ཨ་ཧོ་ཡེ། རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི་རྙེད་དུས་སོགས་དད་སློབ་ཀརྨ་ཆོས་མཆོག་ལ་གནང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title a ho ye/ rnyed dka'i dal 'byor mi lus rin chen 'di rnyed dus sogs dad slob karma chos mchog la gnang ba JKCL-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 38, Pages 386-387 (Folios 51b2 to 52a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a ho ye rnyed dka'i dal 'byor mi lus rin chen 'di rnyed dus sogs dad slob karma chos mchog la gnang ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 386-387. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Advice - zhal gdams
Colophon

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།

ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas so/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཨ་ཧོ་ཡེ། རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི་རྙེད་དུས། །དོན་མེད་སྟོང་ལོག་བྱས་ན་གྱང་ཆེན་ཞིག་འོང་ངོ་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་དེ་རྙེད་དུས། །མཆོད་དང་གསོལ་བཏབ་མ་བྱས་དོན་རེ་ནི་ཆུང་ངོ་། །དེ་ཡང་མི་རྟག་རྩ་རྩེའི་ཟིལ་པ་དང་འདྲ་ལ། །འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་སུན་མ་ནམ་འོང་ནི་མེད་དོ། །དེ་ལས་བཟློག་པའི་ཐབས་ནི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས་ཀྱང་ཡོད་ཚོད་ནི་མི་འདུག། བཟློག་མེད་ཕོ་ཉས་ཁྲིད་པའི་ཁོ་ཐག་ནི་ཆོད་དོ། །དགེ་སྡིག་ཅི་བྱས་ཆུད་ནི་ཟོས་པ་རུ་མི་འགྱུར། །ལས་ནི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་ནི་འབྲང་ངོ་། །འབྲང་བ་ཙམ་གྱི་མི་ཆོད་འབྲས་བུ་ནི་སྨིན་ནོ། །ས་བོན་བཏབ་ཙམ་མ་ཡིན་མྱུ་གུ་ནི་འཁྲུང་ངོ་། །དེ་ཡང་སླ་བ་མ་ཡིན་དཀའ་བ་ཞིག་མཆིས་པ། །དུད་འགྲོ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ཤོས་གཅིག་ཤིག་ནི། །རང་ཐོག་ཏུ་ལོན་དང་ཤེས་པ་ཞིག་འོང་ངོ་། །དམྱལ་བ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་དོ་ཟླ་ནི་མ་མཆིས། །བཟོད་སྲན་ནི་མེད་དོ་ཚེ་ཚད་ནི་མ་རྫོགས། །འབྲོས་པ་ནི་མེད་དོ་ལས་རླུང་གི་དེད་པས། །རང་དབང་ནི་མེད་དོ་དམྱལ་བ་ཡི་སྲུང་མས། །དབང་མེད་བརྡེག་བཅད་གཏུབ་པའི་གནས་ངན་ལ་སྦྱོར་རོ། །དེས་ན་དེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ཐབས་ནི་མེད་པས། །སྙིང་ནས་ལྷ་ཆོས་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་ནི་རན་ནོ། །དེ་ཡང་ལེ་ལོ་ཕྱི་གཤོལ་དབང་དུ་ནི་མ་བཏང་། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འབད་ནས་ཐར་པ་རུ་སྦྱོར་ཅིག། བདེན་པ་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོ་ཡི་ཆོས་ནི། །ཉོན་མོངས་ཟད་པར་བྱེད་ཅིང་བདེན་འཛིན་ནི་བཟློག་ལ། །བདག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་གོམས་པ་ཞིག་བྱ་དགོས། །དེ་ཡང་སྐྱབས་གསུམ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་ནས། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་གདོན་མི་ཟ་བ་ཞིག་བཞུགས་སོ། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གོ་ཆ་ཞིག་བགོས་ནས། །ཅི་བྱས་དམ་པའི་ཆོས་སུ་འགྲོ་བ་ཞིག་ཡོད་དོ། །རང་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཡིན་པས། །བརྒྱུད་ལྡན་བྱིན་རླབས་ལྡན་པས་སྨིན་པ་ཞིག་བགྱིས་ནས། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་གནད་དུ་ནི་བསྣུན་ན། །སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་དེ་ནི་འབྱིན་པ་རུ་འགྱུར་རོ། །དེ་སྐད་ཟབ་མོའི་གདམས་ངག་འདི། །རང་གི་དྲན་པའི་གསོས་སུ་བྲིས། །དགེ་དེས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན། །སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།
[edit]

!_a ho ye/__rnyed dka'i dal 'byor mi lus rin chen 'di rnyed dus/__/don med stong log byas na gyang chen zhig 'ong ngo /__/yid bzhin nor bu dbang gi rgyal po de rnyed dus/__/mchod dang gsol btab ma byas don re ni chung ngo /__/de yang mi rtag rtsa rtse'i zil pa dang 'dra la/__/'chi bdag gshin rje'i sun ma nam 'ong ni med do/__/de las bzlog pa'i thabs ni srid pa zhig yin na/__/thams cad mkhyen pas gsungs kyang yod tshod ni mi 'dug/__bzlog med pho nyas khrid pa'i kho thag ni chod do/__/dge sdig ci byas chud ni zos pa ru mi 'gyur/__/las ni grib ma bzhin du rjes su ni 'brang ngo /__/'brang ba tsam gyi mi chod 'bras bu ni smin no/__/sa bon btab tsam ma yin myu gu ni 'khrung ngo /__/de yang sla ba ma yin dka' ba zhig mchis pa/__/dud 'gro yi sdug bsngal chung shos gcig shig ni/__/rang thog tu lon dang shes pa zhig 'ong ngo /__/dmyal ba yi sdug bsngal do zla ni ma mchis/__/bzod sran ni med do tshe tshad ni ma rdzogs/__/'bros pa ni med do las rlung gi ded pas/__/rang dbang ni med do dmyal ba yi srung mas/__/dbang med brdeg bcad gtub pa'i gnas ngan la sbyor ro/__/des na de 'dra'i sdug bsngal bzod thabs ni med pas/__/snying nas lha chos bsgrub la brtson pa ni ran no/__/de yang le lo phyi gshol dbang du ni ma btang /__/myur ba nyid du 'bad nas thar pa ru sbyor cig/__bden pa bzhi dang rten 'brel zab mo yi chos ni/__/nyon mongs zad par byed cing bden 'dzin ni bzlog la/__/bdag med rnam pa gnyis la goms pa zhig bya dgos/__/de yang skyabs gsum dbang gi rgyal po la brten nas/__/gtan gyi skyabs gnas gdon mi za ba zhig bzhugs so/__/gzhan phan byang chub sems kyi go cha zhig bgos nas/__/ci byas dam pa'i chos su 'gro ba zhig yod do/__/rang lus rdo rje'i phung po'i grong khyer ni yin pas/__/brgyud ldan byin rlabs ldan pas smin pa zhig bgyis nas/__/bskyed rdzogs lam gyi rim pa gnad du ni bsnun na/__/sku bzhi'i 'bras bu de ni 'byin pa ru 'gyur ro/__/de skad zab mo'i gdams ngag 'di/__/rang gi dran pa'i gsos su bris/__/dge des mtha' yas sems can kun/__/sangs rgyas go 'phang thob par shog/__ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas so/

Footnotes

Other Information