ཌཱ་ཀི་ན་མོ། བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་སོགས་རང་སློབ་རི་སྐེགས་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེར་གདམས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title DA ki na mo/ brgyud pa rin chen sogs rang slob ri skegs bya bral rin po cher gdams pa JKCL-KABUM-08-NYA-011.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 11, Text 16, Pages 337-338 (Folios 27a6 to 27b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. DA ki na mo brgyud pa rin chen sogs rang slob ri skegs bya bral rin po cher gdams pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 337-338. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Advice - zhal gdams
Colophon

།ཅེས་རིག་ངོར་མ་བཅོས་ཐོལ་བྱུང་དུ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས། རང་སློབ་རི་སྐེགས་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེར་གདམས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ།།

/ces rig ngor ma bcos thol byung du ji ltar shar ba bzhin pad+ma ye shes rdo rjes/__rang slob ri skegs bya bral rin po cher gdams pa'i springs yig dge legs bkra shis 'phel//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཌཱ་ཀི་ན་མོ། བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་གསང་བའི་བཅུད། །གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ཡི། །གནད་ཀྱི་གཅུད་ཕུར་རྒྱབ་ཡིག་ནི། །འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་སེམས་ཀྱི་འཕྲུལ། །སེམས་ནི་སྐྱེ་འགགས་མཐའ་དབུས་མེད། །འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། །དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་བཟང་མོ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག། ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ་ཡི་མཆོག། གསུང་གསང་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ། །ཐུགས་ནི་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །རང་ངོ་ཤེས་པ་ལྟ་བ་ཡིན། །ཡེངས་མེད་འཛིན་བྲལ་སྒོམ་པའི་གནད། །རེ་དང་དོགས་པས་མ་བཅིངས་པ། །གང་ཤར་རང་གྲོལ་སྤྱོད་པའི་རྒྱལ། །གཞི་ཉིད་མངོན་གྱུར་འབྲས་བུ་སྟེ། །དེ་ལྟར་ཇི་བཞིན་པ་ཡི་གནད། །མངོན་སུམ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ། །གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་གྱི། །གདམས་པས་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་རིག་ངོར་མ་བཅོས་ཐོལ་བྱུང་དུ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས། རང་སློབ་རི་སྐེགས་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེར་གདམས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ།། །།
[edit]

!_DA ki na mo/__brgyud pa rin chen gsang ba'i bcud/__/gsang spyod snyan brgyud zab mo yi/__/gnad kyi gcud phur rgyab yig ni/__/'khor 'das chos rnams sems kyi 'phrul/__/sems ni skye 'gags mtha' dbus med/__/'khor 'das kun la khyab pa yi/__/dbyings kyi yum chen kun bzang mo/__/rdo rje phag mo khros ma nag/__ye shes phyag rgya'i sku yi mchog/__gsung gsang sngags kyi 'khor lo ste/__/thugs ni 'od gsal 'dus ma byas/__/rang ngo shes pa lta ba yin/__/yengs med 'dzin bral sgom pa'i gnad/__/re dang dogs pas ma bcings pa/__/gang shar rang grol spyod pa'i rgyal/__/gzhi nyid mngon gyur 'bras bu ste/__/de ltar ji bzhin pa yi gnad/__/mngon sum rtogs pa'i thabs zab mo/__/gsang spyod snyan brgyud rin chen gyi/__/gdams pas grol bar the tshom med/__/ces rig ngor ma bcos thol byung du ji ltar shar ba bzhin pad+ma ye shes rdo rjes/__rang slob ri skegs bya bral rin po cher gdams pa'i springs yig dge legs bkra shis 'phel//___//

Footnotes

Other Information