JKW-KABAB-02-KHA-055-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


@#//__hU~M hrI:__rnam snang yab yum thug dam dbyings nas bskul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__steng 'og mtshams kyi 'byung pos 'phrog pa'i tshe:__nam mkha'i bcud dang bud+d+ha'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'gyur med bde gshegs tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM bud+d+ha A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M oM:__hU~M hrI:__snang mtha' yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__nub phyogs klu dbang lag nas bla tshe khug:__me yi bcud dang pad+ma'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'gags med pad+ma tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM pad+ma A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M hrIH__hU~M hrI:__mi bskyod yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__shar phyogs dri za'i lag nas bla tshe khug:__chu yi bcud dang rdo rje'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__'pho med rdo rje tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM badz+ra A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M:__hU~M hrI:__rin 'byung yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__lho phyogs gshin rje'i lag nas bla tshe khug:__sa yi bcud dang rat+na'i tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__rtsol med rin chen tshe yi dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM rat+na A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M:__hU~M hrI:__don grub yab yum thugs dam dbyings nas skul:__pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams mthu rtsal skyed:__sangs rgyas byang sems drang srong rig pa 'dzin:__'jig rten bsod nams can gyi tshe dpal dang :__byang phyogs gnod sbyin lag nas bla tshe khug:__rlung gi bcud dang las kyi tshe mchog kun:__bkra shis tshe yi bum pa'i nang du bskyil:__bdag cag tshe srog brtan pa'i las mdzod cig:__thogs med phrin las tshe yi dngos grub stsol:___oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__oM karma A yur+dz+nyA na tshe b+h+rU~M AH__