JKCL-KABUM-08-NYA-012-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ།
Wylie title bka' brgyud grub thob rgya mtsho mkhyen no JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 32, Pages 461-462 (Folios 24a4 to 24b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མི་ལ་རས་པ་ (mi la ras pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bka' brgyud grub thob rgya mtsho mkhyen no. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 461-462. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/song-prayer-to-milarepa
Colophon

།ཞེས་སྐྱོ་གླུ་ཟླ་ཚེས་ལའོ།།

/zhes skyo glu zla tshes la'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༈ བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ། །རི་གངས་དཀར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཏི་སེ་ན། །རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རྗེ། །མཚན་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །ཕ་དྲན་ཆོག་རྒྱལ་པོ་ཐོས་པ་དགའ། །མི་ལས་ངན་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འཁོར་བ་ངན་སོང་གཡང་ལས་སྐྱོབས། །བུ་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་འཛིན་པར་མཛོད། །ལས་ངན་པའི་དབང་དུ་མ་གཏོང་ཞིག། ཆོས་ཟབ་མོ་མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་ཐོས། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་མ་བླངས་པས། །རྒྱུད་ཆུ་ནང་རྡོ་བ་ལྟར་དུ་གྱུར། །གཞན་མགོ་སྐོར་གྱི་ཚུལ་འཆོས་སྤྱོད་པ་ལས། །ནང་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་མེ་ལྟར་འབར། །རང་ཐར་མེད་དམྱལ་བའི་གཏིང་རྡོ་བྱེད། །སྡོམ་དམ་ཚིག་མི་སྲུང་འཆལ་བར་ཤོར། །དཀོར་ནག་པོ་གང་བྱུང་ཧབ་ཐོབ་བྱེད། །དགེ་སྡིག་གི་ངོ་བོ་ཤེས་བཞིན་དུ། །རྒྱུད་མི་དགེ་སྡིག་པའི་དབང་དུ་བཏང་། །བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ་བསྒོམ་ལ་ཡང་། །ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཤེས་དམ་པོས་བཅིངས། །རྗེ་བླ་མ་རྣམས་ལ་མོས་གུས་ཆུང་། །གསོལ་འདེབས་ཀྱི་འུར་དིང་ཁ་ཙམ་ཟད། །མ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དྲིན་མི་དྲན། །བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་སེམས་སྟོར་ནས་སོང་། །བདག་གཅེས་འཛིན་གྱི་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་གབ། །རང་བདེ་བར་འདོད་པའི་བློ་ངན་སྐྱེས། །གཞན་ཆོས་བྱེད་རྣམས་ལ་དག་སྣང་མེད། །ཟུར་ཟ་དང་ཕྲག་དོག་གདོན་གྱིས་གཙེས། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐལ་ངན་བློ་གྲོས་ལ། །རྗེ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །བློ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །ཞེས་སྐྱོ་གླུ་ཟླ་ཚེས་ལའོ།། །།
[edit]

!_bka' brgyud grub thob rgya mtsho mkhyen no/__/ri gangs dkar gyi rgyal po ti se na/__/rje rnal 'byor dbang phyug mi la rje/__/mtshan thos pas ngan 'gro'i sdug bsngal sel/__/pha dran chog rgyal po thos pa dga'/__/mi las ngan bdag la thugs rjes gzigs/__/gnas 'khor ba ngan song g.yang las skyobs/__/bu thugs rje'i phyag gis 'dzin par mdzod/__/las ngan pa'i dbang du ma gtong zhig/__chos zab mo mdo sngags rgyud sde thos/__/tshul bzhin du nyams su ma blangs pas/__/rgyud chu nang rdo ba ltar du gyur/__/gzhan mgo skor gyi tshul 'chos spyod pa las/__/nang nyon mongs dug lnga me ltar 'bar/__/rang thar med dmyal ba'i gting rdo byed/__/sdom dam tshig mi srung 'chal bar shor/__/dkor nag po gang byung hab thob byed/__/dge sdig gi ngo bo shes bzhin du/__/rgyud mi dge sdig pa'i dbang du btang /__/bskyed rdzogs kyi rim pa bsgom la yang /__/tha mal gyi snang shes dam pos bcings/__/rje bla ma rnams la mos gus chung /__/gsol 'debs kyi 'ur ding kha tsam zad/__/ma sems can kun gyi drin mi dran/__/byams snying rje byang sems stor nas song /__/bdag gces 'dzin gyi 'gong po khong du gab/__/rang bde bar 'dod pa'i blo ngan skyes/__/gzhan chos byed rnams la dag snang med/__/zur za dang phrag dog gdon gyis gtses/__/de lta bu'i skal ngan blo gros la/__/rje bzhad pa rdo rjes bskyab tu gsol/__/blo dam pa'i chos la bsgyur du gsol/__/zhes skyo glu zla tshes la'o//___//

Footnotes

Other Information