ཨ་ཧོ་ཡེ། ངོ་མཚར་གླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་དགྱེས་པ་ཡི་དགའ་སྟོན་སོགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title a ho ye/ ngo mtshar glu yi rgyal po dgyes pa yi dga' ston sogs JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 22, Pages 446-447 (Folios 16b5 to 17a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a ho ye ngo mtshar glu yi rgyal po dgyes pa yi dga' ston sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 446-447. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཨ་ཧོ་ཡེ། ངོ་མཚར་གླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་དགྱེས་པ་ཡི་དགའ་སྟོན། །སྤྲིན་དཀར་ན་བུན་བུ་མོའི་མཛེས་སྡུག་གི་ཁྲོད་ན། །བཀྲ་ཤིས་ཁུ་བྱུག་ལྷ་ཡི་གསུང་དབྱངས་དེ་སྙན་པས། །ང་ཅག་སེམས་པ་དགའ་བའི་སྤུ་ལོང་ནི་རྒྱས་སོ། །ལྷ་དང་བླ་མའི་མཚན་དཔེའི་ཞལ་རས་ནི་དྲན་བྱུང་། །གངས་ཅན་རི་བོའི་རྟེན་དང་གནས་མཆོག་གི་བཀོད་པ། །ཡིད་ལ་དྲན་པའི་གསོས་སྨན་དམ་པ་རུ་གྱུར་པས། །ཡིད་ཀྱི་མེ་ཏོག་བྱང་གི་ཕྱོགས་ལ་ནི་དེངས་སོང་། །འབྲས་ལྗོངས་པདྨོ་བཀོད་པ་ལྷ་ཡུལ་གྱི་དགའ་ཚལ། །ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་ང་འགྲོའོ། །སླར་ཡང་རྩ་གསུམ་ཌཱ་ཀིའི་འདུ་བ་དང་བཅས་ཏེ། །རྨད་བྱུང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དགའ་སྟོན་ལ་སྤྱོད་པའི། །བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུ་བར། །བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་གསར་པའི་ལྡིང་གུར་གྱི་ནང་ན། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི་དོན་གྲུབ། །བཀྲ་ཤིས་འཇིགས་བྲལ་ཚེ་དབང་རྣམ་པར་ནི་རྒྱལ་ལོ།། །།
[edit]

!_a ho ye/__ngo mtshar glu yi rgyal po dgyes pa yi dga' ston/__/sprin dkar na bun bu mo'i mdzes sdug gi khrod na/__/bkra shis khu byug lha yi gsung dbyangs de snyan pas/__/nga cag sems pa dga' ba'i spu long ni rgyas so/__/lha dang bla ma'i mtshan dpe'i zhal ras ni dran byung /__/gangs can ri bo'i rten dang gnas mchog gi bkod pa/__/yid la dran pa'i gsos sman dam pa ru gyur pas/__/yid kyi me tog byang gi phyogs la ni dengs song /__/'bras ljongs pad+mo bkod pa lha yul gyi dga' tshal/__/yang yang yid la dran bzhin rnal 'byor nga 'gro'o/__/slar yang rtsa gsum DA ki'i 'du ba dang bcas te/__/rmad byung tshogs kyi 'khor lo'i dga' ston la spyod pa'i/__/bkra shis phun sum tshogs pa'i smon lam zhig zhu bar/__/bkra shis me tog gsar pa'i lding gur gyi nang na/__/bkra shis dpal ldan rnam par rgyal ba yi don grub/__/bkra shis 'jigs bral tshe dbang rnam par ni rgyal lo//___//

Footnotes

Other Information