ཚོགས་ཀྱི་གླུ་ཌཱ་ཀིའི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title tshogs kyi glu DA ki'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 36, Pages 465-467 (Folios 26a6 to 27a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshogs kyi glu DA ki'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 465-467. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཚོགས་ཀྱི་གླུ་ཌཱ་ཀིའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ་ཡེ། བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྦྲང་ཆར། །དད་གསུམ་གདུལ་བྱའི་ཡིད་ཀྱི་ཞིང་ས་རུ་འབེབས་པས། །སྐལ་བཟང་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞིར་སྐུ་བཞི་ཡི་མྱུ་གུ། །ཅི་དགར་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་འདི་ཨ་ཧོ། །བསྐལ་མང་གོང་ནས་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པ་ཡི་ལྷ་མཆོག། ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་ནི་རྒྱ་མཚོ། །ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་དུ། །བསྙེན་སྒྲུབ་བཞི་ལྡན་རིག་འཛིན་མཆེད་ལྕམ་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་རང་བྱུང་དུ་འཛོམས་པས། །ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་མྱོང་བ་འདི་ཨ་ཧོ། །རྨད་བྱུང་ཚོགས་འཁོར་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་རོལ་པས། །ཟག་མེད་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་སྐད་ཅིག་ལ་ཟླུམ་པའི། །ངོ་མཚར་ཐབས་མཁས་གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཡི་རོལ་མོ། །ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་ཉམས་བཞིའི་རྣམ་འགྱུར་འདི་ཨ་ཧོ། །མ་དག་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས། །ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྲུབ་ནས། །སྲིད་གསུམ་རྣམ་དག་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར། །གདོད་ནས་རང་ལ་རྫོགས་པ་ངོ་ཤེས་འདི་ཨ་ཧོ། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དོན་གྱི་བདུད་རྩི་རུ་རྫོགས་པ། །ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྦྱངས་པས། །རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་འདུ་འཕྲོའི་ཟེར་ཆེན་ནི་འབར་བས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩི་གྲུབ་པ་འདི་ཨ་ཧོ། །འདི་ལ་འབྲེལ་བ་ཐོགས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་གཙོར་བྱས། །ཁམས་གསུམ་མ་འཁྲུལ་རང་བྱུང་རིག་པ་ནི་སྨིན་རྫོགས། །ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་འབད་མེད་དུ་ཕྱིན་ནས། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྙེས་པའི་ཕྲིན་ལས་འདི་ཨ་ཧོ། །བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་ཁྱད་འཕགས་སྒྲུབ་པོ་ཡི་རྣལ་འབྱོར། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་བགྲོད་པའི་ཕ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་ནས། །འོག་མིན་གསང་བ་མཆོག་གི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་འཚང་རྒྱའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཞུའོ།། །།
[edit]

!_tshogs kyi glu DA ki'i dbyangs snyan ces bya ba/__a ho ye/__brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i byin rlabs kyi sbrang char/__/dad gsum gdul bya'i yid kyi zhing sa ru 'bebs pas/__/skal bzang dkyil 'khor rnam bzhir sku bzhi yi myu gu/__/ci dgar rgyas pa'i dngos grub dam pa 'di a ho/__/bskal mang gong nas bsnyen cing bsgrub pa yi lha mchog/__yi dam dgongs 'dus bka' 'dus chos kyi ni rgya mtsho/__/tshom bu nyer gcig dkyil 'khor chen po yi dam du/__/bsnyen sgrub bzhi ldan rig 'dzin mched lcam gyi tshogs kyis/__/phun sum tshogs pa lnga ldan rang byung du 'dzoms pas/__/legs par sgrub pa'i dga' ston myong ba 'di a ho/__/rmad byung tshogs 'khor tshim pa drug ldan du rol pas/__/zag med tshogs gnyis rgya mtsho skad cig la zlum pa'i/__/ngo mtshar thabs mkhas gsang chen rdo rje yi rol mo/__/kun tu dga' ba nyams bzhi'i rnam 'gyur 'di a ho/__/ma dag phung khams skye mched rnam shes kyi tshogs rnams/__/ye shes nyer gcig dpal chen dkyil 'khor du grub nas/__/srid gsum rnam dag dpal chen he ru ka'i dkyil 'khor/__/gdod nas rang la rdzogs pa ngo shes 'di a ho/__/snang srid thams cad don gyi bdud rtsi ru rdzogs pa/__/chos kyi bdud rtsi lha sngags ye shes kyis sbyangs pas/__/rtags kyi bdud rtsi'i 'du 'phro'i zer chen ni 'bar bas/__/phyag rgya chen po'i bdud rtsi grub pa 'di a ho/__/'di la 'brel ba thogs pa'i sems can gyi gtsor byas/__/khams gsum ma 'khrul rang byung rig pa ni smin rdzogs/__/ye grol chen po'i sa la 'bad med du phyin nas/__/'khor ba dong sprugs brnyes pa'i phrin las 'di a ho/__/bdag cag skal ldan khyad 'phags sgrub po yi rnal 'byor/__/rdo rje'i lam gyi bgrod pa'i pha mtha' ru phyin nas/__/'og min gsang ba mchog gi gzhal med khang chen por/__/tshom bu gcig tu 'tshang rgya'i rten 'brel zhig zhu'o//___//

Footnotes

Other Information