རང་ཉམས་ངེས་པའི་དོ་ཧ་ནི།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rang nyams nges pa'i do ha ni JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 14, Pages 440-441 (Folios 13b3 to 14a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rang nyams nges pa'i do ha ni. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 440-441. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/song-of-experiential-certainty
Colophon

ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་བཅུ་ཚེས་བདུན་ལའོ།།

chu sbrul zla bcu tshes bdun la'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རང་ཉམས་ངེས་པའི་དོ་ཧ་ནི། ཨ་ཧོ། སྲིད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ན། །སེམས་ཁྱེའུ་འཁྲུལ་པའི་ཆང་གིས་མྱོས། །ལམ་གྱ་གྱུ་མང་པོར་འཁྱམས་པའི་མཐར། །བདེ་ཆེན་གྱི་ཐང་ལ་སླེབས་པར་གྱུར། །དེར་ཕ་རྒོད་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས། །དེ་དང་གཉིས་མིན་གཉིས་སྣང་བའི། །གཞི་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྐུའི་ནོར་བུ་སྟེར། །དེ་ཕྱི་ནས་མ་རྙེད་རང་ལ་གནས། །སྔར་མ་རིག་སྒྲིབ་པས་ནོངས་པར་འདུག། རང་བྱུང་རིག་པའི་ཉི་མ་ཤར། །ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱི་མདུད་པ་གྲོལ་ནས་སོང་། །དེ་གར་སོང་བཙལ་དུ་མེད་པར་འདུག། ཡེ་གྲོལ་གྱི་ངང་དུ་སླེབ་ནས་གདའ། །བསྒོམ་འདོད་ཀྱི་རྟོག་པ་བོར་ནས་ཐལ། །རིག་པ་འདི་ཕྱོགས་ཡན་ནམ་མཁར་བརྡལ། །སྣང་བ་འདི་རྒྱ་ཡན་ཅོག་གེར་བཞག། སྣང་སེམས་འདི་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་འདྲེས། །དྲན་པ་ཡི་བྱ་ར་མ་དགོས་ཤིང་། །ཅེར་འཛིན་དང་ཀློད་པ་སྐད་སོགས་ཀྱི། །ཤེས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །ཡེ་གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཡི། །ཆོས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བརྡལ། །བརྡལ་བ་འང་འུབ་ཆུབ་ཀློང་ཡངས་ཆེ། །འོད་གསལ་གྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་རྫོགས། །སྐུ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་བཀྲག་པོ་ཆེ། །དམིགས་གཏད་དང་དངོས་མཚན་ཚོས་ལས་འདས། །གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་དང་བྲལ། །སྐུ་གསུམ་ནང་དབྱིངས་ཆེན་པོར་རྫོགས། །དེ་ཤེས་རབ་མིག་གིས་མཐོང་བ་དང་། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཉིས་མེད་པ། །ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་ངང་དུ་ཧཱུྃ། །ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ཆེན་པོར་ཨཱཿ། རང་སྣང་ཕྱིར་གསལ་ཆེན་པོར་ཨོཾ། །དེ་སྐད་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་གླུ། །གྲགས་སྟོང་མགྲིན་པའི་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །བུ་སྨྱོན་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །རང་རིག་པའི་བླ་མ་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །དགེ་འདི་ཡིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག། ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་བཅུ་ཚེས་བདུན་ལའོ།། །།
[edit]

!_rang nyams nges pa'i do ha ni/__a ho/__srid pa'i grong khyer chen po na/__/sems khye'u 'khrul pa'i chang gis myos/__/lam gya gyu mang por 'khyams pa'i mthar/__/bde chen gyi thang la slebs par gyur/__/der pha rgod rig pa'i rgyal po bzhugs/__/de dang gnyis min gnyis snang ba'i/__/gzhi grol gyi chos sku'i nor bu ster/__/de phyi nas ma rnyed rang la gnas/__/sngar ma rig sgrib pas nongs par 'dug/__rang byung rig pa'i nyi ma shar/__/tshogs brgyad kyi mdud pa grol nas song /__/de gar song btsal du med par 'dug/__ye grol gyi ngang du sleb nas gda'/__/bsgom 'dod kyi rtog pa bor nas thal/__/rig pa 'di phyogs yan nam mkhar brdal/__/snang ba 'di rgya yan cog ger bzhag/__snang sems 'di gnyis med ro gcig 'dres/__/dran pa yi bya ra ma dgos shing /__/cer 'dzin dang klod pa skad sogs kyi/__/shes sgrib thams cad dbyings su yal/__/ye gdod nas dag pa'i chos sku yi/__/chos snang srid thams cad khyab par brdal/__/brdal ba 'ang 'ub chub klong yangs che/__/'od gsal gyi thig le chen por rdzogs/__/sku gsum gyi snang ba bkrag po che/__/dmigs gtad dang dngos mtshan tshos las 'das/__/gcig dang du ma'i mtha' dang bral/__/sku gsum nang dbyings chen por rdzogs/__/de shes rab mig gis mthong ba dang /__/shes dang shes bya gnyis med pa/__/thim la ma rmugs ngang du hU~M/__/ye shes rang gsal chen por AH/__rang snang phyir gsal chen por oM/__/de skad rtogs pa brjod pa'i glu/__/grags stong mgrin pa'i rol mo 'khrol/__/bu smyon pa ye shes rdo rje yis/__/rang rig pa'i bla ma mnyes phyir 'bul/__/dge 'di yis 'khor ba dong sprugs shog/__chu sbrul zla bcu tshes bdun la'o//___//

Footnotes

Other Information