ཨ་ཧོ་ཡེ། འབྲས་ལྗོངས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་ཡི་ཕོ་བྲང་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title a ho ye/ 'bras ljongs bkra shis dga' ba 'khyil ba yi pho brang sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 24, Pages 448-450 (Folios 17b6 to 18b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a ho ye/ 'bras ljongs bkra shis dga' ba 'khyil ba yi pho brang sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 448-450. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Colophon

།དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།།

/d+harma ma tis so//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཨ་ཧོ་ཡེ། འབྲས་ལྗོངས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་ཡི་ཕོ་བྲང་། །སྟེང་ན་འཇའ་འོད་གུར་ཁང་འཁྲིགས་པ་ཡི་ཀློང་ན། །ཕ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞུགས་ཡོད། །མ་ཚོགས་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས། །ས་གཞི་པདྨ་འདབ་མ་སྟོང་ཕྲག་ནི་བརྡལ་བར། །ལྷ་མི་འབུམ་ཕྲག་མང་པོས་མཆོད་པའི་རྫས་ཐོགས་ཏེ། །ངོ་མཚར་ཀ་ལ་པིངྐའི་གླུ་དབྱངས་དེ་སྒྲོགས་བྱུང་། །རྨ་བྱ་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཀྱི་ཟློས་གར་དེ་མཛེས་སོ། །བསོད་ནམས་ཟླ་གཞོན་བརྒྱ་ཕྲག་བརྩེགས་པ་ཡི་ཞལ་རས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཡི་བླ་མ་ཡི་མདུན་སར། །མཉན་ལྕུགས་འཁྲིལ་ལྡེམ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གྱི་ཚོགས་གྲར། །ཚེ་རིང་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་དབྱངས་སྙན་གྱི་རྒྱུད་མང་། །སྙན་པའི་རྟ་ལ་དྲངས་ནས་མགྲིན་གླུ་ཡི་མཆོད་པ། །ཅུང་ཟད་ཕུལ་བས་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་དགའ་དང་སྐྱིད་པའི། །བཀྲ་ཤིས་མི་ནུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་རུ་ཤོག་ཅིག། འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་སིལ་སྙན་ནི་འཁྲོལ་ལོ། །ཨེ་མ་ཧོ། བཀྲ་ཤིས་ངོ་མཚར་ལྷ་ཡི་དགའ་ཚལ་དང་མཚུངས་པའི། །འབྲས་བཟང་དཀར་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ས་འཛིན་གྱི་ལྟེ་བར། །པདྨ་དཀར་པོ་བཞད་པའི་གཞལ་མེད་ཀྱི་ཁང་མཛེས། །སྐྱབས་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡི་འཛུམ་ཞལ། །ང་ཅག་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་སྒྲིབ་མེད་དུ་སྟོན་དང་། །སྔོན་སྨོན་ལས་འཕྲོ་ལྡན་པའི་ཞིང་ས་ནི་བཟང་པོར། །བྱང་ཆུབ་མྱུ་གུ་ལྗང་མདོག་མཛེས་པ་ཞིག་འཁྲུངས་ནས། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཞུའོ། །དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། །།
[edit]

!_a ho ye/__'bras ljongs bkra shis dga' ba 'khyil ba yi pho brang /__/steng na 'ja' 'od gur khang 'khrigs pa yi klong na/__/pha gcig o rgyan mtsho skyes rdo rje de bzhugs yod/__/ma tshogs DA ki'i tshogs kyis me tog gi char 'bebs/__/sa gzhi pad+ma 'dab ma stong phrag ni brdal bar/__/lha mi 'bum phrag mang pos mchod pa'i rdzas thogs te/__/ngo mtshar ka la ping+ka'i glu dbyangs de sgrogs byung /__/rma bya gzhon nu'i tshogs kyi zlos gar de mdzes so/__/bsod nams zla gzhon brgya phrag brtsegs pa yi zhal ras/__/chos kyi rgyal po lha yi bla ma yi mdun sar/__/mnyan lcugs 'khril ldem ri dwags mig can gyi tshogs grar/__/tshe ring dpyid kyi rgyal mo'i dbyangs snyan gyi rgyud mang /__/snyan pa'i rta la drangs nas mgrin glu yi mchod pa/__/cung zad phul bas rgyal khams bde dga' dang skyid pa'i/__/bkra shis mi nub dar zhing rgyas pa ru shog cig/__'dzam gling kun tu bkra shis sil snyan ni 'khrol lo/__/e ma ho/__bkra shis ngo mtshar lha yi dga' tshal dang mtshungs pa'i/__/'bras bzang dkar mo ljongs kyi sa 'dzin gyi lte bar/__/pad+ma dkar po bzhad pa'i gzhal med kyi khang mdzes/__/skyabs gcig o rgyan mtsho skyes rdo rje yi 'dzum zhal/__/nga cag skal bzang rnams la sgrib med du ston dang /__/sngon smon las 'phro ldan pa'i zhing sa ni bzang por/__/byang chub myu gu ljang mdog mdzes pa zhig 'khrungs nas/__/bstan dang 'gro la phan pa'i rten 'brel zhig zhu'o/__/d+harma ma tis so//___//

Footnotes

Other Information