ཨོཾ་སྭ་སྟི། ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེར་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title oM swa sti/ lhar bcas srid zhi'i gtsug tor nor bu'i rtser sogs JKCL-KABUM-08-NYA-013.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 13, Text 2, Pages 555-557 (Folios 4a3 to 5a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swa sti lhar bcas srid zhi'i gtsug tor nor bu'i rtser sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 555-557. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/kunzang-dechen-tsomo
Colophon

།ཅེས་པའང་གྭ་ཟིའི་རིགས་ལས་བྱོན་པ་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཡུམ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོས་གསུང་གི་གླིང་བུ་བསྒྱུར་བ་ན་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེས་ཉམས་མཚར་རྩེད་མོའི་ཚུལ་དུ་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang gwa zi'i rigs las byon pa 'bras ljongs rgyal yum kun bzang bde chen mtsho mos gsung gi gling bu bsgyur ba na gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ges nyams mtshar rtsed mo'i tshul du bris pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཨོཾ་སྭསྟི། ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེར། །ཞབས་སེན་པདྨ་དམར་པོ་བཀོད་མཛད་པ། །ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཟས་གཙང་སྲས། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བགྱིའོ། །མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་འཁྱིལ། །ཐུན་མཚམས་སྤྲིན་གྱི་མདངས་ལྟར་རབ་མཛེས་ཤིང་། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་ཕྱག་སོར་རྩེ་མོར་འཁྱུད། །བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །རྒྱལ་ཀུན་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོ་ནི། །སིནྡྷུ་ཝ་རའི་དྭངས་མཚོར་རྗེས་ཆགས་པས། །ངོ་མཚར་པད་སྡོང་རྩེ་ལ་རང་བྱུང་བ། །རྒྱལ་དབང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་གུས་པས་མཆོད། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་དུ་བླངས་བྱས་ཏེ། །དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟ་འདྲེན། །རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ནོར་བུ་ཐང་མར་བརྡལ། །སྔོན་བྱོན་ཆོས་རྒྱལ་གྲུབ་པའི་ལོ་པཎ་འདུད། །དེ་རྣམས་བཀའ་དྲིན་གཟུགས་སུ་མཆིས་གྱུར་ན། །ས་ཆེན་འདི་ཡིས་སྣོད་དུ་བྱས་ཀྱང་ཆུང་། །མཁའ་དབྱིངས་དོགས་པོར་བཀང་ཀྱང་མི་འཚམས་པ། །བསམ་བརྗོད་དཔེ་ཡི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གྱུར། །ད་ལྟ་ན་ཡང་རི་མོའི་མར་མེ་དང་། །ཆུ་ཟླ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ལྷག་མར་གནས་པའང་མགོན་པོ་མཆོག་རྣམས་དྲིན། །ཡང་ཡང་བསམ་ཀྱིན་སྙིང་ནས་མཆི་མ་དཀུ། །རང་ཕྱོགས་ལྟ་ལ་ཆགས་ཤིང་གཞན་ལ་སྡང་། །དྲང་པོའི་ཐིག་ཤིང་ཀྱོགས་པོར་གྱུར་པ་རྣམས། །གཅན་གཟན་གཏུམ་པོས་གླལ་བ་བྱས་པ་བཞིན། །རང་རྒྱུད་བསྲེགས་ཤིང་གཞན་རྒྱུད་ཕུངས་ལ་སྦྱོར། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་མངའ་ཞིང་། །ཆགས་ཐོགས་སྒྲིབ་བྲལ་འཕགས་པར་བཞུགས་པ་ལས། །ཐ་མལ་སོ་སྐྱེས་གཞལ་བའི་འོས་མ་མཆིས། །དེས་ན་སྙིགས་མ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པའི་དུས། །ཕྱོགས་རིས་བཅད་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྩཱ་བཞིན་དོར། །བསྟན་པ་ཀུན་ལ་ཡང་དག་བློ་མིག་བསྒྲད། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་གསལ་བར་བྱེད་པར་སྨོན། །བཅུ་ཕྲག་རིགས་གཞུང་ལྷ་ཡི་དགའ་ཚལ་རྒྱས། །མདོ་སྔགས་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་མཐོན་པོའི་རྩེར། །ཐེག་མཆོག་འབྲས་བུའི་ཁུར་གྱིས་རབ་ལྕི་བས། །སྐལ་བཟང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག། བཀྲ་ཤིས་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གནམ་ལ་བཀྲ། །ས་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་མཛེས། །བར་དུ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱིས། །བཀྲ་ཤིས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག། །ཅེས་པའང་གྭ་ཟིའི་རིགས་ལས་བྱོན་པ་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཡུམ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོས་གསུང་གི་གླིང་བུ་བསྒྱུར་བ་ན་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེས་ཉམས་མཚར་རྩེད་མོའི་ཚུལ་དུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

