ཨ་ཧོ། བུ་ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིན། སོགས་ཐུགས་སྲས་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་གནང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title a ho/ bu chos kun sems kyi snang ba yin/ sogs thugs sras 'jam dbyangs blo gsal gnang ba JKCL-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 47, Pages 404-405 (Folios 60b5 to 61a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a ho bu chos kun sems kyi snang ba yin sogs thugs sras 'jam dbyangs blo gsal gnang ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 404-405. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Advice - zhal gdams
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/advice-for-jamyang-losal
Colophon

ཞེས་པའང་ཐུགས་སྲས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གདོམས་པའོ།།

zhes pa'ang thugs sras mkhan rin po che 'jam dbyangs blo gsal la gdoms pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཨ་ཧོ། བུ་ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡིན། །ན་ཚ་བདེ་སྡུག་རྣམ་རྟོག་ཡིན། །རྣམ་རྟོག་གཞི་རྩ་བཅད་གྱུར་ན། །སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་འགྲོ་འོང་མེད། །སེམས་ཉིད་གསལ་རིག་སྟོང་པ་གསུམ། །ཟུང་འཇུག་དེ་བླ་མ་ཡི་དམ་ཡིན། །དེ་རང་ངོ་ཤེས་པའི་ལྟ་བ་ལ། །འཛིན་པའི་སྒྲོག་གིས་མ་འཆིངས་ཤིག། སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་དེའི་ངང་ནས། །བསྐྱེད་རྫོགས་སོགས་རྩལ་གདངས་ཅི་ཤར་ཡང་། །འགགས་མེད་ཀྱི་བསྒོམ་པ་ནན་ཏན་མཛོད། །གེགས་སེལ་དང་བོགས་འདོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ནི། །ལམ་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན། །མོས་གུས་ཀྱིས་གནད་དུ་བསྣུན་པར་གཅེས། ཞེས་པའང་ཐུགས་སྲས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལ་གདོམས་པའོ།། །།
[edit]

!_a ho/__bu chos kun sems kyi snang ba yin/__/na tsha bde sdug rnam rtog yin/__/rnam rtog gzhi rtsa bcad gyur na/__/skye 'gags gnas bral 'gro 'ong med/__/sems nyid gsal rig stong pa gsum/__/zung 'jug de bla ma yi dam yin/__/de rang ngo shes pa'i lta ba la/__/'dzin pa'i sgrog gis ma 'chings shig/__spros bral gyi lta ba de'i ngang nas/__/bskyed rdzogs sogs rtsal gdangs ci shar yang /__/'gags med kyi bsgom pa nan tan mdzod/__/gegs sel dang bogs 'don gyi rgyal po ni/__/lam zab bla ma'i rnal 'byor yin/__/mos gus kyis gnad du bsnun par gces/__zhes pa'ang thugs sras mkhan rin po che 'jam dbyangs blo gsal la gdoms pa'o//___//

Footnotes

Other Information