JKCL-KABUM-03-GA-131

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title gter ston rig 'dzin chen po las rab gling par zhabs brtan bden tshig bdud las rnam par rgyal ba'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-03-GA-131.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 3, Text 131, Pages 465-466 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ལས་རབ་གླིང་པ་ (las rab gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gter ston rig 'dzin chen po las rab gling par zhabs brtan bden tshig bdud las rnam par rgyal ba'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 3: 465-466. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/long-life-prayer-for-lerab-lingpa
Colophon

།ཅེས་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཟླ་༡༡པའི་ཡར་ཚེས་༤གཟའ་མཆོག་ཟླ་བ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལྷ་མོ་གྲོ་བཞིན་དང་རྩེ་བའི་འགྲུབ་སྦྱོར་བཟང་པོར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་སུ་ཤྲཱི་ཡོ་བྷ་ཝནྟུ།།

/ces rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston las rab gling par zhabs brtan bden tshig 'di yang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas zla 11pa'i yar tshes 4gza' mchog zla ba rgyu skar gyi lha mo gro bzhin dang rtse ba'i 'grub sbyor bzang por bris te gsol ba btab pa 'dis kyang rig 'dzin chen por zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM su shrI yo b+ha wan+tu//

[edit]
གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་ཡནྟུ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་མ་ལུས་འདུས་པའི་རྗེ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་རང་རྩལ་འབངས་རིགས་མཆོག །སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི། །རྣམ་རོལ་ཆུ་བླའི་རོལ་རྩལ་འགགས་མེད་ལས། །ཆེས་ཆེར་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབས་པའི་གཉེན། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ནོར་གཏེར་མཛོད་བརྡོལ། །སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །ཕྲིན་ལས་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཀི་ལ་ཡའི། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་རིག་སྔགས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོངས་རྣམས་བཞིའི་ལས་ལ་བཀོལ། །དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་གདན་དུ་བརྩེགས་པའི་ཁྲིར། །མ་རུང་བདུད་དགྲའི་ཚོགས་རྣམས་མཐར་མཛད་པ། །བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་རིག་འཛིན་དྲག་པོ་རྩལ། །ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོར༴ །སྐུ་ནི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གར་བརྒྱས་རྩེན། །གསུང་ནི་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེ་ན་དཱའི་དབྱངས། །ཐུགས་ནི་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་གཏམས། །ལས་རབ་གླིང་པ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །མཆོག་བསྟན་སྙིང་པོ་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་ལ། །ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་མཐུ་མངའ་ཞིང་། །གངས་ཅན་གྲུབ་རིགས་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག །གཡོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །ངེས་གསང་རིག་སྟོང་དགོངས་པའི་རྩལ་འབར་བས། །བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་ཐེབས། །རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་བྱིན་འབེབས་པས། །སྣོད་བཅུད་ཡེ་དག་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འཁྲུལ་རྟོག་རྒུད་པའི་ཚོགས་རྣམས་དབྱིངས་སུ་ཞི། །འཛད་མེད་དགའ་བདེའི་དཔལ་ཡོན་རྟག་པར་རྒྱས། །ཕུན་ཚོགས་སྲིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་སྟོང་འབར་བས། །ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །བསླུ་མེད་རྩ་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་བདེན་སྟོབས་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་ནས། །མི་མཐུན་བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པར་ཞབས་བརྟན་བདེན་ཚིག་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཟླ་༡༡པའི་ཡར་ཚེས་༤གཟའ་མཆོག་ཟླ་བ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལྷ་མོ་གྲོ་བཞིན་དང་རྩེ་བའི་འགྲུབ་སྦྱོར་བཟང་པོར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་སུ་ཤྲཱི་ཡོ་བྷ་ཝནྟུ།། །།
[edit]

gter ston rig 'dzin chen po las rab gling par zhabs brtan bden tshig bdud las rnam par rgyal ba'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/____/oM swasti sid+d+hi yan+tu/__mchog gsum rtsa gsum ma lus 'dus pa'i rje/____/ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas kyi/____/ye shes dgongs pa'i rang rtsal 'bangs rigs mchog__/sngags kyi rnal 'byor rdo rje bdud 'joms kyi/____/rnam rol chu bla'i rol rtsal 'gags med las/____/ches cher snyigs dus bstan 'gro skyobs pa'i gnyen/____/zab dang rgya che'i chos nor gter mdzod brdol/____/sprul pa'i rig 'dzin chen por zhabs brtan gsol/____/pad+ma kun tu 'chang bas byin gyis brlabs/____/phrin las lha mchog rdo rje ki la ya'i/____/mthu stobs nus pa'i rig sngags rtsal chen rdzogs/____/mkha' 'gro chos skyongs rnams bzhi'i las la bkol/____/dregs pa sde brgyad gdan du brtsegs pa'i khrir/____/ma rung bdud dgra'i tshogs rnams mthar mdzad pa/____/bdud kyi gshed chen rig 'dzin drag po rtsal/____/khams gsum zil gnon chen por=____/sku ni sgyu 'phrul rdo rje'i gar brgyas rtsen/____/gsung ni gzhom med rdo rje na dA'i dbyangs/____/thugs ni zag med bde chen bdud rtsi'i gtams/____/las rab gling pa bskal brgyar 'tsho gzhes gsol/____/mchog bstan snying po nyin mor byed pa la/____/phul byung mkhyen nus brtse ba'i mthu mnga' zhing /____/gangs can grub rigs kun gyi gtsug rgyan mchog__/g.yo med rdo rje'i khri la rtag bzhugs gsol/____/nges gsang rig stong dgongs pa'i rtsal 'bar bas/____/brtan g.yo thams cad ye shes phyag rgyas thebs/____/rang byung 'od gsal chen po'i byin 'bebs pas/____/snod bcud ye dag chen por lhun gyis grub/____/'khrul rtog rgud pa'i tshogs rnams dbyings su zhi/____/'dzad med dga' bde'i dpal yon rtag par rgyas/____/phun tshogs srid zhi'i dge mtshan stong 'bar bas/____/sa gsum bkra shis dpal gyis mdzes gyur cig__/bslu med rtsa gsum thugs rje'i bden stobs dang /____/rnal 'byor bdag gi lhag bsam dag pa'i mthus/____/ji ltar smon pa'i gnas 'di myur 'grub nas/____/mi mthun bdud sde'i g.yul las rgyal gyur cig__/ces rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston las rab gling par zhabs brtan bden tshig 'di yang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas zla 11pa'i yar tshes 4gza' mchog zla ba rgyu skar gyi lha mo gro bzhin dang rtse ba'i 'grub sbyor bzang por bris te gsol ba btab pa 'dis kyang rig 'dzin chen por zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM su shrI yo b+ha wan+tu//____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]