!_oM swasti/__lhar bcas srid zhi'i gtsug tor nor bu'i rtser/__/zhabs sen pad+ma dmar po bkod mdzad pa/__/thub dbang lha yi lhar gyur zas gtsang sras/__/shAkya'i rgyal po'i zhabs la phyag bgyi'o/__/mkhyen rab mtha' yas 'od kyi gong bur 'khyil/__/thun mtshams sprin gyi mdangs ltar rab mdzes shing /__/ye shes ral gri phyag sor rtse mor 'khyud/__/bla ma 'jam pa'i dbyangs la rtag tu 'dud/__/rgyal kun sor rtogs ye shes phung po ni/__/sin+d+hu wa ra'i dwangs mtshor rjes chags pas/__/ngo mtshar pad sdong rtse la rang byung ba/__/rgyal dbang mtsho skyes rdo rjer gus pas mchod/__/dka' ba brgya phrag dang du blangs byas te/__/dam chos rin chen gser gyi shing rta 'dren/__/rgyal bstan yongs rdzogs nor bu thang mar brdal/__/sngon byon chos rgyal grub pa'i lo paN 'dud/__/de rnams bka' drin gzugs su mchis gyur na/__/sa chen 'di yis snod du byas kyang chung /__/mkha' dbyings dogs por bkang kyang mi 'tshams pa/__/bsam brjod dpe yi yul las 'das par gyur/__/da lta na yang ri mo'i mar me dang /__/chu zla tsam zhig bstan pa rin po che/__/lhag mar gnas pa'ang mgon po mchog rnams drin/__/yang yang bsam kyin snying nas mchi ma dku/__/rang phyogs lta la chags shing gzhan la sdang /__/drang po'i thig shing kyogs por gyur pa rnams/__/gcan gzan gtum pos glal ba byas pa bzhin/__/rang rgyud bsregs shing gzhan rgyud phungs la sbyor/__/chos dang chos min rnam par 'byed pa la/__/thams cad mkhyen pa'i ye shes spyan mnga' zhing /__/chags thogs sgrib bral 'phags par bzhugs pa las/__/tha mal so skyes gzhal ba'i 'os ma mchis/__/des na snyigs ma ches cher rgyas pa'i dus/__/phyogs ris bcad pa'i grub mtha' rtsA bzhin dor/__/bstan pa kun la yang dag blo mig bsgrad/__/bshad dang sgrub pas gsal bar byed par smon/__/bcu phrag rigs gzhung lha yi dga' tshal rgyas/__/mdo sngags dpag bsam ljon shing mthon po'i rtser/__/theg mchog 'bras bu'i khur gyis rab lci bas/__/skal bzang don gnyis lhun gyis grub par shog/__bkra shis nyi zla skar gsum gnam la bkra/__/sa la bkra shis rtags kyi khor yug mdzes/__/bar du rin chen sna bdun rgyal srid kyis/__/bkra shis phyogs dus kun tu khyab gyur cig/__/ces pa'ang gwa zi'i rigs las byon pa 'bras ljongs rgyal yum kun bzang bde chen mtsho mos gsung gi gling bu bsgyur ba na gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ges nyams mtshar rtsed mo'i tshul du bris pa'o//___//

Footnotes

Other Information