JKW-KABAB-01-KA-019-wylie

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

Template:WyliePageHeader


@#/__gter srung bdud btsan klu gsum gyi gsol mchod ni/__na maHpad+ma badz+rA ya/__gter srung bdud btsan klu gsum mchod par 'dod pas snod gtsang mar bdud bshos rtse gug__/btsan bshos gru gsum klu bshos zlum po sbrul 'khyud can rnams so so'i mthun rdzas kyis brgyan pa bshams la/__bsangs sbyangs byin gyis brlab/__rang gi thugs ka'i hU~M gi 'od zer gyis gter srung bdud btsan klu gsum 'khor dang bcas pa so so'i gnas nas spyan drangs par bsam la/__hU~MH__khrag 'thung pad+ma drag po yi/__/spyan sngar khas blangs dam nos pa'i/__/gter srung bdud btsan klu gsum po/__/dam tshig gnas 'dir gshegs su gsol/__/oM bdud tri ma rA du dzaH__oM shU la rA dzA yaM dzaH__oM nA ga du na phu dzaH__zhes pas spyan drangs/__oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da pra tIts+tsha swA hA zhes pa'i bar gyis mchod/__oM bdud tri ma rA du dzaHsa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__de bzhin du/__oM shU la rA dza yaM dzaH__oM nA ga du na phu dzaH__zhes so so'i sngags mthar gtor sngags btags pa gsum mam bdun gyis gtor ma phul la bstod pa ni/__b+h+yoH__bdud yul kha rag mgo dgu na:__srog bdag bdud kyi rgyal po ni:__'khor du bdud dmag 'bum gyis bskor:__dam tshig can gyi grogs mdzod cig:__dam nyams rnams kyi rtsa brgyud chod:__dgra bo'i bdud du khyod bskyos kyi:__dgra bo'i srog la hur thum phob:__bcol ba'i phrin las sgrub par mdzod:__b+h+yoH__btsan yul zangs thang dmar po na:__btsan rje yam shud dmar po ni:__'khor du btsan dmar stong sdes bskor:__sprul pa mi dmar rta dmar 'gyed:__bdag la sdang ba'i dgra bo 'di'i:__srog rtsa chod la snying khrag 'thung :__dus la bab po rtsal ma zhan:__b+h+yo:__klu yul na khra ze sngon na:__klu bdud mi sngon rta sngon ni:__'khor du klu bdud 'bum gyis bskor:__sbal sbrul sdom sdig pho nyar 'gyed:__sdig can dgra bo las ngan la:__klu nad sna tshogs char ltar phob:__mdze rigs bco brgyad pho brang thob:__bzhes shig thogs med phrin las mdzod:__ces bstod cing bskul la gtor ma gtsang sar 'bul lo/__/zhes pa'ang 'gyur med rdo rjes so//__sarba dA mang+ga laM/