dul rdo rje'i pho brang nas:__bde stong dbyer med thig le'i sku:__pad+ma drwa ba'i thugs dam bskul:__lhun grub lam gyi tshe bcud khug:__hrIH__pad+ma 'od kyi pho brang nas:__'chi med 'ja' lus rdo rje'i sku:__mtsho skyes yab yum thugs dam bskul:__zung 'jug 'bras bu'i tshe bcud khug:__hrIH__bde chen 'khor lo'i dkyil 'khor nas:__snang stong dbyer med rdo rje'i sku:__bud+d+ha thod phreng thugs dam bskul:__chos dbyings ye shes tshe bcud khug:__hrIH__longs spyod 'khor lo'i dkyil 'khor nas:__grags stong dbyer med rdo rje'i gsung :__pad+ma thod phreng thugs dam bskul:__sor rtog ye shes tshe bcud khug:__hrIH__chos kyi 'khor lo'i dkyil 'khor nas:__rig stong dbyer med rdo rje'i thugs:__badz+ra thod phreng thugs dam bskul:__me long ye shes tshe bcud khug:__hrI:__sprul pa'i 'khor lo'i dkyil 'khor nas:__yon tan lhun rdzogs ngo bo nyid:__rat+na thod phreng thugs dam bskul:__mnyam nyid ye shes tshe bcud khug:__hrI:__bde skyong 'khor lo'i dkyil 'khor nas:__gang 'dul phrin las rnam bzhi'i gang :__karma thod phreng thugs dam bskul:__bya grub ye shes tshe bcud khug:__hrI:__rdo rje rigs kyi dkyil 'khor nas:__zhi ba'i phrin las sgrub mdzad pa:__badz+ra dbang chen thugs dam bskul:__dga' ba'i ye shes tshe bcud khug:__hrI:__rin chen rigs kyi dkyil 'khor nas:__rgyas pa'i phrin las sgrub mdzad pa'i:__rat+na dbang chen thugs dam bskul:__mchog dga'i ye shes tshe bcud khug:__hrI:__pad+ma'i rigs kyi dkyil 'khor nas:__dbang gi phrin las sgrub mdzad pa'i:__pad+ma dbang chen thugs dam bskul:__dga' bral ye shes tshe bcud khug:__hrI:__las kyi rigs kyi dkyil 'khor nas:__drag po'i phrin las sgrub mdzad pa'i:__karma dbang chen thugs dam bskul:__lhan skyes ye shes tshe bcud khug:__hrI:__byams pa tshad med dkyil 'khor nas:__sha yi tshe bdag sangs rgyas spyan:__dkar mo mgyogs ma'i thugs dam bskul:__sa yi khams nas tshe bcud khug:__hrI:__snying rje tshad med dkyil 'khor nas:__khrag gi tshe bdag ma ma kI:__ser mo mgyogs ma'i thugs dam bskul:__chu yi khams nas tshe bcud khug:__hrIH__dga' ba tshad med dkyil 'khor nas:__drod kyi tshe bdag gos dkar mo:__dmar mo mgyogs ma'i thugs dam bskul:__me yi khams nas tshe bcud khug:__hrI:__btang snyoms tshad med dkyil 'khor nas:__dbugs kyi tshe bdag dam tshig sgrol:__ljang mo mgyogs ma'i thugs dam bskul:__rlung gi khams nas tshe bcud khug:__hrIH__snang srid 'khor 'das tshe bsod bcud:__rnal 'byor bdag gi sgo gsum dang :__dbyer med sgrub pa'i rdzas la stims:__'chi med rdo rje'i dngos grub stsol:__oM AHhU~M hrI hrIH__badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dzaH__AH__srid zhi kun khyab rdo rje'i tshe:__thig le nyag gcig klong du thim:__snang grags rig gsum lha dang sngags:__ye shes rol pas rgyas gdab bo:__kA ya wA ka tsit+ta a yur+dz+nyA na d+harma d+hA tu badz+ra rak+Sha b+h+rU~M:__gsum pa rjes kyi bya ba la dang po/__mchod cing bstod la dngos grub blang :__hU~M hrI:__snang srid 'chi med tshe lha'i zhing du gsal:__bsnyen cing sgrub pas thugs dam gnad nas bskul:__mos shing gdung ba'i yid kyis gsol 'debs na:__dngos grub rnam gnyis stsol ba'i dus la babs:__phung