ཨོཾ་སྭཱསྟི། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར་་གནང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title oM swAsti/ skyabs gnas kun 'dus bla ma rdo rje 'chang 'jam dbyangs yon tan rgya mtshos bskul ngor gnang ba JKCL-KABUM-08-NYA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 12, Text 2, Pages 417-418 (Folios 2a2 to 2b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swAsti skyabs gnas kun 'dus bla ma rdo rje 'chang 'jam dbyangs yon tan rgya mtshos bskul ngor gnang ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 417-418. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vajra Songs - rdo rje'i glu
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/song-requested-by-jamyang-yonten-gyatso
Colophon

ཞེས་པས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

zhes pas shAkya'i dge slong 'jam dbyangs yon tan rgya mtshos bskul ngor mkhyen sprul chos kyi blo gros pas bris pa'o/__/dge legs 'phel//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨོཾ་སྭཱསྟི། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཁྱེན། །བདག་བརྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྤྲོས་བྲལ་ལྟ་བ་སྟོང་། །ཡེངས་མེད་འཛིན་མེད་བསྒོམས་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་པར་དག། དབང་བཞིའི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་སྨིན་པར་ཤོག། མདོར་ན་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེན་ཅི་བྱུང་ཡང་། །རེ་ས་གཞན་ན་མེད་དོ་བླ་མ་མཁྱེན། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཟུང་། ཞེས་པས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་སྤྲུལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

oM swAsti/__/skyabs gnas kun 'dus bla ma rdo rje 'chang /__/bka' drin mnyam med chos kyi blo gros mkhyen/__/bdag brgyud chos dang 'dres par byin gyis rlobs/__/gsal stong zung 'jug spros bral lta ba stong /__/yengs med 'dzin med bsgoms pa lam du khyer/__/sdom pa gsum gyi kun spyod rnam par dag/__dbang bzhi'i 'bras bu tshe 'dir smin par shog/__mdor na skyid sdug legs nyen ci byung yang /__/re sa gzhan na med do bla ma mkhyen/__/byang chub bar du 'bral med thugs rje'i gzung /__zhes pas shAkya'i dge slong 'jam dbyangs yon tan rgya mtshos bskul ngor mkhyen sprul chos kyi blo gros pas bris pa'o/__/dge legs 'phel//___//

Footnotes

Other Information