གདུང་དབྱངས་ཐུགས་རྗེས་འཛིན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gdung dbyangs thugs rjes 'dzin JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 42, Pages 473-474 (Folios 30a1 to 30b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ལས་རབ་གླིང་པ་ (las rab gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gdung dbyangs thugs rjes 'dzin. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 473-474. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/lament-to-lerab-lingpa
Colophon

ཅེས་པའང་མི་ཕྱེད་དད་བའི་བློས་ཐོལ་བྱུང་དུ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

ces pa'ang mi phyed dad ba'i blos thol byung du 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གདུང་དབྱངས་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་བཞུགས། ཨ་ཧོ། མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར་མཛོད། །ལས་རབ་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །འོད་གསལ་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག། རྟག་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱིན་རློབས། །རྔ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་། །མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བཞུགས་གྲལ། །དྷ་ཀིའི་ཚོགས་དང་ལྷན་གཅིག། དགྱེས་དགུར་སྤྱོད་པ་དགའ་འོ། །པདྨས་བོད་འབངས་སྐྱོབས་པར། །མངག་པའི་ཕོ་ཉ་མཆོག་ཉིད། །བོད་འབངས་ཤུལ་དུ་བཞག་ནས། །པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས་སམ། །བདག་ཅག་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས། །ཤུལ་དུ་འདོར་བར་བཟོད་དམ། །བསྐལ་ངན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ། །རྒྱུན་མི་ཆད་པས་མནར་ཚེ། །ཁྱོད་ཉིད་ཞི་བར་གཞོལ་ན། །དམ་བཅའ་ཉམས་པ་འགྱུར་ཏེ། །ཟབ་རྒྱས་གཏེར་གྱི་རྒུད་པ། །འགྲོ་དོན་མཁའ་ཁྱབ་འབྱུང་བར། །ད་སླད་ཅི་ཚུགས་བྱེད་དམ། །མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། །པདྨས་མཆོག་བསྟན་རྒྱས་མཛད། །མཚུངས་བྲལ་གཏེར་ཆེན་དྲ་པ། །ཕ་གཅིག་རིན་ཆེན་གཙུག་ནོར། །བུ་ཡི་གདུང་དབྱངས་འདི་ལ། །དགོངས་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་བཞེངས་ནས། །ལས་འཕྲོ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ། །ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་མཛོད་ཅིག། བོད་ཁམས་གདུག་པའི་ཚ་ངར། །ལྷག་མེད་ཞི་ནས་བདེ་སྐྱིད། །ཡར་ཟླའི་དཔལ་ལ་འགྲན་ཞིང་། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར། །སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛོད། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཐོགས་མེད། །གང་འབྲེལ་ཐར་པའི་སར་བཀྲི། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བས། །སྤྲུལ་པ་དུས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས། །བཀྲ་ཤིས་ཡུན་དུ་གནས་ཤོག །ཅེས་པའང་མི་ཕྱེད་དད་བའི་བློས་ཐོལ་བྱུང་དུ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

!_gdung dbyangs thugs rjes 'dzin bzhugs/__a ho/__mkhyen brtse nus pa'i gter mdzod/__/las rab gling pa mkhyen no/__/'od gsal klong nas gzigs shig/__rtag tu khyed kyis byin rlobs/__/rnga yab dpal ri'i pho brang /__/ma hA gu ru'i bzhugs gral/__/d+ha ki'i tshogs dang lhan gcig/__dgyes dgur spyod pa dga' 'o/__/pad+mas bod 'bangs skyobs par/__/mngag pa'i pho nya mchog nyid/__/bod 'bangs shul du bzhag nas/__/pad+ma 'od du gshegs sam/__/bdag cag khyed kyi thugs rjes/__/shul du 'dor bar bzod dam/__/bskal ngan dus kyi rgud pa/__/rgyun mi chad pas mnar tshe/__/khyod nyid zhi bar gzhol na/__/dam bca' nyams pa 'gyur te/__/zab rgyas gter gyi rgud pa/__/'gro don mkha' khyab 'byung bar/__/da slad ci tshugs byed dam/__/ma rig mun sel sgron me/__/pad+mas mchog bstan rgyas mdzad/__/mtshungs bral gter chen dra pa/__/pha gcig rin chen gtsug nor/__/bu yi gdung dbyangs 'di la/__/dgongs nas mkhas grub gnyis ldan/__/mchog gi sprul skur bzhengs nas/__/las 'phro gter gyi bstan pa/__/sa gsum khyab par mdzod cig/__bod khams gdug pa'i tsha ngar/__/lhag med zhi nas bde skyid/__/yar zla'i dpal la 'gran zhing /__/rgyal bstan spyi dang khyad par/__/snga 'gyur bstan pa rgyas mdzod/__/phrin las rnam bzhi thogs med/__/gang 'brel thar pa'i sar bkri/__/mchog gi dngos grub ster bas/__/sprul pa dus gsum bkra shis/__/bkra shis yun du gnas shog/__ces pa'ang mi phyed dad ba'i blos thol byung du 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos gsol ba btab pa'o//___//

Footnotes

Other Information