khams rnam dag 'ja' lus rdo rje'i sku:__mi 'gyur tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rlung sngags zung 'jug bde chen nA da'i gsung :__'gags med tshe yi dngos grub stsal du gsol:__rtog tshogs rang grol 'chi med gnyug ma'i thugs:__'od gsal tshe yi dngos grub stsal du gsol:__thams cad ro mnyam gzhon nu bum sku'i dbyings:__ye shes tshe yi dngos grub stsal du gsol:__oM AHhU~M hrI hrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dzaH__kA ya wA ka tsit+ta A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la ho:__zhes bskul sgrub rdzas gnas gsum gtugs:__'chi med bdud rtsir bsams la myong :__gzhan la tshe yi dngos grub sbyin:__gnyis pa nongs pa bshags pa ni:__hU~M:__gzod nas rnam par dag pa'i gshis lugs la:__glo bur 'khrul pa'i bshags bya ma mchis kyang :__kun rdzob sgyu ma lta bu'i snang cha ru:__nyes pa gang mchis snying nas bzod par gsol:__yi ge brgya pa lan gsum brjod:__gsum pa rtag mthar sbyang ba ni:__hoH__snang stong sgyu 'phrul drwa ba'i ye shes lha:__zung 'jug mtshan ma med pa'i dbyings su gshegs:__rten dang brten par bcas pa'i dam tshig pa:__'od gsal smon pa med pa'i klong du thim:__A A A:__bzhi pa chad mtha' bsal ba ni:__oM AHhU~M:__slar yang snang ba'i rang bzhin gnas gsum lha:__sgrar grags rlung gi 'khor lo yi ge'i sprin:__rtog pa rtog med rang grol gnyug ma'i ngang :__dus gsum dus med chen por rtag tu spyod:__hU~M hU~M hU~M:__lnga pa dge tshogs bsngo ba ni:__hrI:__'chi med pad+ma drwa ba'i dkyil 'khor du:__bskyed rdzogs zung 'jug dge tshogs ci mchis pa:__'gro kun bla med go 'phang thob bya'i phyir:__spros bral chos sku'i dbyings su bsngo bar bgyi:__drug pa smon lam gdab pa ni:__hoH__phung khams 'ja' lus rdo rje'i skur smin shing :__srog rtsol 'od gsal dbu ma'i klong du rdzogs:__rig stong brjod bral gdod ma'i gzhi dbyings su:__rab 'byams rtsa gsum go 'phang mngon gyur shog:__bdun pa shis pa brjod pa ni:__hU~M hrI:__spangs rtogs phrin las mthar phyin rdzogs sangs rgyas:__des gsung zhi bsil bdud rtsi dam pa'i chos:__tshogs kyi mchog gyur 'phags pa'i dge 'dun te:__bla med dkon mchog gsum gyi bkra shis shog:__byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang :__dngos grub char 'bebs yi dam zhi dang khro:__phrin las lhun grub mkha' 'gro chos skyong ste:__rtsa gsum dkyil 'khor lha yi bkra shis shog:__thog ma'i mgon po kun bzang snang mtha' yas:__kha sbyor yan lag bdun ldan rdo rje sems:__gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol can:__sku gsum pad+ma thod phreng bkra shis shog:__thun mong phrin las ma lus lhun gyis grub:__sgo gsum rdo rje gsum gyi ngo bor shar:__bde stong zung 'jug 'od gsal chos sku'i klong :__mchog gi dngos grub brnyes pa'i bkra shis shog:__gzhan yang shis brjod smon lam rigs:__rgya cher btags pas mtshams sbyor bya:__'di ni bsnyen sgrub las gsum po:__gcig dril bskyed rdzogs zung 'jug ste:__'chi med sgrub pa'i man ngag mchog:__'bum phrag kun gyi yang snying yin:__zhes gsungs so/__/phun tshogs rnam rgyal pas 'di yi dbang sgrub kyi zhabs tog tu dmigs te mdor bsdus su bsdebs pa'o/__/
Debug data: