བལ་ཡུལ་གནས་བསྐོར་འཁོར་བའི་གླུ་ཚེ་རིང་ཞབས་བྲོ་བཀྲ་ཤིས་སོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bal yul gnas bskor 'khor ba'i glu tshe ring zhabs bro bkra shis so JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 26, Pages 451-452 (Folios 19a3 to 19b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bal yul gnas bskor 'khor ba'i glu tshe ring zhabs bro bkra shis so. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 451-452. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/nepal-pilgrimage-song
Colophon

ཟླ་༡༢ཚེས་༥ལའོ།།

zla 12tshes 5la'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
བལ་ཡུལ་གནས་བསྐོར་འཁོར་བའི་གླུ་ཚེ་རིང་ཞབས་བྲོ་བཀྲ་ཤིས་སོ། །ཨ་ཧོ་ཡེ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྣང་བ། །དཀར་པོ་ཡི་ཚེས་འགྲོགས། །བལ་ཡུལ་གྱི་མཐིལ་དུ། །རྣལ་འབྱོར་ང་འབྱོར་བས། །ངོ་མཚར་གྱི་ཡུལ་གྲུ། །བཀོད་པ་ནི་ཁྱད་འཕགས། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས། །ཆོས་སྐུ་ཡི་མཆོད་རྟེན། །རྣམ་གསུམ་དེ་བཞུགས་པས། །དགེ་མཚན་གྱི་གཟི་འབར། །ས་གཞི་ལ་གཡང་ཆགས། །བྱིན་རླབས་ཀྱི་ན་བུན། །སྤྲིན་བཞིན་དུ་གཏིབ་ཅིང་། །ཐུགས་རྗེ་ཡི་ཆར་རྒྱུན། །སི་ལི་ལི་འབེབ་བྱུང་། །འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་ཆེན། །ནོར་གྱི་ནི་བདག་པོས། །ཕྱ་གཡང་ནི་སྩོལ་འདུག། སྐྱེས་པ་ནི་དཔའ་བོ། །བཞིན་རས་ནི་དུང་དང་། །བྱེ་རུ་ལྟར་སྣུམ་ཞིང་། །མཛེས་པ་དང་བརྗིད་ཆགས། །མོ་བཙུན་ནི་བཞིན་བཟང་། །ལྷ་ཡུལ་གྱི་བུ་མོ། །ས་འདི་རུ་འཕོས་འདྲ། །ཨ་ཧོ་ཡེ། བུ་ཆུང་གཞོན་ནུ་ཡི་ཚོགས་རྣམས། །ལྷ་ཕྲུག་རྩེ་བ་དང་འདྲའོ། །ལྷ་དམག་རུ་མཚོན་ནི་སྒྲེང་བ། །དགྲ་ལ་ཆས་པ་དང་འདྲའོ། །བཟོ་རིག་འཕྲུལ་བཟོས་ཀྱི་བཀོད་པ། །སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་དེ་སྒྲོགས་སོ། །ཕྱོགས་མཚམས་བྱིན་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག། དུ་མས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཁེངས་ཤིང་། །ཤེལ་དཀར་བརྩེགས་འདྲ་ཡི་ལྷུན་པོ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་བོ། །ཁྲུས་ཀྱི་རྫིང་བུ་ནི་མང་པོ། །རྣམ་མང་བཟའ་བཏུང་གི་ཞིམ་མངར། །འཇམ་མཉན་གོས་བཟང་གི་ལྷབ་ལྷུབ། །དེ་འདྲའི་གནས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ། །མཐོང་བས་སེམས་པ་ནི་དགའ་འོ། །ཨ་ཧོ་ཡེ། གནས་བསྐོར་སོང་བ་ཡི་དགེ་རྩ། །རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་འབུལ་ན། །ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་པ་ནི་མཛོད་ཅིག། མ་རྒན་སེམས་ཅན་ལ་སྦྱིན་པས། །ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ཏུ་ཕྱིན་ཤོག། ཨ་ཧོ་ཡེ། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཞབས་བྲོ་འཁོར་གཅིག་འཁོར་གཉིས་འཁོར་གསུམ་རྒྱབ་པས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག་ཅིག། ཟླ་༡༢ཚེས་༥ལའོ།། །།
[edit]

!_bal yul gnas bskor 'khor ba'i glu tshe ring zhabs bro bkra shis so/__/a ho ye/__bkra shis kyi snang ba/__/dkar po yi tshes 'grogs/__/bal yul gyi mthil du/__/rnal 'byor nga 'byor bas/__/ngo mtshar gyi yul gru/__/bkod pa ni khyad 'phags/__/sangs rgyas kyi byin rlabs/__/chos sku yi mchod rten/__/rnam gsum de bzhugs pas/__/dge mtshan gyi gzi 'bar/__/sa gzhi la g.yang chags/__/byin rlabs kyi na bun/__/sprin bzhin du gtib cing /__/thugs rje yi char rgyun/__/si li li 'beb byung /__/'jig rten gyi lha chen/__/nor gyi ni bdag pos/__/phya g.yang ni stsol 'dug/__skyes pa ni dpa' bo/__/bzhin ras ni dung dang /__/bye ru ltar snum zhing /__/mdzes pa dang brjid chags/__/mo btsun ni bzhin bzang /__/lha yul gyi bu mo/__/sa 'di ru 'phos 'dra/__/a ho ye/__bu chung gzhon nu yi tshogs rnams/__/lha phrug rtse ba dang 'dra'o/__/lha dmag ru mtshon ni sgreng ba/__/dgra la chas pa dang 'dra'o/__/bzo rig 'phrul bzos kyi bkod pa/__/snyan pa'i sgra dbyangs de sgrogs so/__/phyogs mtshams byin can gyi gnas mchog/__du mas khor yug kun khengs shing /__/shel dkar brtsegs 'dra yi lhun po/__/yan lag brgyad ldan gyi chu bo/__/khrus kyi rdzing bu ni mang po/__/rnam mang bza' btung gi zhim mngar/__/'jam mnyan gos bzang gi lhab lhub/__/de 'dra'i gnas yul gyi bkod pa/__/mthong bas sems pa ni dga' 'o/__/a ho ye/__gnas bskor song ba yi dge rtsa/__/rtsa ba'i bla ma la 'bul na/__/thugs kyi dgyes pa ni mdzod cig/__ma rgan sems can la sbyin pas/__/thar pa'i lam mchog tu phyin shog/__a ho ye/__bkra shis kyi zhabs bro 'khor gcig 'khor gnyis 'khor gsum rgyab pas bde skyid phun sum tshogs par shog cig/__zla 12tshes 5la'o//___//

Footnotes

Other Information