JKCL-KABUM-03-GA-169

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title zhabs brtan 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-169.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 169, Pages 547 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhabs brtan 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 547. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-for-long-life-khyentse-chokyi-lodro-sweet-song
Colophon

།ཅེས་པའང་ཕག་དབོ་ཟླའི་དགའ་བ་དང་པོར་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་མངའ་རི་ཆོས་རྗེའི་སྤྲུལ་སྐུས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །རིན་གཉིས་རྟེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

/ces pa'ang phag dbo zla'i dga' ba dang por sde dge rdzong gsar mnga' ri chos rje'i sprul skus bkra shis pa'i lha reg__/rin gnyis rten bcas gsung bskul ngor rang nyid kyis bris pa don dang ldan par gyur cig__/

[edit]
ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་མ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་བདུན་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྐུ། །གང་གསུང་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་དབྱངས་དང་ལྡན། །བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་བྱིན་བརླབས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་བཅུར་བསྒྲེངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེའི་གེགས་བར་ཞི། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་པད་ཚལ་བཞད། །བླ་སློབ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཕག་དབོ་ཟླའི་དགའ་བ་དང་པོར་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་མངའ་རི་ཆོས་རྗེའི་སྤྲུལ་སྐུས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག །རིན་གཉིས་རྟེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

zhabs brtan 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan zhes bya ba/__oM swasti/__mtshan tsam gyis kyang 'chi med mchog sbyin ma/____/ye shes spyan bdun rnam par bkra ba'i sku/____/gang gsung brjod pa kun gyi dbyangs dang ldan/____/bla ma yid bzhin 'khor lo'i thugs rjes gzigs/____/'jam dbyangs bla mas byin brlabs sprul pa'i sku/____/chos kyi blo gros legs pa'i lam ston pa/____/bshad sgrub bstan pa'i rgyal mtshan phyogs bcur bsgrengs/____/dpal ldan bla ma'i zhabs pad yun brtan gsol/____/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/____/rje btsun bla ma'i sku tshe'i gegs bar zhi/____/bstan dang 'gro ba'i bde skyid pad tshal bzhad/____/bla slob byang chub bar du mi 'bral shog__/ces pa'ang phag dbo zla'i dga' ba dang por sde dge rdzong gsar mnga' ri chos rje'i sprul skus bkra shis pa'i lha reg__/rin gnyis rten bcas gsung bskul ngor rang nyid kyis bris pa don dang ldan par gyur cig__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]