JKCL-KABUM-08-NYA-012-063

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཕ་བླ་མ་རྗེ་ལ་གུས་པས་འདུད། །བུ་ཉོན་དང་རིགས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན། སོགས།
Wylie title pha bla ma rje la gus pas 'dud/ /bu nyon dang rigs ldan ye shes sgron/ sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 63, Pages 516-517 (Folios 51b2 to 52a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. pha bla ma rje la gus pas 'dud bu nyon dang rigs ldan ye shes sgron sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 516-517. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༈ ཕ་བླ་མ་རྗེ་ལ་གུས་པས་འདུད། །བུ་ཉོན་དང་རིགས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན། །ངག་ཏུ་འཚོགས་གྲལ་ལྟ་བུར་འདོན་ཚེ་འདི་ནས་མགོ་བཟུང་ན་ལེགས། འཁོར་འདས་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཀོང་བུ་རུ། །ཀ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་མེ་སྦར། །ཆོས་ཉིད་རང་གསལ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིག་པ་ཀ་དག་གི་ཀོང་བུ་རུ། །ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གྱི་མར་མེ་སྦར། །བྱ་རྩོལ་བློ་བྲལ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྣང་བ་འོད་གསལ་གྱི་ཀོང་བུ་རུ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མར་མེ་སྦར། །ཀ་དག་གཏིང་གསལ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཆོས་ཟད་ཆེན་པོ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཀྱི་ཀོང་བུ་རུ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་མར་མེ་སྦར། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ། །གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་བརྗོད་འདིས། །གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན། །གཉིས་མེད་ཀློང་དུ་གྱུར་ཅིག། བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག། འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ཁང་པར། །ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་ཁྱེའུ་ཆུང་། །ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་འབར་བས། །རྡོ་རྗེའི་གླུ་འདི་སྒྲོགས་སོ། །དགེའོ།། །།
[edit]

!_pha bla ma rje la gus pas 'dud/__/bu nyon dang rigs ldan ye shes sgron/__/ngag tu 'tshogs gral lta bur 'don tshe 'di nas mgo bzung na legs/__'khor 'das stong chen gyi kong bu ru/__/ka dag ye shes kyi mar me sbar/__/chos nyid rang gsal gyi mchod pa 'bul/__/ye shes sku lnga yi dngos grub stsol/__/rig pa ka dag gi kong bu ru/__/lhun grub 'od gsal gyi mar me sbar/__/bya rtsol blo bral gyi mchod pa 'bul/__/snang bzhi mthar phyin gyi dngos grub stsol/__/snang ba 'od gsal gyi kong bu ru/__/sku dang ye shes kyi mar me sbar/__/ka dag gting gsal gyi mchod pa 'bul/__/chos zad chen po yi dngos grub stsol/__/chos zad blo 'das kyi kong bu ru/__/sku gsum dbyer med kyi mar me sbar/__/'khor ba dong sprugs kyi mchod pa 'bul/__/gzhan don mthar phyin gyi dngos grub stsol/__/grags stong rdo rje'i thol glu/__/gang shar shugs 'byung brjod 'dis/__/gnyis snang 'khrul pa'i sems can/__/gnyis med klong du gyur cig/__bde chen pad+ma shel phug/__'od gsal chen po'i khang par/__/ye shes rig pa'i khye'u chung /__/nyams kyi snang ba 'bar bas/__/rdo rje'i glu 'di sgrogs so/__/dge'o//___//

Footnotes

Other Information